Basisschool Kindcentrum Platijn in Best

Basisschool Kindcentrum Platijn in Best

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar (111 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2020-2021, Kindcentrum Platijn

Aantal leerlingen per jaar, Kindcentrum Platijn. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2020-2021. Kindcentrum Platijn telt 111 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

De prognoses van het aantal leerlingen zijn samen met nog veel meer informatie onderdeel van de uitgebreide PDF rapportage.

Kaart met scholen in de omgeving

Kindcentrum Platijn Best (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Best via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Best
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2021, Kindcentrum Platijn in Best


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor Kindcentrum Platijn gingen de leerlingen in het jaar 2021 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 36,84% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 10,53% naar het VMBO en 52,63% naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2020-2021

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Kindcentrum Platijn worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2021 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de IEP eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 78 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 84 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Best.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2021: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2020-2021, Kindcentrum Platijn in Best


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Kindcentrum Platijn wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Best, provincie Noord-Brabant en heel Nederland vind je op de pagina voor Best.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Kindcentrum Platijn zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2012 tot en met 2021.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2021:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 0
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 3
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 1
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 3
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 0
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 2
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 0
Naar de HAVO: 4
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 2
Naar het VWO of het gymnasium: 4.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 19
Totaal aantal leerlingen: 19

Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

5.26% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2020 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2014 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Kindcentrum Platijn in Best wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Kindcentrum Platijn in Best.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Kindcentrum Platijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode van de huisadressen van de leerlingen van Kindcentrum Platijn in schooljaar 2020-2021.

De meeste (89) leerlingen van Kindcentrum Platijn wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 5684.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2020-2021, Kindcentrum Platijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Kindcentrum Platijn Best. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Kindcentrum Platijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Kindcentrum Platijn in Best.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Kindcentrum Platijn.

BRIN en vestigingsnummer: 03JB00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Kindcentrum Platijn.

Schoolbestuur: Stichting Best Onderwijs. Bevoegdgezagnummer: 26977.

Adres: Johannes Vermeerstraat 21, 5684 AT, Best. Gemeente Best, provincie Noord-Brabant. Telefoon: 0499375750.

Internetadres: www.platijn.nl.

Correcties: Uitgevoerde correctie(s) op de brondata van DUO: internetadres aangepast

Organisatiestructuur: Kindcentrum Platijn is de enige vestiging binnen de school Kindcentrum Platijn en 1 van de 7 vestigingen binnen het bestuur Stichting Best Onderwijs. Daarbij vallen er 7 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.086 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.132 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Kindcentrum Platijn. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Kindcentrum Platijn.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Kindcentrum Platijn.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Kindcentrum Platijn.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Best Onderwijs.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Kindcentrum Platijn.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel25 juli 2018Toezicht PO vestigingKindcentrum Platijn
Oordeel over het financiële beheerVoldoende25 juli 2018Toezicht BestuurStichting Best Onderwijs

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Kindcentrum Platijn ligt in de buurt Naastenbest.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Naastenbest getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

527 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Best is 1179 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Naastenbest: 16,54%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Naastenbest.

Inkomen in buurt Naastenbest: €25.400


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Naastenbest.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Best via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Best. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Naastenbest wonen 675 jongeren en zijn 333 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 171 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 38 bij gastouders (VGO) en 124 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,49 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Kindcentrum Platijn is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Kindcentrum Platijn beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kindcentrum Platijn DO28KDVJohannes Vermeerstraat 21 Best
Kindcentrum Platijn BSO33BSOJohannes Vermeerstraat 21 Best
Kinderopvang LittlePeople, Emmalaan 27 (KDV)24KDVKoningin Emmalaan 27 Best
Sterk Peelen6VGORembrandtlaan 9 Best
Kelders - Renders4VGOvan Kinsbergenstraat 15 Best
Partou KDV Trompstraat 3956KDVTrompstraat 39 Best
Langeveld van Duijn6VGOJohan Frisopark 123 Best
Partou BSO Max de Bossustraat 830BSOMax de Bossustraat 8 Best
Donatz-Vink6VGOVoetboog 29 Best
Woltinge6VGOVoetboog 23 Best
"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Best Onderwijs.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Best op de overzichtspagina voor Best.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Kindcentrum Platijn Best op de buurtpagina voor Naastenbest.

Aanmelden bij de basisschool in Best?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.