Statistieken buurt Kraggenburg-bedrijventerrein

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein in de gemeente Noordoostpolder. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein in de gemeente Noordoostpolder. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bevolking / Corona / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 74 gebieden Noordoostpolder / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote daling van 50% naar 5 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein is met 5 personen gedaald van 10 in 2013 tot 5 in 2022 (dat is 50%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein
Kaart van de wijk Kraggenburg met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kraggenburg met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kraggenburg-bedrijventerrein, 2: Kraggenburg-bedrijventerrein, 3: Kraggenburg-woonkern, 4: Kraggenburg-landelijk gebied.

Over de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein

Buurt Kraggenburg-bedrijventerrein heeft afgerond een totale oppervlakte van 4 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 139 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Postcode 8317 is de meest voorkomende postcode in buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Buurt Kraggenburg-bedrijventerrein ligt binnen Wijk Kraggenburg in de gemeente Noordoostpolder.

De naam Kraggenburg-bedrijventerrein wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 3 woningen in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordoostpolder in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3 woningen & 15 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 35% naar €277.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Kraggenburg (voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Kraggenburg, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Kraggenburg is met €72.000 gestegen van €205.000 in 2013 tot €277.000 in 2021 (dat is 35%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 15 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Kraggenburg-bedrijventerrein telt in totaal 15 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3 woningen & 15 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Gymzaal Kraggenburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Gymzaal Kraggenburg is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Gymzaal Kraggenburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Gymzaal Kraggenburg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 9 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Gymzaal Kraggenburg stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Noordoostpolder telde bij deze verkiezingen in totaal 35 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordoostpolder. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder.

Inwoners naar leeftijd - buurt Kraggenburg-bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Noordoostpolder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Kraggenburg-bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein, 2015 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein is met 5 personen gedaald van 10 in 2015 tot 5 in 2022 (dat is 50%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Kraggenburg-bedrijventerrein: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Vrouwen en mannen - buurt Kraggenburg-bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Kraggenburg-bedrijventerrein

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 12 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 5 verschillende soorten delicten. Voor 3,20% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 12 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein geen misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 5 soorten delicten die van 2012 tot en met 2021 geregistreerd zijn in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Kraggenburg-bedrijventerrein voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Kraggenburg-bedrijventerrein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor buurt Kraggenburg-bedrijventerrein zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Top 5 buurt Kraggenburg-bedrijventerrein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2022
Mannen5Aantal2022
Vrouwen5Aantal2022
0 tot 15 jaar0Aantal2022
15 tot 25 jaar0Aantal2022
25 tot 45 jaar0Aantal2022
45 tot 65 jaar5Aantal2022
65 jaar of ouder0Aantal2022
Ongehuwd0Aantal2022
Gehuwd5Aantal2022
Gescheiden0Aantal2022
Verweduwd0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid228,00Aantal per km²2015
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaalgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2Aantal2022
Energielabels Voorlopig2Aantal2022
Energielabels Onbepaald11Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A1Aantal2022
Energielabels B1Aantal2022
Energielabels C0Aantal2022
Energielabels D2Aantal2022
Energielabels E0Aantal2022
Energielabels F0Aantal2022
Energielabels G0Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2022
Huishoudens met kinderen0Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataAantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand14,10Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand14,10Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand14,10Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand13,30Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2015
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand12,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand12,90Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,70Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand17,90Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand25,80Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand32,00Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand13,50Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand28Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand18,20Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand30Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand18Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand26,20Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01710529Code2022
RegionaamKraggenburg-bedrijventerreinNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode01710529Code2022
Oppervlakte totaal4Aantal hectaren2022
Oppervlakte land4Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode8317.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid139Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode15Aantal2022
Adressen totaal15Aantal2022
Adressen met woonfunctie3Aantal2022
Panden15Aantal2022
Percelen15Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19250Aantal2022
Panden 1925 tot 19501Aantal2022
Panden 1950 tot 19702Aantal2022
Panden 1970 tot 19807Aantal2022
Panden 1980 tot 19900Aantal2022
Panden 1990 tot 20004Aantal2022
Panden 2000 tot 20101Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2020
Panden 2010 tot 20200Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
Diefstal0Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting0Aantal2021
Verkeersovertredingen0Aantal2021
Vernieling0Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven0Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte125Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3Aantal2021
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noordoostpolder. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Kraggenburg-bedrijventerrein

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Kraggenburg-bedrijventerrein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Noordoostpolder.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Basalt2 - 68317RJKraggenburg
Gesteente1 - 208317AZKraggenburg
Leemkade2 - 98317RHKraggenburg