Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld

Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school (nieuwe informatie 2019!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2019!).
Voor deze schoolvestiging zijn nog gegevens uit eerdere versies van de brondata bekend maar deze vestiging komt inmiddels niet meer onder deze registratie in de meest recente versie van de brondata voor. Er zijn nog 2 andere vestigingen met hetzelfde schoolbestuur bekend. Zie het overzicht van schoolvestigingen binnen dezelfde organisatie onderaan deze pagina.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Leerling aantallen naar leeftijd
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De lijn grafiek toont per leeftijdscategorie hoeveel leerlingen er in een schooljaar waren. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2017-2018

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Omnis School de Octopus worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale- tot de maximale waarde die in 2018 in Nederland op IEP is gescoord (zie deze uitleg). Bovendien zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 77 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 84 punten). Bekijk hier de eindtoetscores van de andere scholen in Nieuwdorp Zld!

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2018: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2012, Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Voor De Octopus gingen de leerlingen in het jaar 2012 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 33.33% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 16.67% naar het VMBO en 50.0% naar de HAVO of het VWO. Voor De Octopus zijn over 2018 helaas geen uitstroomgegevens bekend. Daarom worden de cijfers voor 2012 getoond. Dit is het meeste recente jaar waarvoor uitstroomdata voor De Octopus bekend is.

Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar:
Schooljaar 2011-2012, Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Omnis School de Octopus wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Borsele, provincie Zeeland en heel Nederland vind je op de pagina voor Nieuwdorp Zld.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor De Octopus zijn alleen uitstroomgegevens bekend over 2012.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2012:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 1
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 1
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 0
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 0
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 1
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 0
Naar de HAVO: 3
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 0
Naar het VWO of het gymnasium: 0.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 6
Totaal aantal leerlingen: 6

Percentage zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2018

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2018

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Omnis School de Octopus in Nieuwdorp Zld.

Bron zittenblijven
Aantal personeelsleden per type functie


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Informatie voor de 3 vestigingen van het schoolbestuur als geheel.

Aantal vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Informatie voor de 3 vestigingen van het schoolbestuur als geheel.

Percentage personeel per leeftijdscategorie


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Informatie voor de 3 vestigingen van het schoolbestuur als geheel.

Percentage personeel in vaste of tijdelijke dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Informatie voor de 3 vestigingen van het schoolbestuur als geheel.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Borsele via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Borsele. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken. Voor de informatie over het primair onderwijs zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een email als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

0 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Borsele is 640 meter. Basisschool Omnis School de Octopus ligt in de buurt Nieuwdorp Kern.

Kinderopvang in de buurt

In het postcodegebied 4455 van basisschool Omnis School de Octopus wonen 230 jongeren en zijn 40 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 24 bij gastouders (VGO) en 16 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,17 opvangplaats per jongere in het postcodegebied van de school is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Locaties voor kinderopvang

Deze 8 kinderopvanglocaties zijn dichtbij basisschool Omnis School de Octopus beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kibeo Kalootstraat Borssele16KDVKalootstraat 2a Borssele
Borstlap6VGOBorszeestraat 57 Borssele
Kibeo Cleeuwendamme Borssele16KDVCleeuwendamme 1 Borssele
Lokerse4VGOHavenweg 1 Nieuwdorp
Sprenger6VGOPrinses Beatrixstraat 23 Nieuwdorp
Mevr. L.C. Buteijn-Sinke4VGOPrinses Margrietstraat 57 Nieuwdorp
L. Witte - de Wit4VGOPrinses Christinastraat 22 Nieuwdorp
mw. C. Mol-van Dam6VGOPrinses Christinastraat 28 Nieuwdorp
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Onderzoek door de onderwijs inspectie:

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor deze scholen in de buurt zijn wel inspectie resultaten gepubliceerd:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens van de onderwijsinspectie

voor Omnis School de Octopus worden geladen!Doorstroom vanuit Omnis School de Octopus Nieuwdorp Zld naar de middelbare school:

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd naar welke middelbare scholen: (sorteer de tabel door op de kolomnamen te klikken & klik op de naam van de middelbare school om te zien hoeveel leerlingen vanaf welke andere basisscholen naar deze middelbare school doorstromen)


Heel even geduld alsjeblieft...

de doorstroom gegevens

voor Omnis School de Octopus worden geladen!De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens.

Gegevens van deze schoolvestiging

Schoolnaam: Omnis school de Octopus.

BRIN en vestigingsnummer: 12IT01.

Denominatie: Onbekend.

Type primair onderwijs: Onbekend schooltype.

Schoolbestuur: Bestuursgegevens Onbekend. Bevoegdgezagnummer: Bevoegdgezagnummer onbekend.

Adres: Onbekend Onbekend, 4455 AT, Nieuwdorp Zld. Gemeente Borsele, Zeeland. Telefoon: Onbekend.

De postcode van deze school komt het meest voor in de buurt Nieuwdorp Kern (klik hier voor informatie over deze buurt!).

Internetadres: Onbekend.

Correcties: Uitgevoerde correctie(s) op de brondata van DUO: geen

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met hetzelfde schoolbestuur:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de gemeente Borsele op de overzichtspagina voor Nieuwdorp Zld.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Omnis School de Octopus Nieuwdorp Zld op de buurtpagina voor Nieuwdorp Kern.

Aanmelden bij de basisschool in Nieuwdorp Zld?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Brongegevens laatst gewijzigd 27-12-2018 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]