Informatie buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged:

Informatie buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged in de gemeente Giessenlanden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged in de gemeente Giessenlanden!
Aantal inwoners per jaar (7% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged is met 10 inwoners afgenomen (afgerond is dat 7%): van 130 in 2013 tot 120 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged
(buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged is rood omkaderd)
Kaart van Wijk 05 Hoogblokland met het aantal inwoners per buurt in 2018. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Kaart van Wijk 05 Hoogblokland met het aantal inwoners per buurt in 2018. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoogblokland, 2: Verspreide Huizen Bazeldijk gedeeltelijk, 3: Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged, 4: Overige Verspreide Huizen Hoogblokland.
Over buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged

Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged heeft een totale oppervlakte van 252 hectare, waarvan 251 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 101 adressen per km2. Er wonen 45 huishoudens in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged. Postcode 4221 is de meest voorkomende postcode in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged. Buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged ligt binnen Wijk 05 Hoogblokland in de gemeente Giessenlanden.

Kenmerken van de 45 woningen in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged
Informatie over de 45 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Giessenlanden. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Download een schat aan informatie:

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Giessenlanden (voor de Buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Giessenlanden:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Giessenlanden: Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged is €30.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €0. Buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged telt 100 inkomensontvangers op 120 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,00 % procent van de huishoudens in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Giessenlanden: Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (30 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged.

Buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged telt in totaal 30 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is 0 (nul). Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Download alle informatie over Giessenlanden!
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Giessenlanden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Giessenlanden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met verschillende handige overzichten voor alle 34 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Giessenlanden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download de buurt-rapportage voor buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged. Met veel (extra) informatie in 87 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Adressen in buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Minkeloos gedeeltelijk Hoge Giessen Ged. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Giessenlanden.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Beemdweg54221LVHoogblokland
Hoge Giessen1 - 104221MAHoogblokland
Minkeloos134225SNNoordeloos
Minkeloos7 - 754221SN - 4221STHoogblokland
Rijksweg A2714221MZHoogblokland
Brongegevens laatst gewijzigd 06-09-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]