Corona-statistieken gemeente Enkhuizen

Informatie Centrum Vissersbuurt Oosterhaven:

Informatie Centrum Vissersbuurt Oosterhaven:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven in de gemeente Enkhuizen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven in de gemeente Enkhuizen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 8% naar 3.790 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven is met 285 personen toegenomen van 3.505 in 2013 tot 3.790 in 2020 (dat is 8%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven
Kaart van de Wijk 00 met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 00 met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Enkhuizen Noord, 2: Centrum Vissersbuurt Oosterhaven, 3: Boerenhoek Molenweg Burgwal, 4: Havenbuurt Snouck van Loosenpark.

Over de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven

Centrum Vissersbuurt Oosterhaven heeft afgerond een totale oppervlakte van 92 hectare, waarvan 85 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.405 adressen per km2. Er wonen 2.000 huishoudens in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Postcode 1601 is de meest voorkomende postcode in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Centrum Vissersbuurt Oosterhaven ligt binnen Wijk 00 in de gemeente Enkhuizen.

Kenmerken van de 2.096 woningen in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Centrum Vissersbuurt Oosterhaven:

2.096 woningen & 2.539 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 8% naar €222.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven is met €16.000 toegenomen van €206.000 in 2013 tot €222.000 in 2019 (dat is 8%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 2.539 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Centrum Vissersbuurt Oosterhaven telt in totaal 2.539 adressen, met 2.518 verblijfsobjecten en 21 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Centrum Vissersbuurt Oosterhaven.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.096 woningen & 2.539 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Enkhuizen: Centrum Vissersbuurt Oosterhaven is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven is €28.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.000. Centrum Vissersbuurt Oosterhaven telt 3.200 inkomensontvangers op 3.790 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,60% procent van de huishoudens in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Enkhuizen: Centrum Vissersbuurt Oosterhaven is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (575 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven.

Centrum Vissersbuurt Oosterhaven telt in totaal 575 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - Centrum Vissersbuurt Oosterhaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Enkhuizen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - Centrum Vissersbuurt Oosterhaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Enkhuizen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Enkhuizen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Enkhuizen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Drommedaris


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Drommedaris bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Drommedaris is uitgebracht. Er liggen 3 stembureau's binnen de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Stembureau De Drommedaris is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Centrum Vissersbuurt Oosterhaven ligt. De gemeente Enkhuizen telde bij deze verkiezingen in totaal 8 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enkhuizen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enkhuizen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven is met 131 personen gestegen van 3.119 in 2013 tot 3.250 in 2020 (dat is 4,19%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Centrum Vissersbuurt Oosterhaven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven, 2012 tot en met 2020.

In de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.472 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.472 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.439 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven 203 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Centrum Vissersbuurt Oosterhaven.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Centrum Vissersbuurt Oosterhaven voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Centrum Vissersbuurt Oosterhaven.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Centrum Vissersbuurt Oosterhaven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal575Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2020
B-F Nijverheid en energie95Aantal2020
G+I Handel en horeca165Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.790Aantal2020
Mannen1.890Aantal2020
Vrouwen1.895Aantal2020
0 tot 15 jaar445Aantal2020
15 tot 25 jaar345Aantal2020
25 tot 45 jaar860Aantal2020
45 tot 65 jaar1.120Aantal2020
65 jaar of ouder1.030Aantal2020
Ongehuwd1.625Aantal2020
Gehuwd1.490Aantal2020
Gescheiden455Aantal2020
Verweduwd230Aantal2020
Westers totaal375Aantal2020
Geboorte totaal25Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal30Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.476Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag830Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.360Aantal2019
Opleidingsniveau hoog760Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliënten170Aantal2019
Wmo-cliënten relatief45Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.400Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.790Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.690Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.230Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.830Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker88%percentage2016
Zware drinker16%percentage2016
Overmatige drinker9%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2016
Overgewicht47%percentage2016
Obesitas14%percentage2016
Roker21%percentage2016
Sporter48%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2016
Moeite met rondkomen17%percentage2016
Vrijwilligerswerk30%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening35%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking8%percentage2016
Minstens één beperking14%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.000Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens915Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen650Aantal2020
Huishoudens met kinderen445Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers76%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.000Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar32,90%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen41,10%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen16,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,20%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€77x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO190Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW980Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.250Aantal2020
Niet-westers totaal165Aantal2020
Marokko10Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2020
Suriname25Aantal2020
Turkije10Aantal2020
Overig niet-westers115Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand18,60Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand18,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km18Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km14Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km23Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km9,00Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand19,40Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand19,20Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand18,50Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03880000Code2020
RegionaamCentrum Vissersbuurt OosterhavenNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03880000Code2020
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal92Aantal hectaren2020
Oppervlakte land85Aantal hectaren2020
Oppervlakte water7Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1601.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.405Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode2.525Aantal2021
Adressen totaal2.539Aantal2021
Panden1.629Aantal2021
Percelen1.579Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.735Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.405Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof330Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.049Aantal2020
Motorfietsen130Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.096Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€222.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning59%Percentage2020
Percentage meergezinswoning41%Percentage2020
Percentage bewoond93%Percentage2020
Percentage onbewoond7%Percentage2020
Koopwoningen63%Percentage2020
Huurwoningen totaal34%Percentage2020
In bezit woningcorporatie19%Percentage2020
In bezit overige verhuurders16%Percentage2020
Eigendom onbekend3%Percentage2020
Bouwjaar voor 200087%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enkhuizen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de Centrum Vissersbuurt Oosterhaven

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor Centrum Vissersbuurt Oosterhaven. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Enkhuizen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Apenspel1 - 61601JSEnkhuizen
Baansteeg1 - 211601HGEnkhuizen
Bagijnestraat1 - 71601AEEnkhuizen
Barnesteeg1 - 61601KLEnkhuizen
Bergervisserstraat1 - 21601KJEnkhuizen

Toon alle 108 rijen met adressen...