Statistieken buurt Europakwartier west

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Europakwartier west in de gemeente Almere. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Europakwartier west in de gemeente Almere. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 77 gebieden Almere / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (zeer grote toename van 119% naar 4.435 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Europakwartier west. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Europakwartier west, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Europakwartier west is met 2.410 personen gestegen van 2.025 in 2013 tot 4.435 in 2021 (dat is 119%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Europakwartier west
Kaart van de wijk Almere Poort met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Almere Poort met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Homeruskwartier, 2: Hogekant, 3: Columbuskwartier, 4: Overig Almere Poort, 5: Middenkant ...Toon meer... Kaart van de wijk Almere Poort met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Homeruskwartier, 2: Hogekant, 3: Columbuskwartier, 4: Overig Almere Poort, 5: Middenkant, 6: Europakwartier west, 7: Europakwartier oost, 8: Lagekant, 9: Olympiakwartier west, 10: Duin, 11: Olympiakwartier oost ...Toon minder...

Over de buurt Europakwartier west

Buurt Europakwartier west heeft afgerond een totale oppervlakte van 51 hectare, waarvan 47 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.601 adressen per km2. Er wonen 2.165 huishoudens in buurt Europakwartier west. Postcode 1363 is de meest voorkomende postcode in buurt Europakwartier west. Buurt Europakwartier west ligt binnen Wijk Almere Poort in de gemeente Almere.

De naam van deze buurt veranderde van Europakwartier in 2020 naar Europakwartier west in 2021.

Kenmerken van de 2.195 woningen in de buurt Europakwartier west
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Almere in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.195 woningen & 2.499 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 56% naar €277.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Europakwartier west. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Europakwartier west, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Europakwartier west is met €99.000 toegenomen van €178.000 in 2013 tot €277.000 in 2021 (dat is 56%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 2.499 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Europakwartier west telt in totaal 2.499 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Europakwartier west. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Europakwartier west. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.195 woningen & 2.499 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureau Sportzaal Nederlandstraat

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Sportzaal Nederlandstraat is uitgebracht. Sportzaal Nederlandstraat was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Europakwartier west.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Sportzaal Nederlandstraat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 28 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in de buurt Europakwartier west stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Almere telde bij deze verkiezingen in totaal 72 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Almere. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Almere.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Europakwartier west.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Almere: Europakwartier west is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Europakwartier west is €29.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.900. Buurt Europakwartier west telt 3.200 inkomensontvangers op 4.435 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,60% procent van de huishoudens in buurt Europakwartier west heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Almere: Europakwartier west is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (505 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Europakwartier west (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Europakwartier west zijn in totaal 505 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 505 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 510 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Europakwartier west


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Almere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Europakwartier west


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Almere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Almere. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Almere. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Europakwartier west. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Europakwartier west, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Europakwartier west is met 858 personen gestegen van 992 in 2013 tot 1.850 in 2021 (dat is 86%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Europakwartier west: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Europakwartier west.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Europakwartier west. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Europakwartier west


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Europakwartier west.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Europakwartier west. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Europakwartier west, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Europakwartier west zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.462 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.462 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.448 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Europakwartier west 135 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Europakwartier west.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Europakwartier west voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Europakwartier west ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Europakwartier west.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Europakwartier west: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Europakwartier west voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal505Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca85Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg130Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.435Aantal2021
Mannen2.135Aantal2021
Vrouwen2.295Aantal2021
0 tot 15 jaar915Aantal2021
15 tot 25 jaar400Aantal2021
25 tot 45 jaar2.095Aantal2021
45 tot 65 jaar745Aantal2021
65 jaar of ouder275Aantal2021
Ongehuwd2.945Aantal2021
Gehuwd1.100Aantal2021
Gescheiden335Aantal2021
Verweduwd50Aantal2021
Westers totaal530Aantal2021
Geboorte totaal100Aantal2020
Geboorte relatief23Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal10Aantal2020
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid9.420,00Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag970Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.510Aantal2020
Opleidingsniveau hoog970Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,80%Percentage2020
WMO cliënten165Aantal2020
WMO cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.080Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.270Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.490Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning0Gemiddeld per m³2014
Percentage woningen met stadsverwarming100%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk26%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk14%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.165Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens915Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen515Aantal2021
Huishoudens met kinderen730Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2020
Percentage werknemers89%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen25,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen26,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,50%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen34,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen15,80%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,60%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€47x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO170Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW200Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.850Aantal2021
Niet-westers totaal2.055Aantal2021
Marokko195Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba160Aantal2021
Suriname880Aantal2021
Turkije155Aantal2021
Overig niet-westers665Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand7,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand7,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Café afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand7,60Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand19,30Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand7,20Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand7,20Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand8,00Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00340401Code2021
RegionaamEuropakwartier westNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode00340401Code2021
Oppervlakte totaal51Aantal hectaren2021
Oppervlakte land47Aantal hectaren2021
Oppervlakte water4Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1363.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.601Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.499Aantal2021
Adressen totaal2.499Aantal2021
Panden594Aantal2021
Percelen402Aantal2021
Diefstal53Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting31Aantal2021
Verkeersovertredingen27Aantal2021
Vernieling7Aantal2021
Overige misdrijven1Aantal2021
Totaal misdrijven135Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.715Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.365Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof350Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.227Aantal2020
Motorfietsen125Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.195Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€277.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning20%Percentage2021
Percentage meergezinswoning80%Percentage2021
Percentage bewoond94%Percentage2021
Percentage onbewoond6%Percentage2021
Koopwoningen54%Percentage2021
Huurwoningen totaal45%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2021
In bezit overige verhuurders18%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 20000%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Almere. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Europakwartier west. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Europakwartier west

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Europakwartier west. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Almere.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Andorrastraat5 - 911363CHAlmere
Belgiëstraat4 - 921363BLAlmere
Beneluxlaan570 - 9671363BJ - 1363DAAlmere
Denemarkenstraat2 - 1801363DDAlmere
Duitslandpad1 - 151363BHAlmere

Toon alle 37 rijen met adressen...