Basisschool Sterrenschool de Schittering in Oudenbosch

Basisschool Sterrenschool de Schittering in Oudenbosch

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar (250 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2020-2021, Sterrenschool de Schittering

Aantal leerlingen per jaar, Sterrenschool de Schittering. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2020-2021. Sterrenschool de Schittering telt 250 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

De prognoses van het aantal leerlingen zijn samen met nog veel meer informatie onderdeel van de uitgebreide PDF rapportage.

Kaart met scholen in de omgeving

Sterrenschool de Schittering Oudenbosch (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Halderberge via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Halderberge
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2020, Sterrenschool de Schittering in Oudenbosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor Sterrenschool de Schittering stroomden de groep 8ers in 2020 uit naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 43.59% ging naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 28.21% ging naar het VMBO en 28.21% ging naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2018-2019

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland (in schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen als gevolg van de Corona maatregelen):Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Sterrenschool de Schittering worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2019 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de Cito eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 533 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten). Bekijk hier de eindtoetscores van de andere scholen in Oudenbosch!

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2019: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2012-2013 tot en met 2019-2020, Sterrenschool de Schittering in Oudenbosch


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Sterrenschool de Schittering wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Halderberge, provincie Noord-Brabant en heel Nederland vind je op de pagina voor Oudenbosch.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Sterrenschool de Schittering zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2013 tot en met 2020.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2020:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 3
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 8
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 6
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 0
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 11
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 0
Naar de HAVO: 7
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 0
Naar het VWO of het gymnasium: 4.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 39
Totaal aantal leerlingen: 39

Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

10.71% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2020 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2014 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Sterrenschool de Schittering in Oudenbosch wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Sterrenschool de Schittering in Oudenbosch.


Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Sterrenschool de Schittering


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Sterrenschool de Schittering in schooljaar 2020-2021.


De meeste (234) leerlingen van Sterrenschool de Schittering wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 4731.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2020-2021, Sterrenschool de Schittering


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Sterrenschool de Schittering Oudenbosch.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Sterrenschool de Schittering


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Sterrenschool de Schittering in Oudenbosch.


Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Sterrenschool De Schittering.

BRIN en vestigingsnummer: 11MS00.

Denominatie: Rooms-Katholiek.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Sterrenschool de Schittering.

Schoolbestuur: Borgesiusstichting. Bevoegdgezagnummer: 31017.

Adres: St Annastraat 28-34, 4731 HT, Oudenbosch. Gemeente Halderberge, provincie Noord-Brabant. Telefoon: 0624340409.

Internetadres: www.sterrenschooldeschittering.nl.

Organisatiestructuur: Sterrenschool de Schittering is de enige vestiging binnen de school Sterrenschool de Schittering en 1 van de 14 vestigingen binnen het bestuur Borgesiusstichting. Daarbij vallen er 14 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.086 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.132 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Sterrenschool de Schittering. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Sterrenschool de Schittering.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Sterrenschool de Schittering.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Sterrenschool de Schittering.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Borgesiusstichting.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Sterrenschool de Schittering.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
KwaliteitszorgVoldoende05 mei 2017Onderzoek PO vestigingSterrenschool De Schittering
KwaliteitscultuurVoldoende05 mei 2017Onderzoek PO vestigingSterrenschool De Schittering
AanbodGoed05 mei 2017Onderzoek PO vestigingSterrenschool De Schittering
Zicht op ontwikkelingGoed05 mei 2017Onderzoek PO vestigingSterrenschool De Schittering
Didactisch handelenVoldoende05 mei 2017Onderzoek PO vestigingSterrenschool De Schittering
ResultatenVoldoende05 mei 2017Onderzoek PO vestigingSterrenschool De Schittering
VeiligheidVoldoende05 mei 2017Onderzoek PO vestigingSterrenschool De Schittering
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurBorgesiusstichting
Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek)Voldoende28 november 2013Toezicht PO vestigingSterrenschool De Schittering

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Sterrenschool de Schittering ligt in de buurt Oudenbosch Centrum.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Oudenbosch Centrum getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1674 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Halderberge is 496 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Oudenbosch Centrum: 14,78%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Oudenbosch Centrum.

Inkomen in buurt Oudenbosch Centrum: €21.400


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Oudenbosch Centrum.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Halderberge via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Halderberge. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Oudenbosch Centrum wonen 625 jongeren en zijn 207 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 58 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 2 bij gastouders (VGO) en 147 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,33 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Sterrenschool de Schittering is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Sterrenschool de Schittering beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
De Fonkeling32KDVSt Annastraat 34 Oudenbosch
De Kleine Beer15KDVSt Annastraat 34 Oudenbosch
bso Orion58BSOSt Annastraat 34 Oudenbosch
Kapitein2VGOProf van Ginnekenstraat 28c Oudenbosch
Heijkoop - Haidar6VGOIJsbaan 2 Oudenbosch
Kinderdagverblijf Dikkie Dik100KDVStrijmondlaan 4 Oudenbosch
Kinderdagverblijf Minoes30KDVRuige Hoek 10 Oudenbosch
Buitenschoolse Opvang B250BSORuige Hoek 10 Oudenbosch
Wessels - van der Bij6VGOIndustrieweg 44 Oudenbosch
bso Thof31BSOOlmenstraat 1 Oudenbosch
"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Borgesiusstichting.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Oudenbosch op de overzichtspagina voor Oudenbosch.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Sterrenschool de Schittering Oudenbosch op de buurtpagina voor Oudenbosch Centrum.

Aanmelden bij de basisschool in Oudenbosch?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.