Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie buurt Buiksloterham:

Informatie buurt Buiksloterham:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buiksloterham in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buiksloterham in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1116% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Buiksloterham, jaren 2016 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Buiksloterham is met 335 inwoners toegenomen (afgerond is dat 1116%): van 30 in 2016 tot 365 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buiksloterham
Kaart van de wijk Noordelijke IJ Oevers West met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noordelijke IJ Oevers West met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Cornelis Douwesterrein, 2: Ndsm terrein, 3: Papaverweg en omgeving, 4: Buiksloterham, 5: Overhoeks.

Over buurt Buiksloterham

Buurt Buiksloterham heeft afgerond een totale oppervlakte van 66 hectare, waarvan 35 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.324 adressen per km2. Er wonen 160 huishoudens in buurt Buiksloterham. Postcode 1031 is de meest voorkomende postcode in buurt Buiksloterham. Buurt Buiksloterham ligt binnen Wijk Noordelijke IJ Oevers West in de gemeente Amsterdam.

Kenmerken van de 101 woningen in de buurt Buiksloterham
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Buiksloterham:

101 woningen & 1.341 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de de gemeente Amsterdam (voor de buurt Buiksloterham zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar) (€378.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Amsterdam voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.341 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Buiksloterham telt in totaal 1.341 adressen, met 1.337 verblijfsobjecten en 4 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Buiksloterham.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

101 woningen & 1.341 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Buiksloterham


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - buurt Buiksloterham


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gymzaal de IJsbreker


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Gymzaal de IJsbreker.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gymzaal de IJsbreker is uitgebracht. Stembureau Gymzaal de IJsbreker is het enige stembureau binnen buurt Buiksloterham. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 578 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Buiksloterham


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Buiksloterham


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Buiksloterham. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buiksloterham, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Buiksloterham zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 738 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 738 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 732 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Buiksloterham 81 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Buiksloterham.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Buiksloterham naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Buiksloterham: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Buiksloterham voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Buiksloterham ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buiksloterham.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Buiksloterham: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buiksloterham voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal400Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie50Aantal2019
G+I Handel en horeca55Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening140Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners365Aantal2020
Mannen175Aantal2020
Vrouwen190Aantal2020
0 tot 15 jaar110Aantal2020
15 tot 25 jaar20Aantal2020
25 tot 45 jaar160Aantal2020
45 tot 65 jaar70Aantal2020
65 jaar of ouder10Aantal2020
Ongehuwd265Aantal2020
Gehuwd85Aantal2020
Gescheiden20Aantal2020
Verweduwd5Aantal2020
Westers totaal75Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief27Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners28Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.500Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal60Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement60Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning20Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming72%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker86%percentage2016
Zware drinker21%percentage2016
Overmatige drinker12%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2016
Overgewicht34%percentage2016
Obesitas9%percentage2016
Roker35%percentage2016
Sporter57%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen32%percentage2016
Vrijwilligerswerk19%percentage2016
Mantelzorger6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening26%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt17%percentage2016
Gehoorbeperking2%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking5%percentage2016
Minstens één beperking8%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal160Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens70Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen30Aantal2020
Huishoudens met kinderen70Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid1.040Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie83%Percentage2019
Percentage werknemers71%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  100Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger geen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner geen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2018
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon230Aantal2020
Niet-westers totaal60Aantal2020
Marokko30Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname10Aantal2020
Turkije10Aantal2020
Overig niet-westers10Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,30Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,20Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km62Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km67Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km74Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km472Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km32Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km372Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km59Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km500Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km20Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km101Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km801Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km178,20Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km409Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km485Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km129Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km78Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,20Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km51Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km66Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km44Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,60Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,80Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,80Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand7,90Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km26Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km66Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km44Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km59Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,20Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,60Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03637106Code2020
RegionaamBuiksloterhamNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03637106Code2020
Oppervlakte totaal66Aantal hectaren2020
Oppervlakte land35Aantal hectaren2020
Oppervlakte water31Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1031.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.324Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal270Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine180Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof95Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte768Aantal2020
Motorfietsen20Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad101Aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning24%Percentage2019
Percentage meergezinswoning76%Percentage2019
Percentage bewoond46%Percentage2019
Percentage onbewoond54%Percentage2019
Koopwoningen28%Percentage2019
Huurwoningen totaal72%Percentage2019
In bezit woningcorporatie58%Percentage2019
In bezit overige verhuurders14%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 20006%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200094%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buiksloterham. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in buurt Buiksloterham

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Buiksloterham. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Akkerdistelstraat4 - 341031JZAmsterdam
Albert Molhof1 - 831031JKAmsterdam
Asterdwarsweg1 - 101031HRAmsterdam
Asterweg1 - 1511031HL - 1031HPAmsterdam
Chrysantenstraat2 - 281031HTAmsterdam

Toon alle 22 rijen met adressen...