Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Centrale eindtoets voor leerlingen in het primair onderwijs

Uitleg over de verschillende soorten centrale eindtoetsen zoals die in het primair onderwijs gebruikt worden als toelichting op de eindtoets scores per schoolvestiging in het primair onderwijs.
Uitleg over de verschillende soorten centrale eindtoetsen zoals die in het primair onderwijs gebruikt worden als toelichting op de eindtoets scores per schoolvestiging in het primair onderwijs.

Alle leerlingen van groep 8 maken in april een verplichte eindtoets. Met de eindtoets laten leerlingen zien wat ze in 8 jaar basisschool geleerd hebben.

De eindtoets is samen met het schooladvies bepalend is voor de keuze om naar het VMBO, de HAVO of het VWO te gaan.

Welke verschillende eindtoetsen zijn er?:

Sinds 2015 is het voor scholen verplicht om bij groep 8 een toets af te nemen. Dit wordt de eindtoets genoemd. Waar de scholen in 2016 nog keuze hadden uit 3 eindtoetsen (Cito, Route 8 en IEP) waren dit er in 2017 al 6. In 2018 is het aantal 5. Dit zijn de verschillende toetsen waaruit de scholen kunnen kiezen:

  1. De Centrale Eindtoets (voorheen Cito)
  2. ROUTE 8
  3. De ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP)
  4. AMN Eindtoets
  5. DIA Eindtoets

De toets van Cito werd tot en met 2014 door veel scholen afgenomen in groep 8. De Cito toets was niet verplicht. Toch werd de toets vaak gebruikt om een middelbaar schooladvies te geven. De CESAN Eindtoets is per 17 mei 2018 teruggetrokken en zal niet meer worden afgenomen.

Wat gaat er veranderen?:

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets een “doorstroomtoets”. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken de doorstroomtoets al in februari. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

Voor de langere termijn wordt nagedacht over een grote stelselwijziging waarbij de keuze voor het onderwijsniveau pas later gemaakt zal worden. De huidige selectie in groep 8 leidt tot ongelijke onderwijskansen, zeggen sommige experts. Het is ook steeds moeilijker geworden om op de juiste plek te komen door op latere leeftijd alsnog te switchen van niveau of door opleidingen te stapelen. De Onderwijsraad adviseerde in 2021 om het selectiemoment uit te stellen tot na een brede driejarige brugperiode. Dit zou betekenen dat het schooladvies en de toets aan het eind van het basisonderwijs komen te vervallen. In de eerste jaren daarna is dan ook feitelijk geen sprake meer van VMBO, HAVO of VWO.

Er zijn ook experts die dit geen goede wijziging vinden. Want het is voor leerlingen heel prettig en belangrijk om onderwijs op het voor hen best passende niveau krijgen. En hoe later de selectie plaatsvindt, hoe groter de verschillen tussen leerlingen in de klas worden en hoe lastiger het voor de school en de leerkracht is om passend onderwijs te bieden.

Wat is het verschil tussen ruwe en gecorrigeerde gemiddelde eindtoets scores?:

De eindtoetsscores op AlleCijfers.nl zijn ruwe eindscores. Scholen kunnen hun gemiddelde eindtoets scores handmatig corrigeren. Dit mag bijvoorbeeld door de resultaten van leerlingen met ‘beperkte cognitieve capaciteiten’ uit te sluiten. Ook voor groepen leerlingen die pas kort in Nederland zijn kunnen de cijfers worden genormaliseerd. Scholen kunnen dit zelf doen in Scholen op de kaart. Dit veroorzaakt verschillen in eindtoets gemiddelden tussen de ruwe data en de gecorrigeerde data. De eindtoets scores op AlleCijfers.nl kunnen daarom afwijken van de scores die op Scholen op de kaart gepubliceerd zijn.

Ook de normen die de onderwijs inspectie hanteert kennen een correctie factor: de ondergrens, het gemiddelde en de bovengrens voor de scores op de centrale eindtoets kennen een correctie voor het leerlinggewicht van de leerlingpopulatie.

