Basisschool Wittenberg School in Scherpenzeel Gld

Basisschool Wittenberg School in Scherpenzeel Gld

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school (nieuwe informatie 2019!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2019!).
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, Wittenberg School in Scherpenzeel Gld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Wittenberg School worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Wittenberg School in Scherpenzeel Gld.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar. De prognose van het aantal leerlingen voor de komende 20 jaar is onderdeel van de uitgebreide rapportage over basisschool Wittenberg School.

Leerling aantallen naar leeftijd
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, Wittenberg School in Scherpenzeel Gld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Wittenberg School worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Wittenberg School in Scherpenzeel Gld.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De lijn grafiek toont per leeftijdscategorie hoeveel leerlingen er in een schooljaar waren. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2017-2018

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Wittenberg School worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2018 in Nederland op Cito is gescoord (zie deze uitleg). Bovendien zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 532 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten). Bekijk hier de eindtoetscores van de andere scholen in Scherpenzeel Gld!

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2018: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2018, Wittenberg School in Scherpenzeel Gld


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

voor Wittenberg School worden geladen!Voor Wittenberg School gingen de leerlingen in het jaar 2018 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 22.73% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 34.09% naar het VMBO en 43.18% naar de HAVO of het VWO.

Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar:
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2017-2018, Wittenberg School in Scherpenzeel Gld


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Wittenberg School wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Scherpenzeel, provincie Gelderland en heel Nederland vind je op de pagina voor Scherpenzeel Gld.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Wittenberg School zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2012 tot en met 2018.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2018:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 0
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 5
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 5
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 5
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 10
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 4
Naar de HAVO: 4
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 3
Naar het VWO of het gymnasium: 8.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 44
Totaal aantal leerlingen: 44

Percentage zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2018

12.5% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2018 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2012 tot en met 2018.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

voor Wittenberg School worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2018

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Wittenberg School in Scherpenzeel Gld wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Wittenberg School in Scherpenzeel Gld.

Bron zittenblijven
Aantal personeelsleden per type functie


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Wittenberg School worden geladen!Informatie voor Wittenberg School Scherpenzeel.

Aantal vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Wittenberg School worden geladen!Informatie voor Wittenberg School Scherpenzeel.

Percentage personeel per leeftijdscategorie


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Wittenberg School worden geladen!Informatie voor Wittenberg School Scherpenzeel.

Percentage personeel in vaste of tijdelijke dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Wittenberg School worden geladen!Informatie voor Wittenberg School Scherpenzeel.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Scherpenzeel via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Scherpenzeel. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken. Voor de informatie over het primair onderwijs zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.

Download!
Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor basisschool Wittenberg School via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving voor schooljaar 2018-2019. Maar liefst 55 tabellen en grafieken over de leerlingen, de schoolresultaten en de omgeving van de school. Het is een mooi PDF-bewaar-document dat eenvoudig kan worden gedeeld en geprint.

Download!
Basisschool Wittenberg School ligt in de buurt Scherpenzeel.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over buurt Scherpenzeel getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1243 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Scherpenzeel is 742 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Scherpenzeel: 19,31 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Scherpenzeel.
Inkomen in buurt Scherpenzeel: € 23.600


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor de buurt Scherpenzeel.
Kinderopvang in de buurt

In het postcodegebied 3925 van basisschool Wittenberg School wonen 1.425 jongeren en zijn 351 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 160 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 69 bij gastouders (VGO) en 122 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,25 opvangplaats per jongere in het postcodegebied van de school is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Locaties voor kinderopvang

Deze 8 kinderopvanglocaties zijn dichtbij basisschool Wittenberg School beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kinderopvang de Regenboog (locatie Elst)30KDVDe Spijlen 3 Elst Ut
Kinderopvang BijdeHandjes16KDVDe Spijlen 5 Elst Ut
Erk4VGOGlashorst 17 Scherpenzeel
Pruim6VGOGlashorst 91 Scherpenzeel
Bijna Thuis - Lunenburg Lammers6VGOGlashorst 20 Scherpenzeel
Wallet-Goedhart6VGOStationsweg 319 Scherpenzeel
Maarsseveen-Brands6VGONieuwstraat 33 Scherpenzeel
Loge in Huis 16KDVVijverlaan 2 Scherpenzeel
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Onderzoek door de onderwijsinspectie:

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor deze scholen in de buurt zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens van de onderwijsinspectie

worden geladen!Doorstroom vanuit Wittenberg School Scherpenzeel naar de middelbare school:

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd naar welke middelbare scholen: (sorteer de tabel door op de kolomnamen te klikken & klik op de naam van de middelbare school om te zien hoeveel leerlingen vanaf welke andere basisscholen naar deze middelbare school doorstromen)


Heel even geduld alsjeblieft...

de doorstroom gegevens

voor Wittenberg School worden geladen!De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens.

Gegevens van deze schoolvestiging

Schoolnaam: Wittenberg-school.

BRIN en vestigingsnummer: 03LN00.

Denominatie: Reformatorisch.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Ver Verstrekken Basisonderw op Gereformeerde Grondslag. Bevoegdgezagnummer: 31189.

Adres: Hovenierslaan 17, 3925 BW, Scherpenzeel Gld. Gemeente Scherpenzeel, Gelderland. Telefoon: 0332778426.

De postcode van deze school komt het meest voor in de buurt Scherpenzeel (klik hier voor informatie over deze buurt!).

Internetadres: Internet adres onbekend.

Correcties: Uitgevoerde correctie(s) op de brondata van DUO: geen

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Scherpenzeel Gld op de overzichtspagina voor Scherpenzeel Gld.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Wittenberg School Scherpenzeel op de buurtpagina voor Scherpenzeel.

Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Aanmelden bij de basisschool in Scherpenzeel Gld?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Brongegevens laatst gewijzigd 01-04-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]