Basisschool De Veenster in Veenhuizen

Basisschool De Veenster in Veenhuizen

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school (nieuwe informatie 2019!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2019!).
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, De Veenster in Veenhuizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Christelijke Basisschool de Veenster in Veenhuizen.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar. De prognose van het aantal leerlingen voor de komende 20 jaar is onderdeel van de uitgebreide rapportage over basisschool Christelijke Basisschool de Veenster.

Leerling aantallen naar leeftijd
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, De Veenster in Veenhuizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Christelijke Basisschool de Veenster in Veenhuizen.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De lijn grafiek toont per leeftijdscategorie hoeveel leerlingen er in een schooljaar waren. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2017-2018

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2018 in Nederland op IEP is gescoord (zie deze uitleg). Bovendien zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 77 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 84 punten). Bekijk hier de eindtoetscores van de andere scholen in Veenhuizen!

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2018: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2018, De Veenster in Veenhuizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!Voor Chr Basisschool de Veenster gingen de leerlingen in het jaar 2018 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 7.14% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 35.71% naar het VMBO en 57.14% naar de HAVO of het VWO.

Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar:
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2017-2018, De Veenster in Veenhuizen


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Christelijke Basisschool de Veenster wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Noordenveld, provincie Drenthe en heel Nederland vind je op de pagina voor Veenhuizen.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Chr Basisschool de Veenster zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2012 tot en met 2018.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2018:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 0
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 1
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 2
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 3
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 2
Naar de HAVO: 4
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 2
Naar het VWO of het gymnasium: 0.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 14
Totaal aantal leerlingen: 14

Percentage zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2018

21.43% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2018 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2012 tot en met 2018.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2018

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor De Veenster in Veenhuizen wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de De Veenster in Veenhuizen.

Bron zittenblijven
Aantal personeelsleden per type functie


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!Informatie voor De Veenster Veenhuizen.

Aantal vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!Informatie voor De Veenster Veenhuizen.

Percentage personeel per leeftijdscategorie


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!Informatie voor De Veenster Veenhuizen.

Percentage personeel in vaste of tijdelijke dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!Informatie voor De Veenster Veenhuizen.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Noordenveld via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Noordenveld. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken. Voor de informatie over het primair onderwijs zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.

Download!
Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor basisschool Christelijke Basisschool de Veenster via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving voor schooljaar 2018-2019. Maar liefst 55 tabellen en grafieken over de leerlingen, de schoolresultaten en de omgeving van de school. Het is een mooi PDF-bewaar-document dat eenvoudig kan worden gedeeld en geprint.

Download!
Basisschool De Veenster ligt in de buurt Veenhuizen.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over buurt Veenhuizen getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

377 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Noordenveld is 1100 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Veenhuizen: 14,89 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Veenhuizen.
Inkomen in buurt Veenhuizen: € 22.500


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor de buurt Veenhuizen.
Kinderopvang in de buurt

In het postcodegebied 9341 van basisschool De Veenster wonen 1.170 jongeren en zijn 425 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 197 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 39 bij gastouders (VGO) en 189 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,36 opvangplaats per jongere in het postcodegebied van de school is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Locaties voor kinderopvang

Deze 8 kinderopvanglocaties zijn dichtbij basisschool De Veenster beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Vries6VGOLangeloërweg 50 Norg
Mulder6VGOEenerstraat 57 Norg
Dalen6VGOEenerstraat 64 Norg
De Boevenbende16BSOIr. Mentropweg 72 Veenhuizen
De Boevenbende16KDVIr. Mentropweg 72 Veenhuizen
Wachtmeester-Benjamins2VGOBroeninger Erf 9 Veenhuizen
Wijk6VGOMandenmaker 20 Veenhuizen
Bruse6VGOHoofdstraat 26 Een
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Onderzoek door de onderwijsinspectie:

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor deze scholen in de buurt zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens van de onderwijsinspectie

worden geladen!Doorstroom vanuit De Veenster Veenhuizen naar de middelbare school:

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd naar welke middelbare scholen: (sorteer de tabel door op de kolomnamen te klikken & klik op de naam van de middelbare school om te zien hoeveel leerlingen vanaf welke andere basisscholen naar deze middelbare school doorstromen)


Heel even geduld alsjeblieft...

de doorstroom gegevens

voor Christelijke Basisschool de Veenster worden geladen!De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens.

Gegevens van deze schoolvestiging

Schoolnaam: Christelijke Basisschool De Veenster.

BRIN en vestigingsnummer: 05TS00.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe. Bevoegdgezagnummer: 32073.

Adres: Kerklaan 12, 9341 AV, Veenhuizen. Gemeente Noordenveld, Drenthe. Telefoon: 0592388355.

De postcode van deze school komt het meest voor in de buurt Veenhuizen (klik hier voor informatie over deze buurt!).

Internetadres: http://kindcentrumspeelenleer.nl/.

Correcties: Uitgevoerde correctie(s) op de brondata van DUO: geen

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de gemeente Noordenveld op de overzichtspagina voor Veenhuizen.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van De Veenster Veenhuizen op de buurtpagina voor Veenhuizen.

Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Aanmelden bij de basisschool in Veenhuizen?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Brongegevens laatst gewijzigd 01-04-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]