Statistieken buurt Westerwatering

Aantal inwoners per jaar
(afname van 7,6% naar 8.665 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Westerwatering. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Westerwatering is met 715 personen gedaald van 9.380 in 2013 tot 8.665 in 2023 (dat is 7,6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Westerwatering

Buurt Westerwatering heeft afgerond een totale oppervlakte van 236 hectare, waarvan 208 land en 28 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.039 adressen per km2. Er wonen 3.630 huishoudens in de buurt Westerwatering. Postcode 1507 is de meest voorkomende postcode in de buurt Westerwatering. De buurt Westerwatering ligt binnen Nieuw West in de gemeente Zaanstad.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Westerwatering
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuw West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Westerwatering, 2: Westerspoor.

Woningkenmerken
Er zijn 3.468 woningen in de buurt Westerwatering.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 65% naar €356.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Westerwatering. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Westerwatering, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Westerwatering is met €140.000 toegenomen van €216.000 in 2013 tot €356.000 in 2022 (dat is 65%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Westerwatering met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Zaanstad.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Westerwatering is €356.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 3.468 woningen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Zaanstad (geel), 8 woonplaatsen (groen), 19 wijken (oranje) en 47 buurten (blauw). De buurt Westerwatering wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Westerwatering: er zijn 2.066 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Westerwatering.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 3.557 totaal in de buurt Westerwatering

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Westerwatering telt in totaal 3.557 adressen, met 3.534 verblijfsobjecten, 4 standplaatsen en 19 ligplaatsen. Alle adressen in buurt Westerwatering liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Zaanstad
Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Westerwatering. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Westerwatering. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Westerwatering

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Westerwatering. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Westerwatering






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Westerwatering






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Westerwatering. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Westerwatering, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Westerwatering is met 1.106 personen afgenomen van 6.941 in 2013 tot 5.835 in 2022 (dat is 16%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Zaanstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Westerwatering
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Westerwatering in 2022 zijn Westers (1.080 inwoners) en Overig (630 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de buurt Westerwatering: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Westerwatering.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Westerwatering. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Westerwatering zijn C (2.408 adressen) en B (591 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Westerwatering. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Westerwatering: 2.408 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Westerwatering
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Westerwatering.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Westerwatering. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Westerwatering vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Westerwatering.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Westerwatering voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Westerwatering ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Westerwatering

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Westerwatering. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Westerwatering. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Zaanstad.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Westerwatering.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 164 stembureaus in de gemeente Zaanstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.000)




Heel even geduld alsjeblieft...



