Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg:

Informatie buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote toename van 3500% naar 540 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg, 2016 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg is met 525 personen toegenomen van 15 in 2016 tot 540 in 2021 (dat is 3500%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg
Kaart van de wijk Oostelijk Havengebied met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oostelijk Havengebied met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Java-eiland, 2: KNSM-eiland, 3: Oostelijke Handelskade, 4: Sporenburg, 5: Rietlanden ...Toon meer... Kaart van de wijk Oostelijk Havengebied met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Java-eiland, 2: KNSM-eiland, 3: Oostelijke Handelskade, 4: Sporenburg, 5: Rietlanden, 6: Borneo, 7: Bedrijvengebied Cruquiusweg, 8: Entrepot-Noordwest, 9: Architectenbuurt, 10: Bedrijvengebied Veelaan, 11: Bedrijvengebied Zeeburgerkade ...Toon minder...

Over de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg

Buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 31 hectare, waarvan 17 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.052 adressen per km2. Er wonen 305 huishoudens in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Postcode 1019 is de meest voorkomende postcode in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg ligt binnen Wijk Oostelijk Havengebied in de gemeente Amsterdam.

Kenmerken van de 299 woningen in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

299 woningen & 1.735 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 62% naar €524.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Oostelijk Havengebied (voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Oostelijk Havengebied, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Oostelijk Havengebied is met €200.999 gestegen van €323.000 in 2013 tot €524.000 in 2020 (dat is 62%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.735 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg telt in totaal 1.735 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

299 woningen & 1.735 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.299)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oostelijk Havengebied (Bedrijvengebied Cruquiusweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oostelijk Havengebied is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg is €32.299. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.700. Buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg telt 400 inkomensontvangers op 540 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,50% procent van de huishoudens in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Oostelijk Havengebied (Bedrijvengebied Cruquiusweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Oostelijk Havengebied is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (210 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

Buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg telt in totaal 210 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau BAC


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau BAC bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau BAC is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg geen stembureau. Stembureau BAC is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 331 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg, 2016 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg is met 270 personen gestegen van 10 in 2016 tot 280 in 2021 (dat is 2700%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 439 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 439 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 432 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg 58 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal210Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie20Aantal2020
G+I Handel en horeca30Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners540Aantal2021
Mannen305Aantal2021
Vrouwen235Aantal2021
0 tot 15 jaar70Aantal2021
15 tot 25 jaar65Aantal2021
25 tot 45 jaar325Aantal2021
45 tot 65 jaar80Aantal2021
65 jaar of ouder10Aantal2021
Ongehuwd410Aantal2021
Gehuwd110Aantal2021
Gescheiden20Aantal2021
Verweduwd5Aantal2021
Westers totaal120Aantal2021
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief40Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.112Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag30Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar60Aantal2020
Opleidingsniveau hoog350Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.000Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht65%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2020
Wekelijkse sporters70%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk32%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger7%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen21%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid17%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt15%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal305Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens155Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen95Aantal2021
Huishoudens met kinderen50Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie83%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.299Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen24%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen42%Percentage2019
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomen37,40%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen26,40%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen13,80%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,50%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon280Aantal2021
Niet-westers totaal140Aantal2021
Marokko10Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname15Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers100Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km27Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km61Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km29Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km75Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km98Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km461Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km40Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km386Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km78Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km524Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km130Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km906Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km213,80Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km429Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km482Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km46Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km124Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km30Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km78Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km38Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km70Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km49Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km46Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km47Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km57Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03633309Code2021
RegionaamBedrijvengebied CruquiuswegNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03633309Code2021
Diefstal per 1000 inwoners18Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners27Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners45Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal31Aantal hectaren2021
Oppervlakte land17Aantal hectaren2021
Oppervlakte water14Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1019.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid4.052Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.708Aantal2021
Adressen totaal1.735Aantal2021
Panden61Aantal2021
Percelen64Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal170Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine115Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof55Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.000Aantal2020
Motorfietsen20Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad299Aantal2020
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning1%Percentage2020
Percentage meergezinswoning99%Percentage2020
Percentage bewoond93%Percentage2020
Percentage onbewoond7%Percentage2020
Koopwoningen13%Percentage2020
Huurwoningen totaal83%Percentage2020
In bezit woningcorporatie27%Percentage2020
In bezit overige verhuurders56%Percentage2020
Eigendom onbekend3%Percentage2020
Bouwjaar voor 20004%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200096%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Amsterdam Rijnkanaalkade1 - 551019VAAmsterdam
Bottelarijstraat1 - 3631019VCAmsterdam
Brandslangstraat8 - 1471019VPAmsterdam
Cruquiusweg59 - 1541019AG - 1019ATAmsterdam
Hijskraanstraat1 - 121019XWAmsterdam

Toon alle 25 rijen met adressen...