Informatie buurt Montfoort:

Informatie buurt Montfoort:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Montfoort in de gemeente Montfoort! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Montfoort in de gemeente Montfoort!

De naam Montfoort wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Montfoort en voor de gemeente Montfoort. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Montfoort, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Montfoort is met 110 inwoners toegenomen (afgerond is dat 2%): van 5.355 in 2013 tot 5.465 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Montfoort
(buurt Montfoort is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Montfoort. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Montfoort

Montfoort heeft een totale oppervlakte van 183 hectare, waarvan 178 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 944 adressen per km2. Er wonen 2.405 huishoudens in Montfoort. Postcode 3417 is de meest voorkomende postcode in de buurt Montfoort. Montfoort ligt binnen de wijk Wijk 00 in de gemeente Montfoort.

Kenmerken van de 2.437 woningen in Montfoort
Informatie over de 2.437 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Montfoort. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Montfoort:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Montfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Montfoort:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 26.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Montfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Montfoort: Montfoort is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Montfoort is € 26.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 33.700. Montfoort telt 4.300 inkomensontvangers op 5.465 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10 % procent van de huishoudens in Montfoort heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Montfoort: Montfoort is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (570 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Montfoort.

Montfoort telt in totaal 570 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Montfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Montfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Montfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Montfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Montfoort. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Montfoort naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Montfoort: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Montfoort voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Montfoort ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Montfoort.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Montfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Montfoort. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Montfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle 16 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Montfoort voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Montfoort
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
A C M Muskeijnplantsoen1 - 613417WL - 3417WRMontfoort
Aardvletterweg1 - 163417XLMontfoort
Achterbaan1 - 303417EJMontfoort
Achterdijk2 - 203417HPMontfoort
Achterstraat1 - 113417EGMontfoort
Akkermunt1 - 353417RJMontfoort
Ambachtstraat1 - 33417EXMontfoort
Antoniushof1 - 793417JL - 3417JMMontfoort
Baljuwstraat1 - 403417SB - 3417SCMontfoort
Beatrixstraat1 - 383417ACMontfoort
Benedenkerkweg1 - 33417GLMontfoort
Bergstraat1 - 163417HWMontfoort
Blokland30 - 1263417MP - 3417MRMontfoort
Boslaan1 - 423417AA - 3417ABMontfoort
Bovenkerkweg1 - 943417TAMontfoort
Bronkruidhof1 - 123417RLMontfoort
Burggraaf Zwederlaan2 - 563417AKMontfoort
Dauwnetel2 - 163417RGMontfoort
De Bleek1 - 413417TRMontfoort
De Bongerd1 - 163417HTMontfoort
Doeldijk1 - 343417XDMontfoort
Dotterbloem1 - 313417LCMontfoort
Ereprijshof1 - 233417RZMontfoort
F H van Kempenstraat1 - 343417WS - 3417WTMontfoort
Fluitenkruidhof1 - 143417RDMontfoort
Fonteinkruid1 - 233417RPMontfoort
G v Voorst v Beeststraat2 - 223417WKMontfoort
G van Damstraat1 - 833417WB - 3417WEMontfoort
Godfried van Rhenenlaan1 - 553417AL - 3417AMMontfoort
Havenstraat1 - 383417EMMontfoort
Heiliglevenstraat1 - 293417HLMontfoort
Heulestein1 - 883417TC - 3417TEMontfoort
Hofdijk1 - 653417XEMontfoort
Hofplein2 - 123417JNMontfoort
Hofstraat2 - 193417HZMontfoort
Hoogstraat1 - 803417HA - 3417HDMontfoort
IJsselkade2 - 563417XBMontfoort
IJsselplein1 - 63417XCMontfoort
IJsselveld1 - 313417XHMontfoort
Irenestraat1 - 223417BJMontfoort
J B Kemmestraat2 - 83417WVMontfoort
J van Hasseltstraat1 - 133417WHMontfoort
Joop Westerweelstraat1 - 183417ENMontfoort
Julianalaan1 - 633417GJ - 3417GKMontfoort
Kamillehof1 - 123417RMMontfoort
Kasteelplein1 - 763417JG - 3417JKMontfoort
Keizerstraat1 - 363417EA - 3417EBMontfoort
Kleine Bospad13417ABMontfoort
Korte Kerkstraat1 - 103417HGMontfoort
Koude Hoek1 - 33417EEMontfoort
Lange Kerkstraat1 - 293417HJ - 3417HKMontfoort
Lieve Vrouwegracht1 - 353417HM - 3417HNMontfoort
Lijndraaierijweg1 - 113417XPMontfoort
Maarschalklaan1 - 1143417SEMontfoort
Majoraan1 - 103417RWMontfoort
Mannenhuisstraat1 - 233417EDMontfoort
Margrietstraat2 - 243417BHMontfoort
Molenstraat4 - 273417HRMontfoort
Monnikskap1 - 83417RTMontfoort
Monta Rosa1 - 463417GNMontfoort
Morgenster1 - 593417RNMontfoort
Mosterdmolenweg1 - 83417XMMontfoort
Oeverweg1 - 73417XKMontfoort
Om T Hof1 - 153417JAMontfoort
Om T Wedde1 - 123417HHMontfoort
Onder de Boompjes1 - 333417HEMontfoort
Oude Boomgaard1 - 93417HXMontfoort
Parklaan1 - 373417VAMontfoort
Pastoor Spaanplein2 - 113417HVMontfoort
Peperstraat1 - 193417JB - 3417JEMontfoort
Pinksterbloem2 - 123417LAMontfoort
Plaats1 - 113417ECMontfoort
Poorterstraat1 - 593417SR - 3417SWMontfoort
Prins Bernhardstraat1 - 283417ADMontfoort
Provincialeweg13417EZMontfoort
Rakkerstraat2 - 163417TZMontfoort
Schepenenstraat1 - 703417SG - 3417SKMontfoort
Schoolstraat1 - 463417ELMontfoort
Schoutstraat1 - 383417SN - 3417SPMontfoort
Speenkruidhof1 - 143417RCMontfoort
Stadhouderslaan1 - 1333417TT - 3417TXMontfoort
Steenovenweg1 - 183417XRMontfoort
Tabakshof1 - 343417BKMontfoort
Tasveld1 - 303417XSMontfoort
Th Elsenstraat1 - 713417WX - 3417WZMontfoort
Tijmhof1 - 123417RHMontfoort
Valeriaan1 - 123417RRMontfoort
Van Rooijen Plein1 - 583417BMMontfoort
Verlengde Hoogstraat1 - 513417EKMontfoort
Vlasakker1 - 493417XTMontfoort
Vrouwenhuisstraat1 - 263417EHMontfoort
Waardsedijk Oost1 - 283417XJMontfoort
Waterlelie1 - 413417RKMontfoort
Watermuntplein1 - 333417REMontfoort
Waterpoort2 - 103417BLMontfoort
Waterviolier2 - 1323417RA - 3417RBMontfoort
Wilhelminaplein1 - 173417AEMontfoort
Wilhelminastraat1 - 463417AG - 3417AHMontfoort
Wj v Erpers Roijaardsstraat1 - 113417WGMontfoort
Wollegras1 - 123417RVMontfoort
Wulverhorst1 - 1673417TG - 3417TPMontfoort
Zevenhuisstraat3 - 103417HSMontfoort
Zilverdistel1 - 103417RSMontfoort
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]