Hoeveel worden de verschillende soorten toetsen gebruikt?:

Er komen 6662 schoolvestigigen voor in de rapportage met centrale eindtoets resultaten over het schooljaar 2016-2017. Dit is het aantal vestigingen per type eindtoets:

# Type toets Aantal vestigingen
1 CITO Centrale eindtoets 4134
2 IEP 1623
3 ROUTE 8 647
4 AMN 27
5 DIA 16
6 CESAN 10
7 Onbekend 205
8 Totaal 6662

Toelichting per type toets:

De Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, en als jouw school daarvoor kiest ook uit het onderdeel wereldoriëntatie. Bij taal gaan de vragen over de onderdelen lezen, woordenschat, schrijven en taalverzorging. Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden (dat zijn vragen over tabellen en grafieken, daar zijn we bij AlleCijfers gek op! :) ).

Het optionele onderdeel wereldoriëntatie gaat over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De toets wordt op de meeste scholen met pen en papier afgenomen, scholen hebben ook de optie om de toets met de computer af te nemen.

De eindtoets taal en rekenen is er op twee niveaus want dan voorspelt de toets het beste welk type middelbare school waarschijnlijk het meeste bij je past:

  • B: dit is het niveau vmbo GT HAVO of VWO;
  • N: de eindtoets N is voor kinderen van wie de juf of meester denkt dat ze het beste passen in het vmbo BB of KB.

Voor de uitslag van de toets (het rapport), en voor het schooladvies, maakt het niet uit welke toets je maakt. Allebei de toetsen, B en N, geven een score op dezelfde ‘schaal’. Dat wil zeggen dat welke toets je ook maakt, je altijd een score krijgt tussen de 501 en de 550.

De Centrale Eindtoets kan zowel digitaal als op papier worden gemaakt.

ROUTE 8

ROUTE 8 is een digitale adaptieve Eindtoets en mag sinds 2016 door scholen worden afgenomen. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De toets bevat naast de verplichte onderdelen ook het optionele onderdeel persoonlijk functioneren.

De scores van de afzonderlijke deeltoetsen bepalen de standaardscore van ROUTE 8. Deze score wordt weergegeven met een schaal van 100-300. Bovendien wordt het bereik van de verschillende brugklastypen (PrO, VMBO BB, VMBO BB-KB, VMBO KB, VMBO KB-GT, VMBO GT, VMBO GT-HAVO, HAVO, HAVO-VWO en VWO) vermeld. Bij het advies voor een brugklastype wordt de volgende schaalverdeling gehanteerd:

Advies Voortgezet Onderwijs : ROUTE 8 score
PrO : < 141
VMBO BB : 141 – 169
VMBO BB-KB : 170 – 180
VMBO KB : 181 – 186
VMBO KB-GT : 187 – 194
VMBO GT : 195 – 202
VMBO GT-HAVO : 203 – 211
HAVO : 212 – 218
HAVO-VWO : 219 – 228
VWO : > 228

De ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP)

De IEP Eindtoets wordt op papier afgenomen en mag sinds 2016 officieel worden gebruikt als eindtoets voor groep 8.

De IEP Eindtoets meet voor lezen en taalverzorging de referentieniveaus 1F en 2F. Voor rekenen worden de referentieniveaus 1F, 1S en 2F gemeten. Het basisniveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de wens dat een groot deel van de leerlingen de basisschool een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat niveau 2F en voor rekenen is dat niveau 1S.

Deze niveaus hebben ook te maken met het niveau dat in de vervolgopleiding vereist is om het diploma te kunnen behalen. Vmbo-leerlingen moeten het eind van de opleiding het niveau 2F beheersen om verder te kunnen naar het mbo. Leerlingen in de havo moeten het niveau 3F halen bij hun eindexamen en vwo-leerlingen het niveau 4F (taal) en 3F (rekenen) om goed door te kunnen stromen in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

De score schooltype loopt van 50 tot 100, dit is standaardscore en geen ontwikkelscore zoals bij de scorelijn dan voor de referentieniveaus. De standaardscore wordt berekend op basis van de ontwikkelscores van leerlingen voor taal en rekenen en is dus gebaseerd op de hele toets. De verschillende onderdelen (lezen, taalverzorging en rekenen) wegen in deze berekening niet allemaal even zwaar, om te voorkomen dat de balans tussen taal en rekenen te scheef wordt. De score schooltype is dus geen optelsom van de verschillende onderdelen, maar een geheel nieuwe score. De score voor het schooltype is hier alleen gebaseerd op taal en rekenen. Het schooladvies dat de leerkracht geeft is gebaseerd op het hele profiel van de leerling, waarbij bijvoorbeeld ook de leeraanpak van een leerling een rol speelt.

Scores referentie niveaus:

Taal niveau : IEP score
groter dan 60 : 1F
groter dan 80 : 2F
100 : 3F maar wordt niet gemeten

AMN eindtoets (AMN)

De AMN Eindtoets is een digitale en adaptieve toets inclusief bladerfunctie. De toets kan offline worden afgenomen op vrijwel alle computers, tablets en platformen. Indien mogelijk kan AMN laptops leveren aan de school als ondersteuning.

De eindtoets meet de vaardigheid van leerlingen in de onderdelen Rekenen, Taalverzorging en Lezen. Binnen deze verschillende onderdelen kunnen leerlingen terug- en vooruitbladeren tussen de opgaven. De toets bepaalt per antwoord de vaardigheid van de leerling. Deze bepaling is uiteindelijk zeer betrouwbaar: de AMN Eindtoets stelt nog extra vragen om te checken of het niveau daadwerkelijk correct is ingeschat.

De AMN Eindtoets gaat verder dan de onderdelen Rekenen, Taalverzorging en Lezen. Als optie kan ook Aansluiting PO-VO worden afgenomen (zelfs al in groep 7). Dit instrument brengt capaciteiten, interesses, gedrag en houding van de leerling in kaart.

Er zijn 27 schoolvestigigen met een AMN toets resultaat in de rapportage van centrale eindtoets resultaten over het schooljaar 2016-2017. De gemiddelde scores variëren van 193 tot 739 met een gemiddelde van 487.

DIA-eindtoets (DIA)

De Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek naar de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen. Er zijn 17 schoolvestigigen met een DIA toets resultaat in de rapportage van centrale eindtoets resultaten over het schooljaar 2016-2017. De gemiddelde scores variëren van 8 tot 66 met een gemiddelde van 23.

CESAN Eindtoets Basisonderwijs (CESAN)

Een prima en betrouwbare Andere Eindtoets. Compacte, kindvriendelijke toets met weinig afleiding. In slechts twee ochtenden toetsen een goed onderbouwd definitief schooladvies. Er zijn 10 schoolvestigigen met een CESAN toets resultaat in de rapportage van centrale eindtoets resultaten over het schooljaar 2016-2017. De gemiddelde scores variëren van 154 tot 188 met een gemiddelde van 166.

Gemiddelde, mediaan en modus van de centrale eindtoets scores per type eindtoets:

Zie deze uitleg over de betekenis van het gemiddelde, de mediaan en de modus.

Gebruikte brondata:

De gegevens over de eindtoets resultaten zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap als nieuw ‘open data’ bestand gepubliceerd. In dit bestand wordt de gemiddelde eindtoets score per schoolvestiging gerapporteerd.

Je vindt de gemiddelde eindtoets scores voor alle scholen op de vergelijkings pagina’s van basisscholen per woonplaats!

De datum waarop de gegevens over het primair onderwijs voor het laatst zijn bijgewerkt vind je in het overzicht van de meeste recente bijwerkingen van de bron data op AlleCijfers.nl.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Belangrijke dataleveranciers van de informatie op AlleCijfers.nl: