Statistieken buurt Baarlo

Aantal inwoners per jaar
(daling van 5,1% naar 5.040 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Baarlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Baarlo is met 270 personen afgenomen van 5.310 in 2013 tot 5.040 in 2023 (dat is 5,1%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Baarlo

Buurt Baarlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 299 hectare, waarvan 297 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 667 adressen per km2. Er wonen 2.245 huishoudens in de buurt Baarlo. Postcode 5991 is de meest voorkomende postcode in de buurt Baarlo. De buurt Baarlo ligt binnen Baarlo in de gemeente Peel en Maas. Het park 't Kempke ligt binnen de buurt Baarlo.

De naam Baarlo wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Baarlo en voor de wijk Baarlo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Baarlo
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Baarlo met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen op Den Hert, 2: Soeterbeek, 3: Baarlo, 4: Bong, 5: Verspreide huizen ten zuiden van Baarlo.

Woningkenmerken
Er zijn 2.278 woningen in de buurt Baarlo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Peel en Maas in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 26% naar €271.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Baarlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Baarlo, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Baarlo is met €56.000 toegenomen van €215.000 in 2013 tot €271.000 in 2022 (dat is 26%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Baarlo met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Peel en Maas.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Baarlo is €271.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 2.278 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Peel en Maas (geel), 10 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De buurt Baarlo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Baarlo: er zijn 568 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Baarlo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 2.485 totaal in de buurt Baarlo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Baarlo telt in totaal 2.485 adressen, met 2.484 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 95% van de adressen in buurt Baarlo ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Peel en Maas
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Baarlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Baarlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Baarlo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Baarlo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Baarlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Peel en Maas bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Baarlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Baarlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Baarlo, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Baarlo is met 349 personen gedaald van 4.779 in 2013 tot 4.430 in 2022 (dat is 7,3%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Peel en Maas naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Baarlo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Baarlo in 2022 zijn Westers (405 inwoners) en Overig (135 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Baarlo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Baarlo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Baarlo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Peel en Maas:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Peel en Maas. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Baarlo zijn C (756 adressen) en A (425 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Baarlo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Baarlo: 756 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Peel en Maas bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Baarlo
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Baarlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Baarlo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Baarlo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Baarlo.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Baarlo voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Baarlo ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Baarlo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Baarlo. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Baarlo. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Peel en Maas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Baarlo.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Peel en Maas en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Peel en Maas. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Peel en Maas.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Baarlo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Peel en Maas: Baarlo is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Baarlo is €27.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.400. Buurt Baarlo telt 4.200 inkomensontvangers op 5.040 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in buurt Baarlo heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Peel en Maas: Baarlo is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (450 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Baarlo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Baarlo zijn in totaal 450 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 450 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 445 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Baarlo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Baarlo
