Informatie buurt Cruquius Cruqiushoeve:

Informatie buurt Cruquius Cruqiushoeve:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve in de gemeente Haarlemmermeer! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve in de gemeente Haarlemmermeer!
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 140 gebieden Haarlemmermeer / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 9% naar 255 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Cruquius Cruqiushoeve, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Cruquius Cruqiushoeve is met 20 personen toegenomen van 235 in 2013 tot 255 in 2021 (dat is 9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Cruquius Cruqiushoeve
Kaart van de wijk Cruquius met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Cruquius met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Cruquius Cruqiushoeve, 2: Cruquius Omgeving, 3: Cruquius.

Over de buurt Cruquius Cruqiushoeve

Buurt Cruquius Cruqiushoeve heeft afgerond een totale oppervlakte van 69 hectare, waarvan 67 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 170 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Cruquius Cruqiushoeve. Postcode 2142 is de meest voorkomende postcode in buurt Cruquius Cruqiushoeve. Buurt Cruquius Cruqiushoeve ligt binnen Wijk Cruquius in de gemeente Haarlemmermeer. Het gebouwencomplex Cruquiushoeve ligt binnen de buurt Cruquius Cruqiushoeve.

Kenmerken van de 11 woningen in de buurt Cruquius Cruqiushoeve
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11 woningen & 272 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 41% naar €559.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Cruquius (voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Cruquius, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Cruquius is met €162.000 gestegen van €397.000 in 2013 tot €559.000 in 2021 (dat is 41%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 272 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Cruquius Cruqiushoeve telt in totaal 272 adressen, met 271 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11 woningen & 272 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€16.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Cruquius Cruqiushoeve.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Cruquius (Cruquius Cruqiushoeve is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Cruquius is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Cruquius Cruqiushoeve is €16.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €0. Buurt Cruquius Cruqiushoeve telt 0 inkomensontvangers op 255 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,00% procent van de huishoudens in buurt Cruquius Cruqiushoeve heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Cruquius (Cruquius Cruqiushoeve is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Cruquius is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven

Voor buurt Cruquius Cruqiushoeve zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Inwoners naar leeftijd - buurt Cruquius Cruqiushoeve


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Cruquius Cruqiushoeve


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Haarlemmermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Cruquiushoeve


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Cruquiushoeve bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Cruquiushoeve is uitgebracht. Stembureau De Cruquiushoeve is het enige stembureau binnen de buurt Cruquius Cruqiushoeve. De gemeente Haarlemmermeer telde bij deze verkiezingen in totaal 76 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Cruquius Cruqiushoeve, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Cruquius Cruqiushoeve is met 215 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Cruquius Cruqiushoeve: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Cruquius Cruqiushoeve.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Cruquius Cruqiushoeve


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Cruquius Cruqiushoeve.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Cruquius Cruqiushoeve, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Cruquius Cruqiushoeve zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 140 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 16 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 140 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 124 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Cruquius Cruqiushoeve 16 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2021 geregistreerd zijn in de buurt Cruquius Cruqiushoeve.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Cruquius Cruqiushoeve voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Cruquius Cruqiushoeve ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Cruquius Cruqiushoeve.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Cruquius Cruqiushoeve: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Cruquius Cruqiushoeve voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners255Aantal2021
Mannen155Aantal2021
Vrouwen95Aantal2021
0 tot 15 jaar10Aantal2021
15 tot 25 jaar55Aantal2021
25 tot 45 jaar75Aantal2021
45 tot 65 jaar65Aantal2021
65 jaar of ouder50Aantal2021
Ongehuwd235Aantal2021
Gehuwd15Aantal2021
Gescheiden15Aantal2021
Verweduwd5Aantal2021
Westers totaal15Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief28Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid381Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag210Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar20Aantal2020
Opleidingsniveau hoog10Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten85Aantal2020
WMO cliënten relatief340Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal6.180Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning6.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning6.180Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.450Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2021
Huishoudens met kinderen5Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte3,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner€16.500Gemiddeld in Euro2013
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO160Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW50Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon215Aantal2021
Niet-westers totaal25Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers10Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km29Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km81Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2018
Café afstand2,80Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km47Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km65Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km150Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km48Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand5,60Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand7,90Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand9,90Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,90Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03941399Code2021
RegionaamCruquius CruqiushoeveNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03941399Code2021
Oppervlakte totaal69Aantal hectaren2021
Oppervlakte land67Aantal hectaren2021
Oppervlakte water2Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode2142.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid170Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode269Aantal2021
Adressen totaal272Aantal2021
Panden246Aantal2021
Percelen155Aantal2021
Diefstal5Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting1Aantal2021
Verkeersovertredingen5Aantal2021
Vernieling0Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven16Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal40Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine20Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof15Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte59Aantal2020
Motorfietsen20Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11Aantal2021
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning67%Percentage2019
Percentage meergezinswoning33%Percentage2019
Percentage bewoond58%Percentage2019
Percentage onbewoond42%Percentage2019
Koopwoningen0%Percentage2019
Huurwoningen totaal100%Percentage2019
In bezit woningcorporatie0%Percentage2019
In bezit overige verhuurders100%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200063%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200038%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Cruquius Cruqiushoeve. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Cruquius Cruqiushoeve

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Cruquius Cruqiushoeve. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlemmermeer.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Berberlaan1 - 932142GBCruquius
Cruquiusdijk51 - 542142ERCruquius
Dartmoorlaan1 - 482142GECruquius
Gelderlanderlaan1 - 352142GGCruquius
Holsteinerlaan1 - 402142GDCruquius
Laan van Wickevoort1 - 1202142GCCruquius
Oldenburgerlaan1 - 472142GACruquius
Spieringweg801 - 8352142EDCruquius