de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Westerwatering.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuw West (Westerwatering is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuw West is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Westerwatering is €31.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.700. Buurt Westerwatering telt 7.200 inkomensontvangers op 8.665 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in buurt Westerwatering heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuw West (Westerwatering is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuw West is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (750 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Westerwatering (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Westerwatering zijn in totaal 750 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 750 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 755 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Westerwatering. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Westerwatering
Er zijn 85 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Westerwatering.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Westerwatering op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 85 elektrische auto’s in de buurt Westerwatering. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Westerwatering die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.907 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Westerwatering in november 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Westerwatering geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.946 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Westerwatering (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.716 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Westerwatering in november 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Westerwatering geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Westerwatering. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 188 misdrijven in de buurt Westerwatering geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Westerwatering, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Westerwatering zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.227 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Westerwatering 188 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Westerwatering in 2022 zijn Horizontale fraude (40 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (27 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Westerwatering.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 22 misdrijven in de buurt Westerwatering geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Westerwatering met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Westerwatering over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,04 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Westerwatering.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Westerwatering.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Westerwatering. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Westerwatering.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Westerwatering.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Westerwatering genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Westerwatering.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Westerwatering.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Westerwatering. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Westerwatering geeft aan wel eens alcohol te drinken.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Westerwatering heeft overgewicht.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Westerwatering gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Westerwatering heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Westerwatering heeft één of meer lichamelijke beperkingen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Westerwatering heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Westerwatering voelt zich eenzaam.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Westerwatering heeft matig/veel regie over het eigen leven.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Westerwatering doet vrijwilligerswerk.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westerwatering. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westerwatering is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Westerwatering voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal750Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie135Aantal2022
G+I Handel en horeca100Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie90Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening175Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg140Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.665Aantal2023
Mannen4.385Aantal2023
Vrouwen4.280Aantal2023
0 tot 15 jaar1.275Aantal2023
15 tot 25 jaar1.035Aantal2023
25 tot 45 jaar2.075Aantal2023
45 tot 65 jaar2.820Aantal2023
65 jaar of ouder1.460Aantal2023
Ongehuwd3.935Aantal2023
Gehuwd3.800Aantal2023
Gescheiden630Aantal2023
Verweduwd300Aantal2023
Geboorte totaal85Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.175Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.590Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.080Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.270Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg6,6%Percentage2021
WMO cliënten330Aantal2021
WMO cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.250Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.060Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.896Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.596Aantal2023
Energielabels Onbepaald53Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A418Aantal2023
Energielabels B591Aantal2023
Energielabels C2.408Aantal2023
Energielabels D72Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G1Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk54%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.630Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens990Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.120Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.520Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,2%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€204x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO420Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.220Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.705Aantal2023
Herkomst Europa800Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.160Aantal2023
Geboren in Nederland5.705Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa315Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.070Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa490Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.095Aantal2023
Autochtoon5.835Aantal2022
Westers totaal1.080Aantal2022
Niet-westers totaal1.740Aantal2022
Marokko135Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname375Aantal2022
Turkije550Aantal2022
Overig niet-westers630Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal61Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting55Aantal2022
Verkeersovertredingen26Aantal2022
Vernieling28Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven188Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km453Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km65Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04792320Code2023
RegionaamWesterwateringNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04792320Code2023
Oppervlakte totaal236Aantal hectaren2023
Oppervlakte land208Aantal hectaren2023
Oppervlakte water28Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1507.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.039Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.557Aantal2023
Adressen met postcode3.545Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.476Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.557Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.476Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden2.999Aantal2023
Percelen2.870Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19701Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.003Aantal2023
Panden 1990 tot 2000495Aantal2023
Panden 2000 tot 201013Aantal2023
Panden 2010 tot 20208Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15Aantal2021
Verkeersongevallen totaal19Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.760Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.165Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof595Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte1.808Aantal2022
Motorfietsen330Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.468Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€356.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning84%Percentage2022
Percentage meergezinswoning16%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen76%Percentage2022
Huurwoningen totaal24%Percentage2022
In bezit woningcorporatie18%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200096%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2022
Appartement561Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2.066Aantal2023
Hoekwoning734Aantal2023
Tweeonder1kap74Aantal2023
Vrijstaande woning41Aantal2023
Ligplaats19Aantal2023
Standplaats4Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.58Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Westerwatering: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Westerwatering
Tabel met 3.557 adressen in de buurt Westerwatering.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Westerwatering. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaanstad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
A.C. Veen-Bronsstraat1 t/m 231507XJZaandam12
A.M. van der Gootstraat--Zaandam0
Aagje Dekenstraat1 t/m 251507XZZaandam25
Abbenbroekstraat1 t/m 471507KD t/m 1507KEZaandam42
Anna Bijnsstraat1 t/m 91507XSZaandam9
Anna Blamanstraat1 t/m 311507XKZaandam24
Annie Salomonsstraat1 t/m 311507XTZaandam16
Annie van Eesstraat2 t/m 561507SHZaandam28
Aria1 t/m 561507VR t/m 1507VSZaandam39
Barbara van Meertenstraat1 t/m 321507XNZaandam24
Beekweide1 t/m 151507NKZaandam14
Bennebroekstraat1 t/m 931507LD t/m 1507LGZaandam74
Betje Wolffstraat1 t/m 321507XRZaandam32
Bovenveen1 t/m 621507MJ t/m 1507MKZaandam35
Bronsveen1 t/m 141507MHZaandam14
Cantate1 t/m 711507VM t/m 1507VPZaandam69
Caro van Eyckstraat1 t/m 931507SB t/m 1507SGZaandam77
Clare Lennartstraat1 t/m 141507XPZaandam14
Dalerveen2 t/m 401507MAZaandam20
De Binding--Zaandam0
Diepenbroekstraat1 t/m 551507KG t/m 1507KHZaandam36
Durgerdamstraat1 t/m 501507JL t/m 1507JMZaandam46
Edamstraat1 t/m 691507JA t/m 1507JBZaandam32
Eesveen1 t/m 141507MGZaandam14
Eline Vereplantsoen1 t/m 711507PN t/m 1507PPZaandam46
Elsbroekplantsoen1 t/m 1851507KL t/m 1507KPZaandam180
Else Mauhsstraat1 t/m 291507RZZaandam15
Esther de Boer-van Rijkstraat1 t/m 311507SM t/m 1507SNZaandam29
Fanfarehof1 t/m 471507TV t/m 1507TWZaandam38
Ferdinand Huyckstraat1 t/m 321507PX t/m 1507PZZaandam28
Fie Carelsenhof1 t/m 221507RVZaandam18
Fien de la Marpad1 t/m 121507SKZaandam12
G. Molstraat1 t/m 771507WN t/m 1507WRZaandam66
Gaasperdamstraat1 t/m 1531507JR t/m 1507JXZaandam110
Geersbroekstraat1 t/m 501507KR t/m 1507KSZaandam50
H. Soeteboomstraat2 t/m 601507RW t/m 1507RXZaandam48
Haalweide1 t/m 121507NLZaandam12
Harmoniehof1 t/m 431507TXZaandam22
Heintje Davidspad1 t/m 681507SW t/m 1507SZZaandam66
Held Jozuapad1 t/m 41507ERZaandam3
Hensbroekstraat1 t/m 281507LH t/m 1507LJZaandam28
Ilpendamstraat2 t/m 381507JZZaandam19
Ina Dammanstraat1 t/m 481507PG t/m 1507PHZaandam49
J. Breebaardstraat1 t/m 301507XDZaandam26
J. Kruijverstraat1 t/m 1561507WD t/m 1507WLZaandam135
J. Zwartstraat1 t/m 271507XGZaandam14
J.A. Zandlevenstraat1 t/m 681507XA t/m 1507XCZaandam52
Jan Wandelaarpad1 t/m 281507PR t/m 1507PSZaandam28
Joachim Stillerstraat1 t/m 921507PT t/m 1507PWZaandam56
Kapelhof1 t/m 961507VB t/m 1507VEZaandam96
Kranenbroekhof1 t/m 191507KKZaandam16
L.J. Imminkstraat1 t/m 271507XHZaandam14
Langeweide1 t/m 1681507NB t/m 1507NHZaandam130
Leerbroekstraat1 t/m 681507KV t/m 1507KXZaandam55
Magda Janssensstraat1 t/m 601507SP t/m 1507SRZaandam47
Manderveen1 t/m 391507MDZaandam22
Max Havelaarstraat1 t/m 921507PA t/m 1507PCZaandam72
Mazurka1 t/m 481507TK t/m 1507TLZaandam48
Meerlebroekhof1 t/m 201507KJZaandam17
Merijntje Gijzenstraat1 t/m 461507RCZaandam28
Mimi Boesnachstraat1 t/m 321507SLZaandam18
Monnickendamstraat1 t/m 721507JG t/m 1507JKZaandam68
Musical1 t/m 231507TSZaandam12
Neerkesweide1 t/m 141507NAZaandam14
Nellie van Kolstraat1 t/m 241507XLZaandam20
Nienke van Hichtumstraat1 t/m 451507XVZaandam27
Nieuwendamstraat1 t/m 491507JD t/m 1507JEZaandam38
Obdamstraat1 t/m 221507JCZaandam22
Oldebroekstraat1 t/m 691507LA t/m 1507LCZaandam46
Opera1 t/m 1191507VG t/m 1507VJZaandam64
Ouverture1 t/m 241507TPZaandam24
P. Boorsmastraat2 t/m 641507WS t/m 1507WTZaandam42
P.A. van Meverstraat1 t/m 211507XEZaandam17
Papenweide--Zaandam0
Petronella Moensstraat1 t/m 251507XMZaandam25
Pieter Basstraat1 t/m 311507PMZaandam24
Pieter Stastokstraat1 t/m 321507PD t/m 1507PEZaandam28
Polkahof2 t/m 481507VAZaandam24
Prelude1 t/m 1171507TB t/m 1507TCZaandam59
Rapsodie1 t/m 591507TH t/m 1507TJZaandam36
Ronny Biermanpad2 t/m 181507STZaandam9
Ruitenveen1 t/m 141507MEZaandam12
S. Hartstraat1 t/m 281507WXZaandam21
S. Kooijmanstraat1 t/m 331507WVZaandam17
S. Lootsmastraat1 t/m 361507WBZaandam26
Sara Burgerhartstraat1 t/m 421507RA t/m 1507RBZaandam37
Schaarweide1 t/m 111507NJZaandam11
Schardamstraat1 t/m 211507KAZaandam21
Schoorldamstraat1 t/m 241507JNZaandam24
Serenade1 t/m 631507VK t/m 1507VLZaandam46
Spaarndamstraat1 t/m 161507KBZaandam16
Spanbroekstraat1 t/m 101507KTZaandam10
Symfonie1 t/m 1111507TD t/m 1507TEZaandam56
Theo Mann-Bouwmeesterstraat1 t/m 631507SJZaandam32
Tilly Luspad1 t/m 171507SVZaandam9
Top Naeffstraat1 t/m 341507XW t/m 1507XXZaandam28
Torenveen1 t/m 141507MBZaandam14
Uitdamstraat1 t/m 141507JPZaandam13
Volendamstraat2 t/m 111507KC t/m 1507KZZaandam5
Wals1 t/m 481507TM t/m 1507TNZaandam48
Weiteveen1 t/m 291507MLZaandam16
Westerwindpad11507XXZaandam1
Westzijderveld64 t/m 1011507AAZaandam20
Woutertje Pietersestraat1 t/m 921507PJ t/m 1507PLZaandam58
Zeijerveen2 t/m 141507MCZaandam7
Zuiderzoom841541NZZaandam1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 106 openbare ruimtes en 3.557 adressen in de buurt Westerwatering. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Westerwatering. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Westerwatering ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek15073544
Postcode numeriek15411
DeelkernZaandam3557
WoonkernZaanstad3557
WoonplaatsZaandam3560
WijkNieuw West3560
GemeenteZaanstad3560
ProvincieNoord-Holland3560
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier3557
LandNederland3560

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Westerwatering ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Westerwatering dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Westerwatering ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Westerwatering en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven