Informatie buurt Beek:

Informatie buurt Beek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Beek in de gemeente Beek! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Beek in de gemeente Beek!

De naam Beek wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Beek en voor de gemeente Beek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Beek, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Beek is met 110 inwoners afgenomen (afgerond is dat 1%): van 8.495 in 2013 tot 8.385 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Beek
(buurt Beek is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Beek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Beek

Beek heeft een totale oppervlakte van 389 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.189 adressen per km2. Er wonen 4.045 huishoudens in Beek. Postcode 6191 is de meest voorkomende postcode in de buurt Beek. Beek ligt binnen de wijk Beek Spaubeek in de gemeente Beek.

Kenmerken van de 4.146 woningen in Beek
Informatie over de 4.146 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Beek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Beek:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Beek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Beek:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 25.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Beek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Beek: Beek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Beek is € 25.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 29.800. Beek telt 7.100 inkomensontvangers op 8.385 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,40 % procent van de huishoudens in Beek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Beek: Beek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (745 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Beek.

Beek telt in totaal 745 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Beek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Beek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Beek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Beek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Beek. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Beek naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Beek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Beek voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Beek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Beek.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Beek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Beek. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beek. Met verschillende handige overzichten voor alle 11 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Beek voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Beek
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aan de Drie Heren1 - 136191BHBeek
Aan het Beeker Kruis1 - 216191LDBeek
Achter de Beek1 - 196191VABeek
Achter de Kerk1 - 76191VBBeek
Adsteeg2 - 516191PW - 6191PXBeek
Annastraat1 - 486191SX - 6191SZBeek
Baron de Rosenlaan1 - 186191KKBeek
Beatrixstraat2 - 286191XL - 6191XMBeek
Bernhardstraat1 - 286191XJ - 6191XKBeek
Bloote Weg2 - 216191EM - 6191XBBeek
Bosserveldlaan2 - 866191SK - 6191SLBeek
Bourgognestraat1 - 796191HX - 6191HZBeek
Broekhovenlaan1 - 636191VCBeek
Brugstraat1 - 166191KCBeek
Bruiloftsteeg1 - 36191JEBeek
Burgemeester Janssenstraat1 - 866191JB - 6191JDBeek
Burgemeester Lemmensstraat1 - 336191VG - 6191VHBeek
Burgemeester van Meeuwenstraat2 - 356191NDBeek
Carmelstraat1 - 366191VR - 6191VSBeek
Cortenpad1 - 276191WJBeek
Dassenburcht2 - 606191LEBeek
