Corona-statistieken gemeente Almere

Informatie buurt Overig Almere Haven:

Informatie buurt Overig Almere Haven:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Overig Almere Haven in de gemeente Almere! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Overig Almere Haven in de gemeente Almere!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (gelijk gebleven: 5 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Overig Almere Haven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Overig Almere Haven, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Overig Almere Haven is met 5 personen in 2020 gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Overig Almere Haven
Kaart van de wijk Almere Haven met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Almere Haven met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Steiger, 2: De Gouwen, 3: De Marken, 4: Overig Almere Haven, 5: De Laren ...Toon meer... Kaart van de wijk Almere Haven met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Steiger, 2: De Gouwen, 3: De Marken, 4: Overig Almere Haven, 5: De Laren, 6: De Hoven, 7: De Grienden, 8: De Velden, 9: De Wierden, 10: De Werven, 11: Centrum Almere Haven, 12: De Meenten, 13: Overgooi, 14: Stichtsekant ...Toon minder...

Over de buurt Overig Almere Haven

Buurt Overig Almere Haven heeft afgerond een totale oppervlakte van 576 hectare, waarvan 545 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 525 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Overig Almere Haven. Postcode 1351 is de meest voorkomende postcode in buurt Overig Almere Haven. Buurt Overig Almere Haven ligt binnen Wijk Almere Haven in de gemeente Almere. De volgende bosgebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Overig Almere Haven: Waterlandse Bos en Vroege Vogelbos. De volgende parken vallen binnen de buurt Overig Almere Haven: Kromslootpark en Vroege Vogelbos.

De naam van deze buurt veranderde van Verspreide Huizen Almere-Haven in 2014 naar Overig Almere Haven in 2015.

Kenmerken van de 1 woningen in de buurt Overig Almere Haven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Overig Almere Haven:

1 woningen & 12 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 14% naar €216.684 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Almere Haven (voor de buurt Overig Almere Haven zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Almere Haven, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Almere Haven is met €27.350 toegenomen van €189.333 in 2013 tot €216.684 in 2019 (dat is 14%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 12 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Overig Almere Haven telt in totaal 12 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Overig Almere Haven.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1 woningen & 12 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - buurt Overig Almere Haven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Almere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Overig Almere Haven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Almere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Almere. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Almere. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gymzaal Bosgouw


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gymzaal Bosgouw bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gymzaal Bosgouw is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Overig Almere Haven geen stembureau. Stembureau Gymzaal Bosgouw is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Overig Almere Haven ligt. De gemeente Almere telde bij deze verkiezingen in totaal 71 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Almere. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Almere.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Overig Almere Haven. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Overig Almere Haven, 2015 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Overig Almere Haven is met 5 personen in 2020 gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2015.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Overig Almere Haven: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Overig Almere Haven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Overig Almere Haven

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Overig Almere Haven, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Overig Almere Haven zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 498 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 498 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 492 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Overig Almere Haven 52 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Overig Almere Haven.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Overig Almere Haven voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Overig Almere Haven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor buurt Overig Almere Haven zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Top 5 buurt Overig Almere Haven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Overig Almere Haven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2020
Mannen5Aantal2020
Vrouwen0Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar0Aantal2020
25 tot 45 jaar5Aantal2020
45 tot 65 jaar0Aantal2020
65 jaar of ouder0Aantal2020
Ongehuwd5Aantal2020
Gehuwd0Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal0Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief125Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2Aantal per km²2017
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaalgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinkergeen datapercentage2016
Zware drinkergeen datapercentage2016
Overmatige drinkergeen datapercentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2016
Overgewichtgeen datapercentage2016
Obesitasgeen datapercentage2016
Rokergeen datapercentage2016
Sportergeen datapercentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2016
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2016
Moeite met rondkomengeen datapercentage2016
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2016
Mantelzorgergeen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoeninggeen datapercentage2016
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2016
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2016
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2016
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2016
Minstens één beperkinggeen datapercentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataAantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpost afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuis met poli afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2017
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km62Gemiddeld aantal2017
Warenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2017
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2017
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 5 km62Gemiddeld aantal2017
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 5 km80Gemiddeld aantal2017
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2017
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 5 km50Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 5 km47Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2017
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Treinstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Belangrijk overstapstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Bibliotheek afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Zwembad afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Kunstijsbaan afstand25,30Gemiddelde afstand in km2017
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2017
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2017
Bioscoop afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2017
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2017
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2017
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2017
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00340199Code2020
RegionaamOverig Almere HavenNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode00340199Code2020
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal576Aantal hectaren2020
Oppervlakte land545Aantal hectaren2020
Oppervlakte water31Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1351.0Naam2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid525Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode12Aantal2021
Adressen totaal14Aantal2021
Panden12Aantal2021
Percelen12Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal15Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine15Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte2Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1Aantal2020
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Almere. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Overig Almere Haven

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Overig Almere Haven. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Almere.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
De Steiger781351AEAlmere
Fontanapad2 - 41351GPAlmere
Muiderweg8 - 101351GJAlmere
Oude Waterlandseweg27 - 311358BTAlmere
Scoutingpad1 - 61351GNAlmere