Er zijn 48 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Baarlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Baarlo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 48 elektrische auto’s in de buurt Baarlo. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Baarlo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.220 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Baarlo in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Baarlo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.287 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Baarlo (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.034 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Baarlo in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Baarlo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Baarlo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 99 misdrijven in de buurt Baarlo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Baarlo, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Baarlo zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.325 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Baarlo 99 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Baarlo in 2022 zijn Horizontale fraude (36 delicten) en Ongevallen (weg) (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Baarlo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 7 misdrijven in de buurt Baarlo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Baarlo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Baarlo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Peel en Maas.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,54 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de buurt Baarlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Baarlo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Baarlo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Baarlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Baarlo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Baarlo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Baarlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Baarlo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Baarlo. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Baarlo geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Baarlo heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Baarlo voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Baarlo heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Baarlo heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Baarlo heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Baarlo voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Baarlo heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Baarlo doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Baarlo. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Baarlo is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Baarlo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal450Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca110Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.040Aantal2023
Mannen2.550Aantal2023
Vrouwen2.490Aantal2023
0 tot 15 jaar710Aantal2023
15 tot 25 jaar470Aantal2023
25 tot 45 jaar1.115Aantal2023
45 tot 65 jaar1.430Aantal2023
65 jaar of ouder1.315Aantal2023
Ongehuwd2.125Aantal2023
Gehuwd2.275Aantal2023
Gescheiden325Aantal2023
Verweduwd305Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.698Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag990Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.770Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.030Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,2%Percentage2021
WMO cliënten335Aantal2021
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.090Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.450Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.160Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.700Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.217Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.027Aantal2023
Energielabels Onbepaald208Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++3Aantal2023
Energielabels A+8Aantal2023
Energielabels A425Aantal2023
Energielabels B384Aantal2023
Energielabels C756Aantal2023
Energielabels D247Aantal2023
Energielabels E97Aantal2023
Energielabels F162Aantal2023
Energielabels G161Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.245Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens675Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen820Aantal2023
Huishoudens met kinderen750Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€157x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO200Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.180Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.410Aantal2023
Herkomst Europa385Aantal2023
Herkomst buiten Europa240Aantal2023
Geboren in Nederland4.415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa225Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Autochtoon4.430Aantal2022
Westers totaal405Aantal2022
Niet-westers totaal170Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers135Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting38Aantal2022
Verkeersovertredingen16Aantal2022
Vernieling7Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven99Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,40Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand49,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand8,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18940400Code2023
RegionaamBaarloNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode18940400Code2023
Oppervlakte totaal299Aantal hectaren2023
Oppervlakte land297Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode5991.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid667Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.485Aantal2023
Adressen met postcode2.452Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.291Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.370Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom115Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.200Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom91Aantal2023
Panden2.162Aantal2023
Percelen1.881Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 1900107Aantal2023
Panden 1900 tot 192551Aantal2023
Panden 1925 tot 1950138Aantal2023
Panden 1950 tot 1970439Aantal2023
Panden 1970 tot 1980644Aantal2023
Panden 1980 tot 1990521Aantal2023
Panden 1990 tot 2000311Aantal2023
Panden 2000 tot 2010145Aantal2023
Panden 2010 tot 202081Aantal2023
Panden 2020 en later9Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2021
Verkeersongevallen totaal9Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.880Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.505Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof375Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte970Aantal2022
