Informatie buurt Dorp:

Informatie buurt Dorp:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dorp in de gemeente Zoetermeer! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Dorp in de gemeente Zoetermeer!

De afbakening van deze buurt is in 2016 veranderd ten opzichte van 2015. De cijfers tussen de jaren 2015 en 2016 kunnen niet zonder meer worden vergeleken.

Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Dorp, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Dorp is met 135 inwoners toegenomen (afgerond is dat 2%): van 4.795 in 2013 tot 4.930 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Zoetermeer
(buurt Dorp is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Zoetermeer. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Dorp

Dorp heeft een totale oppervlakte van 103 hectare, waarvan 100 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.788 adressen per km2. Er wonen 2.485 huishoudens in Dorp. Postcode 2712 is de meest voorkomende postcode in de buurt Dorp. Dorp ligt binnen de wijk Centrum in de gemeente Zoetermeer.

Kenmerken van de 2.547 woningen in Dorp
Informatie over de 2.547 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Zoetermeer. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Dorp:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Dorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Dorp:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 27.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Dorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zoetermeer: Dorp is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Dorp is € 27.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 32.600. Dorp telt 4.000 inkomensontvangers op 4.930 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,80 % procent van de huishoudens in Dorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Zoetermeer: Dorp is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (520 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Dorp.

Dorp telt in totaal 520 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Dorp. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Dorp naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Dorp: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Dorp voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Dorp.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Zoetermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zoetermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zoetermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle 36 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Dorp
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
5 Mei Straat1 - 252712VDZoetermeer
Albert Cuyplaan1 - 92712TAZoetermeer
Banckertstraat1 - 122712KK - 2712KLZoetermeer
Beatrixstraat2 - 202712CH - 2712CLZoetermeer
Bernhardstraat1 - 172712CP - 2712CSZoetermeer
Bilderdijkstraat1 - 512712PVZoetermeer
Brederostraat1 - 252712RHZoetermeer
Constantijnstraat1 - 262712CZZoetermeer
Cornelis van Eerdenstraat1 - 682712VK - 2712VNZoetermeer
Da Costastraat1 - 502712ES - 2712EWZoetermeer
De Ruyterstraat2 - 1222712XS - 2712XVZoetermeer
Delftsewallen10 - 312712ASZoetermeer
Den Hoorn1 - 292712BB - 2712BCZoetermeer
Dillenburgstraat2 - 202712CVZoetermeer
Dobbestraat1 - 32712TVZoetermeer
Dorpsstraat1 - 2132712AA - 2712ARZoetermeer
Dr J W Paltelaan1 - 2122712PT - 2712RZZoetermeer
Eerste Stationsstraat3 - 1852712HA - 2712HLZoetermeer
Emmastraat1 - 372712CXZoetermeer
Evertsenstraat1 - 142712JX - 2712JZZoetermeer
Ferdinand Bolstraat1 - 232712SJZoetermeer
Frans Halsstraat2 - 572712JS - 2712JVZoetermeer
Frederik Hendriklaan1 - 512712EA - 2712EEZoetermeer
Gerard Doustraat22712SPZoetermeer
Govert Flincklaan1 - 92712SZZoetermeer
Heemskerckstraat1 - 132712KA - 2712KBZoetermeer
Hobbemalaan1 - 122712SXZoetermeer
Irenelaan2 - 472712CC - 2712CGZoetermeer
Jacob Catsstraat1 - 162712RG - 2712RHZoetermeer
Jan Hoornstraat1 - 1102712VB - 2712VVZoetermeer
Jan Steenlaan1 - 382712TD - 2712TGZoetermeer
John Mccormickstraat1 - 522712VW - 2712VZZoetermeer
Julianalaan1 - 232712CA - 2712CBZoetermeer
Karel Doormanlaan1 - 2572712JA - 2712JNZoetermeer
Kastanjeplein1 - 82712VH - 2712VJZoetermeer
Kloosstraat1 - 722712EM - 2712ERZoetermeer
Kortenaerstraat2 - 122712KJZoetermeer
Leidsewallen3 - 642712BW - 2712BXZoetermeer
Lindeplein1 - 82712VE - 2712VGZoetermeer
Margrietstraat1 - 72712CM - 2712CNZoetermeer
Marijkestraat1 - 132712CTZoetermeer
Mauritsstraat1 - 112712CV - 2712CWZoetermeer
Meidoornlaan1 - 1022712TT - 2712TZZoetermeer
Molenstraat1 - 1782712XG - 2712XRZoetermeer
Nassaulaan1 - 6412712AT - 2712PZZoetermeer
Nicolaasplein22712AVZoetermeer
Oranjelaan1 - 1152712GA - 2712GGZoetermeer
P C Hooftstraat1 - 242712RJ - 2712RKZoetermeer
Paulus Potterlaan1 - 92712TCZoetermeer
Perkstraat1 - 712712EJ - 2712ELZoetermeer
Piet Heinplein1 - 132712KCZoetermeer
Piet Heinstraat1 - 682712KD - 2712KGZoetermeer
Pilatusdam1 - 322712BDZoetermeer
Potgieterstraat5 - 242712RL - 2712RMZoetermeer
Rembrandtstraat1 - 1362712SE - 2712SHZoetermeer
Rokkeveenseweg1 - 452712XXZoetermeer
Ruysdaellaan1 - 92712TBZoetermeer
Sanne van Havelteplein1 - 652712EX - 2712EZZoetermeer
Schinkelweg1 - 772712AZ - 2712BAZoetermeer
Schoolstraat1 - 502712VCZoetermeer
Tollensstraat1 - 522712EG - 2712EHZoetermeer
Trompstraat1 - 142712JWZoetermeer
Van Brakelstraat1 - 782712KP - 2712KSZoetermeer
Van Galenstraat1 - 532712KHZoetermeer
Van Goghstraat1 - 472712SK - 2712SLZoetermeer
Van Ostadestraat1 - 362712SB - 2712SCZoetermeer
Van Speykstraat1 - 122712KMZoetermeer
Van Stolberglaan1 - 252712ES - 2712RBZoetermeer
Vermeerstraat2 - 892712SR - 2712SWZoetermeer
Vlamingstraat1 - 92712BZZoetermeer
Vondelstraat1 - 782712RC - 2712REZoetermeer
Witte de Withstraat1 - 122712KNZoetermeer
Zegwaartseweg2 - 122712PMZoetermeer
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]