Corona-statistieken gemeente Amersfoort

Informatie buurt Park Schothorst Zuid:

Informatie buurt Park Schothorst Zuid:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Park Schothorst Zuid in de gemeente Amersfoort! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Park Schothorst Zuid in de gemeente Amersfoort!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (krimp van 23% naar 50 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Park Schothorst Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Park Schothorst Zuid, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Park Schothorst Zuid is met 15 personen gedaald van 65 in 2013 tot 50 in 2020 (dat is 23%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Park Schothorst Zuid
Kaart van de wijk Park Schothorst met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Park Schothorst met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Park Schothorst Noord, 2: Park Schothorst Zuid.

Over de buurt Park Schothorst Zuid

Buurt Park Schothorst Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 56 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.085 adressen per km2. Er wonen 25 huishoudens in buurt Park Schothorst Zuid. Postcode 3822 is de meest voorkomende postcode in buurt Park Schothorst Zuid. Buurt Park Schothorst Zuid ligt binnen Wijk Park Schothorst in de gemeente Amersfoort. Het Park Schothorst ligt binnen de buurt Park Schothorst Zuid.

Kenmerken van de 26 woningen in de buurt Park Schothorst Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Park Schothorst Zuid:

26 woningen & 41 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 44% naar €305.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Amersfoort (voor de buurt Park Schothorst Zuid zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Amersfoort, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Amersfoort is met €93.000 toegenomen van €212.000 in 2005 tot €305.000 in 2020 (dat is 44%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 41 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Park Schothorst Zuid telt in totaal 41 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Park Schothorst Zuid.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

26 woningen & 41 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - buurt Park Schothorst Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Park Schothorst Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amersfoort. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Schoolgebouw De Zevensprong


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Schoolgebouw De Zevensprong bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Schoolgebouw De Zevensprong is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Park Schothorst Zuid geen stembureau. Stembureau Schoolgebouw De Zevensprong is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Park Schothorst Zuid ligt. De gemeente Amersfoort telde bij deze verkiezingen in totaal 64 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Park Schothorst Zuid. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Park Schothorst Zuid, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Park Schothorst Zuid is met 19 personen gedaald van 59 in 2013 tot 40 in 2020 (dat is 32%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Park Schothorst Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Park Schothorst Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Park Schothorst Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Park Schothorst Zuid. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Park Schothorst Zuid, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Park Schothorst Zuid zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 214 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 214 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 201 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Park Schothorst Zuid 18 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Park Schothorst Zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Park Schothorst Zuid voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Park Schothorst Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Park Schothorst Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Park Schothorst Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Park Schothorst Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal20Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2017
B-F Nijverheid en energie0Aantal2017
G+I Handel en horeca0Aantal2017
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2017
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2017
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2017
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2017
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners50Aantal2020
Mannen25Aantal2020
Vrouwen25Aantal2020
0 tot 15 jaar5Aantal2020
15 tot 25 jaar5Aantal2020
25 tot 45 jaar5Aantal2020
45 tot 65 jaar25Aantal2020
65 jaar of ouder20Aantal2020
Ongehuwd15Aantal2020
Gehuwd30Aantal2020
Gescheiden5Aantal2020
Verweduwd5Aantal2020
Westers totaal10Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief18Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid96Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.000Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.240Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.720Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.020Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.260Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.980Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker87%percentage2016
Zware drinker7%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2016
Overgewicht46%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker15%percentage2016
Sporter56%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2016
Moeite met rondkomen10%percentage2016
Vrijwilligerswerk34%percentage2016
Mantelzorger21%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening38%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking15%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal25Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2020
Huishoudens met kinderen5Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon40Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km21Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km40Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km49Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km129Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km52Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km30Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km121Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km37Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km160Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km7,40Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km74Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km27Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km71Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km42Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand4,10Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand26,50Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,50Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03072300Code2020
RegionaamPark Schothorst ZuidNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode03072300Code2020
Diefstal per 1000 inwoners36Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners73Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners18Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal56Aantal hectaren2020
Oppervlakte land56Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode3822.0Naam2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.085Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode41Aantal2021
Adressen totaal41Aantal2021
Panden38Aantal2021
Percelen33Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal40Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine30Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof10Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte71Aantal2020
Motorfietsen10Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad26Aantal2020
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning96%Percentage2020
Percentage meergezinswoning4%Percentage2020
Percentage bewoond100%Percentage2020
Percentage onbewoond0%Percentage2020
Koopwoningen62%Percentage2020
Huurwoningen totaal38%Percentage2020
In bezit woningcorporatie31%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Park Schothorst Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Park Schothorst Zuid

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Park Schothorst Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amersfoort.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
De Bovenkruier13828ARHoogland
Hamseweg813828ACHoogland
Hoolesteeg2 - 63822NCAmersfoort
Molenweg43828AHHoogland
Schothorsterlaan5 - 843822NA - 3822NBAmersfoort