Motorfietsen305Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.278Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€271.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning85%Percentage2022
Percentage meergezinswoning15%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen72%Percentage2022
Huurwoningen totaal28%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200090%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2022
Appartement325Aantal2023
Tussen of geschakelde woning547Aantal2023
Hoekwoning349Aantal2023
Tweeonder1kap568Aantal2023
Vrijstaande woning502Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats1Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.193Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Peel en Maas. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Baarlo: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Baarlo
Tabel met 2.485 adressen in de buurt Baarlo.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Baarlo. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Peel en Maas.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Albert Neuhuysstraat1 t/m 705991XX t/m 5991XZBaarlo56
Aldringahof1 t/m 185991BTBaarlo18
Baljuwplein1 t/m 65991BXBaarlo6
Baron van Erplaan1 t/m 365991BMBaarlo22
Baroniestraat1 t/m 365991CR t/m 5991CSBaarlo26
Bokshout1 t/m 115991PHBaarlo6
Bong3 t/m 325991EA t/m 5991ECBaarlo21
Borchtlaan1 t/m 25991KEBaarlo2
Bosbeeklaan1 t/m 905991MABaarlo79
Braamhorst155991NXBaarlo2
Brouwersstraat1 t/m 105991ARBaarlo8
Brueghelstraat1 t/m 125991GTBaarlo12
Burchtplein1 t/m 45991CMBaarlo4
De Voort1 t/m 205991DCBaarlo20
De Weem1 t/m 325991DGBaarlo19
Dentjenshof1 t/m 95991DJBaarlo9
Diepenbroeklaan1 t/m 1275991PTBaarlo77
Edisonweg1 t/m 275991ELBaarlo20
Fuusstraat1 t/m 125991APBaarlo12
Graaf van Bierensstraat1 t/m 205991CJBaarlo20
Graaf van Kesselstraat1 t/m 345991CC t/m 5991CDBaarlo30
Grotestraat1 t/m 495991AV t/m 5991AWBaarlo64
Haammakerstraat1 t/m 375991MX t/m 5991MZBaarlo21
Heermahof1 t/m 245991BZBaarlo21
Helling1 t/m 785991BC t/m 5991BEBaarlo86
Hertog van Gelrestraat1 t/m 475991BNBaarlo31
Heuvel1 t/m 45991PMBaarlo4
Hoefsmidstraat1 t/m 605991KA t/m 5991KBBaarlo37
Hollasstraat1 t/m 305991DA t/m 5991DBBaarlo30
Hoogstraat1 t/m 345991XC t/m 5991XDBaarlo31
Horsten2 t/m 65991PWBaarlo5
Hoveniersstraat1 t/m 135991MNBaarlo10
Huissen1 t/m 465991PXBaarlo35
Ingweg4 t/m 95991REBaarlo3
Jan Steenstraat1 t/m 35991GDBaarlo3
Jan Vermeerstraat1 t/m 155991GBBaarlo12
Kaasdonck1 t/m 125991XBBaarlo12
Karel Doormanstraat1 t/m 205991AHBaarlo17
Kasteellaan1 t/m 385991BK t/m 5991BLBaarlo20
Keizershof2 t/m 125991AGBaarlo20
Kerkveldstraat1 t/m 295991BA t/m 5991BBBaarlo32
Kieënweg5 t/m 255991EKBaarlo16
Kloosterhof1 t/m 275991DHBaarlo14
Koesdonkerveldweg1 t/m 185991NRBaarlo11
Koningin Emmastraat1 t/m 65991XMBaarlo6
Koningin Julianastraat2 t/m 445991XV t/m 5991XWBaarlo40
Koperslagerstraat1 t/m 75991MVBaarlo4
Korverstraat1 t/m 215991MD t/m 5991MEBaarlo14
Kramerstraat1 t/m 335991MK t/m 5991MLBaarlo26
Kruisstraat2 t/m 215991EMBaarlo19
Kuiperstraat1 t/m 145991MB t/m 5991MCBaarlo10
Kwistbeeklaan2 t/m 365991XH t/m 5991XJBaarlo23
Lijndenhof1 t/m 145991CBBaarlo14
Looakker1 t/m 45991XABaarlo4
Looierstraat1 t/m 325991KCBaarlo29
Maasstraat1 t/m 395991BGBaarlo37
Markt1 t/m 275991ATBaarlo25
Marktstraat1 t/m 155991ASBaarlo11
Meerwijkstraat1 t/m 305991CN t/m 5991CPBaarlo26
Mgr. Thijssenstraat2 t/m 145991DDBaarlo7
Middelste Horst2 t/m 355991PGBaarlo17
Molenberg1 t/m 305991AK t/m 5991ALBaarlo26
Molenveldstraat1 t/m 275991AJBaarlo22
Mulderstraat1 t/m 315991MS t/m 5991MTBaarlo30
Napoleonsbaan Noord1 t/m 465991NS t/m 5991NWBaarlo67
Napoleonsbaan Zuid1 t/m 335991NA t/m 5991NDBaarlo30
Obsenichtlaan1 t/m 205991BV t/m 5991BWBaarlo14
Oldenneelhof1 t/m 185991BSBaarlo17
Olieslagerstraat2 t/m 125991KDBaarlo6
Op de Bolleberg1 t/m 125991XEBaarlo11
Pastoor Cremersstraat1 t/m 365991DKBaarlo24
Pastoor Geenenstraat1 t/m 985991BH t/m 5991BJBaarlo60
Pater Thijsstraat1 t/m 235991DEBaarlo22
Paulus Potterstraat2 t/m 85991GEBaarlo4
Pratwinkel1 t/m 105991NPBaarlo7
Prins Bernhardstraat1 t/m 135991XTBaarlo12
Prins Clausstraat2 t/m 275991XPBaarlo24
Prinses Beatrixstraat1 t/m 135991XRBaarlo12
Prinses Christinestraat1 t/m 155991XLBaarlo11
Prinses Irenestraat1 t/m 235991XSBaarlo25
Prinses Margrietstraat1 t/m 135991XNBaarlo11
Raayerveldlaan65991ENBaarlo1
Rembrandtstraat1 t/m 785991GCBaarlo76
Ridder van Baerlestraat1 t/m 295991CABaarlo29
Ridder van Eyllstraat1 t/m 205991CEBaarlo20
Rijtweg5 t/m 65991PZBaarlo2
Rubensstraat1 t/m 365991GP t/m 5991GRBaarlo34
Scheresweg1 t/m 145991NGBaarlo6
Schutterstraat1 t/m 135991CTBaarlo12
Sint Odiliastraat1 t/m 75991AMBaarlo12
Slotvoogdstraat1 t/m 645991BP t/m 5991BRBaarlo44
Snijderstraat2 t/m 105991MH t/m 5991MJBaarlo9
Spinnerstraat1 t/m 135991MGBaarlo13
Sprunklaan1 t/m 205991XGBaarlo11
St. Annakapel1 t/m 85991XKBaarlo6
Stegemanshof1 t/m 105991CVBaarlo10
Tangweg1 t/m 325991PEBaarlo16
Tasselaar1 t/m 215991PLBaarlo12
Tiendvrij1 t/m 185991DNBaarlo12
Van Goghstraat1 t/m 595991GSBaarlo43
Van Laer-Hoenlostraat1 t/m 205991CG t/m 5991CHBaarlo20
Veldstraat1 t/m 825991AB t/m 5991AEBaarlo83
Vergelt1 t/m 345991PJ t/m 5991PKBaarlo36
Voorste Horst2 t/m 985991DL t/m 5991DMBaarlo59
Weverstraat1 t/m 355991MP t/m 5991MRBaarlo29
Wilhelminastraat1 t/m 235991AX t/m 5991AZBaarlo39
Willem van Gulikstraat1 t/m 165991CWBaarlo16
Zuivelstraat1 t/m 255991ANBaarlo40
d’Olneweg1 t/m 35991CZBaarlo4
van Crieckenbeeckstraat2 t/m 125991CXBaarlo6
van Montfortstraat1 t/m 365991CK t/m 5991CLBaarlo26
’t Sittert1 t/m 85991AABaarlo8

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 112 openbare ruimtes en 2.485 adressen in de buurt Baarlo. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Baarlo. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Baarlo ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek59912452
GehuchtVergelt38
DeelkernBong8
WoonkernBaarlo2370
WoonplaatsBaarlo2485
WijkBaarlo2485
GemeentePeel en Maas2485
ProvincieLimburg2485
WaterschapWaterschap Limburg2485
LandNederland2485

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Baarlo ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Baarlo dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Baarlo ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Baarlo en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven