Statistieken buurt Winterswijk-Zuidwest

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Winterswijk-Zuidwest in de gemeente Winterswijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Winterswijk-Zuidwest in de gemeente Winterswijk. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 30 gebieden Winterswijk / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine daling van 1,35% naar 3.295 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Winterswijk-Zuidwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Winterswijk-Zuidwest, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Winterswijk-Zuidwest is met 45 personen gedaald van 3.340 in 2013 tot 3.295 in 2021 (dat is 1,35%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Winterswijk-Zuidwest
Kaart van de wijk Stad met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Stad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Winterswijk-Noordwest, 2: Winterswijk-Noordoost, 3: Centrale deel, 4: Winterswijk-Zuidoost, 5: Winterswijk-Zuidwest.

Over de buurt Winterswijk-Zuidwest

Buurt Winterswijk-Zuidwest heeft afgerond een totale oppervlakte van 203 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.119 adressen per km2. Er wonen 1.520 huishoudens in buurt Winterswijk-Zuidwest. Postcode 7102 is de meest voorkomende postcode in buurt Winterswijk-Zuidwest. Buurt Winterswijk-Zuidwest ligt binnen Wijk Stad in de gemeente Winterswijk.

Kenmerken van de 1.536 woningen in de buurt Winterswijk-Zuidwest
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Winterswijk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.536 woningen & 1.978 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 17% naar €184.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Winterswijk-Zuidwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Winterswijk-Zuidwest, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Winterswijk-Zuidwest is met €27.000 gestegen van €157.000 in 2013 tot €184.000 in 2021 (dat is 17%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.978 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Winterswijk-Zuidwest telt in totaal 1.978 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Winterswijk-Zuidwest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Winterswijk-Zuidwest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.536 woningen & 1.978 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Winterswijk-Zuidwest

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Winterswijk-Zuidwest is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Winterswijk-Zuidwest.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Winterswijk-Zuidwest.

De gemeente Winterswijk telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Winterswijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Winterswijk.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Winterswijk-Zuidwest.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Winterswijk: Winterswijk-Zuidwest is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Winterswijk-Zuidwest is €21.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.600. Buurt Winterswijk-Zuidwest telt 2.700 inkomensontvangers op 3.295 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,20% procent van de huishoudens in buurt Winterswijk-Zuidwest heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Winterswijk: Winterswijk-Zuidwest is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (425 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Winterswijk-Zuidwest (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Winterswijk-Zuidwest zijn in totaal 425 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 425 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 420 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Winterswijk-Zuidwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Winterswijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Winterswijk-Zuidwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Winterswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Winterswijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Winterswijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Winterswijk-Zuidwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Winterswijk-Zuidwest, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Winterswijk-Zuidwest is met 121 personen gedaald van 2.806 in 2013 tot 2.685 in 2021 (dat is 4,30%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Winterswijk-Zuidwest: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Winterswijk-Zuidwest.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Winterswijk-Zuidwest. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Winterswijk-Zuidwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Winterswijk-Zuidwest.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Winterswijk-Zuidwest. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Winterswijk-Zuidwest, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Winterswijk-Zuidwest zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.621 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.621 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.569 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Winterswijk-Zuidwest 164 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Winterswijk-Zuidwest.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Winterswijk-Zuidwest voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Winterswijk-Zuidwest ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Winterswijk-Zuidwest.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Winterswijk-Zuidwest: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Winterswijk-Zuidwest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal425Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie115Aantal2021
G+I Handel en horeca130Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.295Aantal2021
Mannen1.690Aantal2021
Vrouwen1.600Aantal2021
0 tot 15 jaar510Aantal2021
15 tot 25 jaar435Aantal2021
25 tot 45 jaar800Aantal2021
45 tot 65 jaar970Aantal2021
65 jaar of ouder590Aantal2021
Ongehuwd1.600Aantal2021
Gehuwd1.285Aantal2021
Gescheiden255Aantal2021
Verweduwd145Aantal2021
Westers totaal300Aantal2021
Geboorte totaal30Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal15Aantal2020
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.623,00Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag860Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.320Aantal2020
Opleidingsniveau hoog380Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura115Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13,10%Percentage2020
WMO cliënten220Aantal2019
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.920Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.660Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.610Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.460Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.160Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.340Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam30%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.520Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens550Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen440Aantal2021
Huishoudens met kinderen525Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen48,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen9,80%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar26,80%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen45,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen10,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen9,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€45x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW530Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.685Aantal2021
Niet-westers totaal310Aantal2021
Marokko30Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2021
Suriname15Aantal2021
Turkije55Aantal2021
Overig niet-westers205Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km31Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand39,10Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand40,00Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand40Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand12,10Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02940001Code2021
RegionaamWinterswijk-ZuidwestNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode02940001Code2021
Oppervlakte totaal203Aantal hectaren2021
Oppervlakte land203Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode7102.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.119Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.855Aantal2021
Adressen totaal1.974Aantal2021
Panden1.553Aantal2021
Percelen1.421Aantal2021
Diefstal55Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven27Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting18Aantal2021
Verkeersovertredingen34Aantal2021
Vernieling16Aantal2021
Overige misdrijven8Aantal2021
Totaal misdrijven164Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.710Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.470Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof240Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte842Aantal2020
Motorfietsen150Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.536Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€184.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning80%Percentage2021
Percentage meergezinswoning20%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen65%Percentage2021
Huurwoningen totaal35%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200096%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Winterswijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Winterswijk-Zuidwest. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Winterswijk-Zuidwest

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Winterswijk-Zuidwest. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Winterswijk.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Alma1 - 597102CG - 7102CJWinterswijk
Ambachtsstraat2 - 757102DWWinterswijk
Asterstraat2 - 687102CK - 7102CMWinterswijk
Badweg1 - 37102EGWinterswijk
Bocholtsestraat1 - 857102BS - 7102BXWinterswijk

Toon alle 61 rijen met adressen...