Informatie gemeente Landerd:

Informatie gemeente Landerd:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Landerd! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Landerd!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 12% naar 15.817 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de gemeente Landerd. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2021.

Inwoners in de gemeente Landerd, 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de gemeente Landerd is met 1.716 personen gestegen van 14.101 in 1995 tot 15.817 in 2021 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Landerd
Kaart van de gemeente Landerd met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Landerd met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Reek, 2: Schaijk, 3: Zeeland, 4: Verspreide huizen Zeeland.

Over de gemeente Landerd

De gemeente Landerd is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Landerd heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.071 hectare, waarvan 7.035 land en 35 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 490 adressen per km2. Er wonen 6.474 huishoudens in de gemeente Landerd en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 4 wijken en 13 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2022 van de gemeenten Landerd en Uden tot de gemeente Maashorst.

Kenmerken van de 6.461 woningen in de gemeente Landerd
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Landerd in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

6.461 woningen & 7.617 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 19% naar €331.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Landerd. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Landerd, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Landerd is met €52.000 gestegen van €279.000 in 2005 tot €331.000 in 2020 (dat is 19%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 7.617 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Landerd telt in totaal 7.617 adressen, met 7.613 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Landerd. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Landerd. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.461 woningen & 7.617 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Landerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Landerd bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Landerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Landerd
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Landerd: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 3.512 personen uit de gemeente Landerd positief op Corona getest, er zijn 84 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 29 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 19 januari 2022, week 03 2022). Vanaf 20 januari 2022 worden de Coronacijfers voor de gemeente Landerd alleen nog voor de nieuwe gemeente Maashorst gepubliceerd.

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Landerd
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Landerd.

Gemiddeld overleden 2,67 personen per week uit de gemeente Landerd (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022). Vanaf week 1 van 2022 worden de cijfers over het aantal sterftes van het CBS voor Landerd alleen nog voor de nieuwe gemeente Maashorst gepubliceerd.

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.300) gemeente Landerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Landerd.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Reekse Heide en Bovenland heeft met €30.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Landerd. En buurt Verspreide huizen Peel heeft met €25.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Landerd.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Landerd is €27.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.000. Gemeente Landerd telt 12.700 inkomensontvangers op 15.817 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in gemeente Landerd heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Landerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Landerd is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Landerd is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Landerd voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Landerd ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Landerd.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Landerd. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Landerd, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Landerd is met 1.092 personen gestegen van 13.491 in 1997 tot 14.583 in 2021 (dat is 8%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Landerd: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Landerd
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019), het waterschap (2019) en de gemeenteraad (2018) in de gemeente Landerd.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Landerd:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD3.28231,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.43513,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.32212,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.15110,99%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.12010,69%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3863,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3543,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2582,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212382,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2302,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1691,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1671,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1191,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU730,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG270,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots210,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter190,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje170,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten170,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP110,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP110,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter100,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst90,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ180,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK60,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP60,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft50,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol50,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA97321,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD81817,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA80917,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4129,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3547,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663126,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2735,98%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2465,39%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1673,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1052,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt511,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP320,70%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen50,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK40,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio40,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft30,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.17116,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.15616,72%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD89512,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP80611,66%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant80311,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV4666,74%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D664506,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3224,66%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3104,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2213,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1672,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant590,85%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP420,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant370,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje50,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK40,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.96830,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.67425,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.24419,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5498,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA5478,37%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP3585,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water1983,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Maashorst Vooruit1.73123,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
DS 971.58621,35%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
Progressief Landerd1.52020,47%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
RPP1.18115,90%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
CDA92112,40%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
VVD4886,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Landerd. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Landerd: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1994-2021 voor de gemeente Landerd.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Landerd het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Landerd van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1994 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 9 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.690 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Landerd.

Gemeente Landerd telt in totaal 1.690 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Landerd.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Landerd. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Landerd, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Landerd zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.892 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.892 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.783 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 16% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 4.892 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de gemeente Landerd 552 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Landerd.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Landerd


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Landerd. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 21 wijken en buurten in gemeente Landerd. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Landerd als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Landerd als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Landerd: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Landerd voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.690Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij215Aantal2020
B-F Nijverheid en energie365Aantal2020
G+I Handel en horeca335Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed220Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening305Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten175Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners15.817Aantal2021
Mannen8.073Aantal2021
Vrouwen7.744Aantal2021
0 tot 15 jaar2.404Aantal2021
15 tot 25 jaar1.897Aantal2021
25 tot 45 jaar3.324Aantal2021
45 tot 65 jaar4.626Aantal2021
65 jaar of ouder3.566Aantal2021
Ongehuwd7.311Aantal2021
Gehuwd6.706Aantal2021
Gescheiden906Aantal2021
Verweduwd894Aantal2021
Westers totaal787Aantal2021
Geboorte totaal140Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal163Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid225Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag3.360Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.360Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.210Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura335Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,40%Percentage2020
WMO cliënten680Aantal2020
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.510Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.250Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.530Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.470Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.560Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.610Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam23%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk32%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.474Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.840Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen2.173Aantal2021
Huishoudens met kinderen2.461Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers12.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen19,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,50%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen28,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen27,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€228x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand160Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO620Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW160Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.160Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon14.583Aantal2021
Niet-westers totaal447Aantal2021
Marokko21Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba29Aantal2021
Suriname42Aantal2021
Turkije13Aantal2021
Overig niet-westers342Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand8,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand8,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand10,00Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand23,30Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand7,30Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand18,20Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand7,60Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand8,50Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand8,80Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand6,90Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1685Code2021
RegionaamLanderdNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode16850000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal7.071Aantal hectaren2021
Oppervlakte land7.035Aantal hectaren2021
Oppervlakte water35Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid490Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode7.501Aantal2021
Adressen totaal7.617Aantal2021
Panden6.656Aantal2021
Percelen5.942Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal9.255Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine7.265Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.990Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte132Aantal2020
Motorfietsen865Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.461Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€331.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning87%Percentage2020
Percentage meergezinswoning13%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen74%Percentage2021
Huurwoningen totaal26%Percentage2021
In bezit woningcorporatie18%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200080%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Landerd. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Landerd:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Landerd. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Landerd. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!