Corona-statistieken gemeente Amersfoort

Informatie buurt Lient:

Informatie buurt Lient:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lient in de gemeente Amersfoort! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lient in de gemeente Amersfoort!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote stijging van 46% naar 2.240 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Lient. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Lient, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Lient is met 705 personen toegenomen van 1.535 in 2013 tot 2.240 in 2020 (dat is 46%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Lient
Kaart van de wijk Hooglanderveen met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hooglanderveen met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoekveen, 2: Heideweg, 3: Dorpskern Hooglanderveen, 4: Lient.

Over de buurt Lient

Buurt Lient heeft afgerond een totale oppervlakte van 33 hectare, waarvan 31 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 963 adressen per km2. Er wonen 715 huishoudens in buurt Lient. Postcode 3829 is de meest voorkomende postcode in buurt Lient. Buurt Lient ligt binnen Wijk Hooglanderveen in de gemeente Amersfoort.

Kenmerken van de 700 woningen in de buurt Lient
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Lient:

700 woningen & 714 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 34% naar €384.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Lient. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Lient, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Lient is met €98.000 gestegen van €286.000 in 2013 tot €384.000 in 2019 (dat is 34%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 714 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Lient telt in totaal 714 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Lient.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

700 woningen & 714 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Lient.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Hooglanderveen (Lient is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Hooglanderveen is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Lient is €30.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €47.000. Buurt Lient telt 1.400 inkomensontvangers op 2.240 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,60% procent van de huishoudens in buurt Lient heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Hooglanderveen (Lient is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Hooglanderveen is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (170 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Lient.

Buurt Lient telt in totaal 170 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Lient


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Lient


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amersfoort. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sporthal De Dissel


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sporthal De Dissel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sporthal De Dissel is uitgebracht. Stembureau Sporthal De Dissel is het enige stembureau binnen de buurt Lient. De gemeente Amersfoort telde bij deze verkiezingen in totaal 64 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Lient. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Lient, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Lient is met 518 personen gestegen van 1.182 in 2013 tot 1.700 in 2020 (dat is 44%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Lient: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Lient.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Lient. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Lient


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Lient. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Lient, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Lient zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 382 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 23 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 382 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 379 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Lient 42 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Lient.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Lient voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Lient ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Lient.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Lient: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Lient voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal170Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie15Aantal2020
G+I Handel en horeca20Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.240Aantal2020
Mannen1.145Aantal2020
Vrouwen1.095Aantal2020
0 tot 15 jaar755Aantal2020
15 tot 25 jaar200Aantal2020
25 tot 45 jaar795Aantal2020
45 tot 65 jaar460Aantal2020
65 jaar of ouder45Aantal2020
Ongehuwd1.295Aantal2020
Gehuwd855Aantal2020
Gescheiden85Aantal2020
Verweduwd15Aantal2020
Westers totaal180Aantal2020
Geboorte totaal40Aantal2019
Geboorte relatief20Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid7.140Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag180Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar620Aantal2019
Opleidingsniveau hoog670Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten20Aantal2019
Wmo-cliënten relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement520Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.370Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker84%percentage2016
Zware drinker7%percentage2016
Overmatige drinker5%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2016
Overgewicht43%percentage2016
Obesitas11%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter63%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam32%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven96%percentage2016
Moeite met rondkomen14%percentage2016
Vrijwilligerswerk34%percentage2016
Mantelzorger11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening21%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid20%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt13%percentage2016
Gehoorbeperking2%percentage2016
Gezichtsbeperking3%percentage2016
Mobiliteitsbeperking3%percentage2016
Minstens één beperking6%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid87%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal715Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens90Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen135Aantal2020
Huishoudens met kinderen480Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte3,10Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie88%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.500Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen24%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen38%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar37,60%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen9,80%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen47,90%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen1,80%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,60%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€142x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW40Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.700Aantal2020
Niet-westers totaal360Aantal2020
Marokko50Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2020
Suriname35Aantal2020
Turkije115Aantal2020
Overig niet-westers155Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,20Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,00Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand6,20Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km71Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km48Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km64Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,90Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km54Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km54Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand29,40Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand5,10Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,50Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,10Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03072601Code2020
RegionaamLientNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03072601Code2020
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal33Aantal hectaren2020
Oppervlakte land31Aantal hectaren2020
Oppervlakte water2Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode3829.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid963Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode714Aantal2021
Adressen totaal714Aantal2021
Panden676Aantal2021
Percelen647Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal870Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine700Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof170Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.767Aantal2020
Motorfietsen85Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad700Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€384.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning94%Percentage2020
Percentage meergezinswoning6%Percentage2020
Percentage bewoond99%Percentage2020
Percentage onbewoond1%Percentage2020
Koopwoningen89%Percentage2020
Huurwoningen totaal11%Percentage2020
In bezit woningcorporatie8%Percentage2020
In bezit overige verhuurders3%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20000%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Lient. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Lient

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Lient. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amersfoort.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Brenninkmeijerlaan333829ALHooglanderveen
Buitenveldseweg1 - 323829MCHooglanderveen
De Hoevens2 - 1663829GPHooglanderveen
De Kelder1 - 63829GJHooglanderveen
De Krim1 - 73829GCHooglanderveen

Toon alle 38 rijen met adressen...