Corona-statistieken gemeente Ommen

Informatie buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek:

Informatie buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek in de gemeente Ommen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek in de gemeente Ommen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (229% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek is met 70 inwoners toegenomen (afgerond is dat 229%): van 30 in 2013 tot 100 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek
Kaart van de wijk Ommen met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ommen met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buurtschap Emsland, 2: Buurtschap Ommerbos Ommerkanaal, 3: Kern Ommen Sportpark Westbroek, 4: Kern Ommen Alteveer Wonen 5 6, 5: Kern Ommen Vlierlanden ...Toon meer... Kaart van de wijk Ommen met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buurtschap Emsland, 2: Buurtschap Ommerbos Ommerkanaal, 3: Kern Ommen Sportpark Westbroek, 4: Kern Ommen Alteveer Wonen 5 6, 5: Kern Ommen Vlierlanden, 6: Kern Ommen Alteveer Bedrijven, 7: Kern Ommen Rotbrink, 8: Buurtschap Varsen, 9: Kern Ommen Alteveer Wonen 1 4, 10: Kern Ommen Alteveer Voorzieningen, 11: Kern Ommen Dante Noord, 12: Kern Ommen Industrieterrein, 13: Kern Ommen Strangen, 14: Kern Ommen Dante Zuid, 15: Kern Ommen Laarakkers, 16: Kern Ommen Havengebied, 17: Buurtschap Ommeres, 18: Kern Ommen Zeeheldenbuurt Lodderholt, 19: Kern Ommen Centrum, 20: Buurtschap Zeesse, 21: Kern Ommen Zuid ten Noorden v Spoor, 22: Buurtschap Ommen ten Zuiden van de Vecht, 23: Buurtschap Junne, 24: Kern Ommen Zuid ten Zuiden v Spoor, 25: Buurtschap Besthmen, 26: Buurtschap Eerde ...Toon minder...

Over buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek

Buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 41 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 217 adressen per km2. Er wonen 30 huishoudens in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek. Postcode 7732 is de meest voorkomende postcode in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek. Buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek ligt binnen Wijk Ommen in de gemeente Ommen.

De gegevens van de buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 26 woningen in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek:

26 woningen & 42 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Download een schat aan informatie:

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Kern Ommen Sportpark Westbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 42 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek telt in totaal 42 adressen, met 41 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

26 woningen & 42 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Ommen: Kern Ommen Sportpark Westbroek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek is €21.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.000. Buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek telt 100 inkomensontvangers op 100 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,00 % procent van de huishoudens in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Ommen: Kern Ommen Sportpark Westbroek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (10 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek.

Buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek telt in totaal 10 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Ommen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Ommen. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ommen. Met verschillende handige overzichten voor alle 57 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is 0 (nul). Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij2aantal2013
B-F Nijverheid en energie0aantal2013
G+I Handel en horeca1aantal2013
H+J Vervoer informatie en communicatie0aantal2013
K-L Financiële diensten onroerend goed1aantal2013
M-N Zakelijke dienstverlening1aantal2013
R-U Cultuur recreatie, overige diensten1aantal2013
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners100aantal2020
Mannen60aantal2020
Vrouwen40aantal2020
0 tot 15 jaar20aantal2020
15 tot 25 jaar15aantal2020
25 tot 45 jaar25aantal2020
45 tot 65 jaar35aantal2020
65 jaar of ouder5aantal2020
Ongehuwd55aantal2020
Gehuwd40aantal2020
Gescheiden0aantal2020
Verweduwd0aantal2020
Geboorte totaal0aantal2019
Geboorte relatief0aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0aantal2019
Sterfte relatief0aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.800gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.450gemiddeld kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.730gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning7.250gemiddeld kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.710gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.810gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.650gemiddeld m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning4.100gemiddeld m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.810gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker88%percentage2016
Zware drinker16%percentage2016
Overmatige drinker9%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2016
Overgewicht46%percentage2016
Obesitas9%percentage2016
Roker17%percentage2016
Sporter61%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam34%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2016
Moeite met rondkomen7%percentage2016
Vrijwilligerswerk47%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening24%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt15%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking3%percentage2016
Mobiliteitsbeperking3%percentage2016
Minstens één beperking7%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam5%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid87%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal30aantal2020
Eenpersoonshuishoudens0aantal2020
Huishoudens zonder kinderen5aantal2020
Huishoudens met kinderen20aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte3,30gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  100aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.000Euro2013
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.800Euro2013
40% personen met laagste inkomen46%percentage2013
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2013
Actieven 15-75 jaargeen datapercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen datapercentagegeen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0aantal2019
Personen per soort uitkering; AO0aantal2019
Personen per soort uitkering; WW0aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW0aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon100aantal2020
Westers totaal0aantal2020
Niet-westers totaal0aantal2020
Marokko0aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0aantal2020
Suriname0aantal2020
Turkije0aantal2020
Overig niet-westers0aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,70gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,40gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf1,00gemiddeld km2019
Afstand tot school1,20gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km3,20gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01750126Code2020
RegionaamKern Ommen Sportpark WestbroekNaam2020
Soort regioBuurtType2020
Bevolkingsdichtheid254aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte134gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal41hectaren2020
Oppervlakte land41hectaren2020
Oppervlakte water0hectaren2020
Meest voorkomende postcode7732.0postcode2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid217gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal55aantal2019
Personenautos brandstof benzine40aantal2019
Personenautos overige brandstof10aantal2019
Personenautos per huishouden1,50gemiddeld2013
Motorfietsen5aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad26aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€407.000Euro2013
Percentage eengezinswoning96%percentage2019
Percentage meergezinswoning4%percentage2019
Percentage bewoond88%percentage2019
Percentage onbewoond12%percentage2019
Koopwoningen100%percentage2019
Huurwoningen totaal0%percentage2019
In bezit woningcorporatie0%percentage2019
In bezit overige verhuurders0%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200015%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200085%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ommen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ommen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Arriërveldsweg6 - 87732AEOmmen
Hessenweg Midden2 - 327732AAOmmen
Het Arriërflier1 - 217732ACOmmen
Sportlaan1 - 127732ABOmmen
De gegevens van de buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Ommen bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Kern Ommen Sportpark Westbroek danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU01750126100,00 %100,00 %BU01750126Kern Ommen Sportpark WestbroekOmmen
2018-2019BU01750126100,00 %100,00 %BU01750126Kern Ommen Sportpark WestbroekOmmen
2017-2018BU01750126100,00 %100,00 %BU01750126Kern Ommen Sportpark WestbroekOmmen
2016-2017BU01750126100,00 %100,00 %BU01750126Kern Ommen Sportpark WestbroekOmmen
2015-2016BU0175012641,18 %100,00 %BU01750200Buurtschap Arriën Sportpark WestbroekOmmen
2015-2016BU0175012658,82 %6,45 %BU01750202Buurtschap ArriënOmmen
2014-2015BU01750200100,00 %100,00 %BU01750200Buurtschap Arriën Sportpark WestbroekOmmen
2014-2015BU01750202100,00 %100,00 %BU01750202Buurtschap ArriënOmmen
2013-2014BU01750200100,00 %4,14 %BU01750103Buurtschap ArriënOmmen
2013-2014BU017502020,63 %1,14 %BU01750101Buurtschap ArriërveldOmmen
2013-2014BU0175020299,37 %93,49 %BU01750103Buurtschap ArriënOmmen

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van buurt BU01750101 veranderde van Buurtschap Arriërveld in 2013 naar Buurtschap Ommeres in 2014. De naam van buurt BU01750101 veranderde van Buurtschap Ommeres in 2015 naar Kern Ommen - Centrum in 2016. De naam van buurt BU01750103 veranderde van Buurtschap Arriën in 2013 naar Buurtschap Ommen ten zuiden van de Vecht in 2014. De naam van buurt BU01750103 veranderde van Buurtschap Ommen ten zuiden van de Vecht in 2015 naar Kern Ommen - Laarakkers in 2016. De naam van buurt BU01750202 veranderde van Buurtschap Arriën in 2015 naar Buurtschap Arrienveld in 2016.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Ommen):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Ommen eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.