Statistieken buurt Verzetswijk

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verzetswijk in de gemeente Almere. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Verzetswijk in de gemeente Almere. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 77 gebieden Almere / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine krimp van 1,11% naar 3.570 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Verzetswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Verzetswijk, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Verzetswijk is met 40 personen afgenomen van 3.610 in 2013 tot 3.570 in 2021 (dat is 1,11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verzetswijk
Kaart van de wijk Almere Stad met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Almere Stad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noorderplassen, 2: Overig Almere Stad, 3: Tussen de Vaarten noord, 4: Waterwijk, 5: Markerkant ...Toon meer... Kaart van de wijk Almere Stad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noorderplassen, 2: Overig Almere Stad, 3: Tussen de Vaarten noord, 4: Waterwijk, 5: Markerkant, 6: Kruidenwijk, 7: Verzetswijk, 8: Randstad, 9: Staatsliedenwijk, 10: Tussen de Vaarten zuid, 11: Muziekwijk noord, 12: Parkwijk, 13: Centrum Almere Stad, 14: Sallandsekant, 15: Filmwijk, 16: Muziekwijk zuid, 17: Danswijk, 18: Stedenwijk, 19: Hollandsekant, 20: Veluwsekant, 21: Literatuurwijk, 22: Gooisekant ...Toon minder...

Over de buurt Verzetswijk

Buurt Verzetswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 110 hectare, waarvan 101 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.744 adressen per km2. Er wonen 1.440 huishoudens in buurt Verzetswijk. Postcode 1318 is de meest voorkomende postcode in buurt Verzetswijk. Buurt Verzetswijk ligt binnen Wijk Almere Stad in de gemeente Almere. De volgende parken vallen binnen de buurt Verzetswijk: Hanny Schaftpark en Bos der Onverzettelijken.

Kenmerken van de 1.375 woningen in de buurt Verzetswijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Almere in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.375 woningen & 1.402 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 42% naar €289.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Verzetswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Verzetswijk, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verzetswijk is met €85.000 toegenomen van €204.000 in 2013 tot €289.000 in 2021 (dat is 42%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.402 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Verzetswijk telt in totaal 1.402 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verzetswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verzetswijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.375 woningen & 1.402 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau School De Olijfboom

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in School De Olijfboom is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Verzetswijk. School De Olijfboom is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verzetswijk ligt.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau School De Olijfboom bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau School De Olijfboom stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Almere telde bij deze verkiezingen in totaal 81 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Almere. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Almere.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100)




Heel even geduld alsjeblieft...



de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verzetswijk.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Almere: Verzetswijk is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verzetswijk is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Buurt Verzetswijk telt 2.800 inkomensontvangers op 3.570 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,40% procent van de huishoudens in buurt Verzetswijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Almere: Verzetswijk is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (315 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Verzetswijk (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Verzetswijk zijn in totaal 315 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 315 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 320 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Verzetswijk






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Almere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Verzetswijk






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Almere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Almere. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Almere. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Verzetswijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Verzetswijk, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Verzetswijk is met 173 personen afgenomen van 2.238 in 2013 tot 2.065 in 2021 (dat is 8%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bevolking in buurt Verzetswijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Verzetswijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verzetswijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Verzetswijk






Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!







Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Verzetswijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verzetswijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verzetswijk, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Verzetswijk zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.277 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.277 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.245 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Verzetswijk 78 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Verzetswijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Verzetswijk voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Verzetswijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verzetswijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Verzetswijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verzetswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal315Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie40Aantal2021
G+I Handel en horeca40Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.570Aantal2021
Mannen1.770Aantal2021
Vrouwen1.800Aantal2021
0 tot 15 jaar550Aantal2021
15 tot 25 jaar540Aantal2021
25 tot 45 jaar810Aantal2021
45 tot 65 jaar1.280Aantal2021
65 jaar of ouder390Aantal2021
Ongehuwd1.750Aantal2021
Gehuwd1.440Aantal2021
Gescheiden290Aantal2021
Verweduwd90Aantal2021
Westers totaal410Aantal2021
Geboorte totaal40Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal15Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.539,00Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag740Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.300Aantal2020
Opleidingsniveau hoog840Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura65Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,50%Percentage2020
WMO cliënten150Aantal2020
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.210Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.610Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.390Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.620Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning0Gemiddeld per m³2014
Percentage woningen met stadsverwarming100%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.440Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens370Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen375Aantal2021
Huishoudens met kinderen695Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers89%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen24,90%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,00%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen25,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen28,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€95x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO160Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW300Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.065Aantal2021
Niet-westers totaal1.095Aantal2021
Marokko140Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba60Aantal2021
Suriname425Aantal2021
Turkije50Aantal2021
Overig niet-westers415Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km41Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km70Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Café afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km25Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km52Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km87Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km58Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km88Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km4,60Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km44Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km91Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km47Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km92Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km46Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand26,30Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00340205Code2021
RegionaamVerzetswijkNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode00340205Code2021
Oppervlakte totaal110Aantal hectaren2021
Oppervlakte land101Aantal hectaren2021
Oppervlakte water9Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1318.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.744Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.402Aantal2021
Adressen totaal1.402Aantal2021
Panden1.157Aantal2021
Percelen1.002Aantal2021
Diefstal36Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting16Aantal2021
Verkeersovertredingen7Aantal2021
Vernieling4Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven78Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.470Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.185Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof290Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.455Aantal2020
Motorfietsen120Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.375Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€289.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning81%Percentage2021
Percentage meergezinswoning19%Percentage2021
Percentage bewoond99%Percentage2021
Percentage onbewoond1%Percentage2021
Koopwoningen69%Percentage2021
Huurwoningen totaal31%Percentage2021
In bezit woningcorporatie23%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Almere. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verzetswijk. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Verzetswijk

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Verzetswijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Almere.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Abelenpad11318ZZAlmere
Bevrijdingstraat2 - 341318AN - 1318APAlmere
Cornelis Vlotstraat1 - 361318AE - 1318AGAlmere
David Verloopstraat1 - 881318BE - 1318BLAlmere
Frans Duwaerstraat1 - 961318AA - 1318ADAlmere

Toon alle 29 rijen met adressen...