De Counelaan1 - 246191KH - 6191KJBeek
De Haamen1 - 36191HVBeek
Doctor Beckersstraat1 - 1486191DA - 6191DEBeek
Doctor Poelsstraat1 - 246191VM - 6191VNBeek
Doctor Schaepmanlaan1 - 876191BM - 6191BPBeek
Doctor Stassenstraat1 - 886191VPBeek
Dsm Straat1 - 96191NBBeek
Ebadstraat1 - 146191JZBeek
Ecrevissestraat1 - 636191CH - 6191CLBeek
Eisenhowerlaan1 - 1446191VT - 6191VWBeek
Elsstraat1 - 506191JWBeek
Emmastraat1 - 236191XP - 6191XRBeek
Erenfriedstraat1 - 196191SJBeek
Fattenberghof1 - 56191EHBeek
Franquinetstraat2 - 186191CCBeek
Frans Erensstraat1 - 556191BR - 6191BSBeek
Fredericusstraat1 - 256191SPBeek
Frumarcostraat2 - 166191TPBeek
Gasthuissteeg1 - 436191KDBeek
Gerbergastraat1 - 596191TJ - 6191TKBeek
Giselbertstraat2 - 186191SGBeek
Gozewijnstraat1 - 196191WVBeek
Guido Gezellestraat2 - 186191CRBeek
Gundelfingenstraat1 - 896191KW - 6191KXBeek
Haardboomstraat2 - 466191EMBeek
Haimonstraat1 - 176191CBBeek
Heirstraat2 - 666191JR - 6191JVBeek
Hendrikstraat1 - 86191XNBeek
Heuvelstraat1 - 466191AKBeek
Hoeferpark1 - 366191BK - 6191BLBeek
Hoogkuil1 - 46191RSBeek
Hoolstraat1 - 856191TV - 6191TZBeek
Huynhof1 - 206191HLBeek
Irenestraat1 - 686191AS - 6191AWBeek
Johannesstraat1 - 276191SRBeek
Julianalaan1 - 366191AL - 6191AMBeek
Kakebergweg2 - 276191AX - 6191AZBeek
Kapelaan Wijnensingel1 - 1626191WB - 6191WNBeek
Kasteel Genbroekstraat1 - 206191KTBeek
Kennedylaan1 - 2026191XA - 6191XCBeek
Klinkeberglaan1 - 466191KE - 6191KGBeek
Kloostersteeg36191KSBeek
Labouréstraat1 - 406191CD - 6191CEBeek
Lammerbrug1 - 96191HMBeek
Luciastraat1 - 916191TA - 6191TDBeek
Luther Kingstraat1 - 326191BW - 6191BXBeek
Maastrichterlaan1 - 1306191AA - 6191RTBeek
Margrietstraat1 - 1276191XD - 6191XHBeek
Mariastraat1 - 506191TE - 6191THBeek
Marie Koenenstraat1 - 326191BT - 6191BVBeek
Marijkestraat1 - 576191AN - 6191ARBeek
Markt1 - 1086191JG - 6191JKBeek
Marktstraat1 - 386191JXBeek
Middelweg2 - 316191NCBeek
Minkenbergstraat1 - 136191BJBeek
Molenberg1 - 396191KL - 6191KMBeek
Molensteeg16191KJBeek
Molenstraat1 - 1586191KN - 6191KRBeek
Nieuwstraat2 - 386191JN - 6191JPBeek
Olterdissenstraat1 - 146191BZBeek
Om de Toren1 - 1076191KZBeek
Onze Lieve Vrouweplein1 - 386191CGBeek
Op de Windhaspel1 - 406191LCBeek
Oranjesingel2 - 1406191XT - 6191ZABeek
Oude Pastorie1 - 256191HWBeek
Pater Kusterspad1 - 476191WG - 6191WHBeek
Peter Treckpoelstraat1 - 356191VJ - 6191VKBeek
Polychemstraat2 - 306191NLBeek
Potgieterstraat2 - 56191EABeek
Prins Mauritslaan1 - 1936191EC - 6191EJBeek
Professor Spronckpark1 - 166191AJBeek
Proosdijstraat5 - 196191AHBeek
Raadhuispark1 - 976191AGBeek
Raadhuisstraat6 - 286191KA - 6191KBBeek
Reinaldstraat1 - 166191WXBeek
Reinierstraat1 - 146191SHBeek
Remigiusstraat1 - 196191SWBeek
Rijksweg A2756191RSBeek
Roebroekpad1 - 266191WKBeek
Rooseveltlaan1 - 966191VX - 6191VZBeek
Rosastraat1 - 426191ST - 6191SVBeek
Scheperstraat1 - 286191VLBeek
Schuttenkleef1 - 206191LGBeek
Schuttersstraat25 - 666191RZBeek
Sicofstraat1 - 286191TMBeek
Siekendaalstraat1 - 96191XZBeek
Sint Martinusstraat1 - 346191TLBeek
Smedestraat1 - 246191TNBeek
Sportlaan16191XCBeek
Stasstraat1 - 436191VD - 6191VEBeek
Stationstraat1 - 1326191BA - 6191BGBeek
Stegen2 - 606191TR - 6191TTBeek
Synagogepad1 - 356191KVBeek
Theobaldstraat1 - 306191WZBeek
Tussen de Graften2 - 166191LBBeek
Van Sonsbeecklaan1 - 486191JL - 6191JMBeek
Veldekelaan1 - 1556191CS - 6191CZBeek
Visscherssteeg2 - 46191SEBeek
Vondelstraat1 - 566191CM - 6191CPBeek
Wesselinusstraat1 - 396191SM - 6191SNBeek
Wethouder Sangersstraat1 - 4006191NABeek
Wilhelminastraat1 - 226191XSBeek
Wolfeynde2 - 246191EBBeek
Wouderpad1 - 376191LABeek
Zuster Kubornpad1 - 206191WPBeek
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]