Statistieken gemeente Sint Anthonis

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Sint Anthonis. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Sint Anthonis. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 29 gebieden Sint Anthonis / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 2,81% naar 11.691 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de gemeente Sint Anthonis. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.

Inwoners in de gemeente Sint Anthonis, 1997 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de gemeente Sint Anthonis is met 319 personen toegenomen van 11.372 in 1997 tot 11.691 in 2021 (dat is 2,81%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Sint Anthonis
Kaart van de gemeente Sint Anthonis met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Sint Anthonis met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wanroij, 2: Sint Anthonis, 3: Landhorst, 4: Stevensbeek, 5: Oploo, 6: Westerbeek.

Over de gemeente Sint Anthonis

De gemeente Sint Anthonis is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Sint Anthonis heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.976 hectare, waarvan 9.927 land en 49 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 274 adressen per km2. Er wonen 4.702 huishoudens in de gemeente Sint Anthonis en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 6 wijken en 14 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2022 van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot de gemeente Land van Cuijk.

De naam Sint Anthonis wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Sint Anthonis, voor de buurt Sint Anthonis en voor de wijk Sint Anthonis. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 4.882 woningen in de gemeente Sint Anthonis
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sint Anthonis in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.882 woningen & 5.739 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 15% naar €312.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Sint Anthonis. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Sint Anthonis, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Sint Anthonis is met €41.000 toegenomen van €271.000 in 2005 tot €312.000 in 2021 (dat is 15%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 5.739 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Sint Anthonis telt in totaal 5.739 adressen, met 5.736 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Sint Anthonis. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Sint Anthonis. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.882 woningen & 5.739 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Sint Anthonis


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Sint Anthonis bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Sint Anthonis


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Sint Anthonis
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Sint Anthonis: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 2.478 personen uit de gemeente Sint Anthonis positief op Corona getest, er zijn 53 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 11 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 19 januari 2022, week 03 2022). Vanaf 20 januari 2022 worden de Coronacijfers voor de gemeente Sint Anthonis alleen nog voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk gepubliceerd.

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Sint Anthonis
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Sint Anthonis.

Gemiddeld overleden 1,83 personen per week uit de gemeente Sint Anthonis (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 29 van 2022). Vanaf week 1 van 2022 worden de cijfers over het aantal sterftes van het CBS voor Sint Anthonis alleen nog voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk gepubliceerd.

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.400) gemeente Sint Anthonis


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Sint Anthonis.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Sint Anthonis heeft met €31.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Sint Anthonis. En buurt Westerbeek heeft met €24.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Sint Anthonis.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Sint Anthonis is €27.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.900. Gemeente Sint Anthonis telt 9.500 inkomensontvangers op 11.691 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,40% procent van de huishoudens in gemeente Sint Anthonis heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Sint Anthonis


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Sint Anthonis is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Sint Anthonis is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Sint Anthonis voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Sint Anthonis ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Sint Anthonis.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Sint Anthonis. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Sint Anthonis, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Sint Anthonis is met 10.863 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1997.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Sint Anthonis: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Sint Anthonis
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019), het waterschap (2019) en de gemeenteraad (2018) in de gemeente Sint Anthonis.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Sint Anthonis:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD2.15427,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.54619,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6694612,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV7008,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP6598,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB3654,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2983,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2583,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2072,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1872,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211732,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1041,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1021,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU460,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje220,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter160,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1140,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG140,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP130,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst90,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten80,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP80,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK60,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol60,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter60,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.31432,56%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA63615,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD54913,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD40410,01%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662436,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2125,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2085,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2014,98%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV902,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD862,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt541,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP300,74%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen50,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio20,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK10,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft10,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.66429,57%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD85515,19%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD67211,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP65311,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663255,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks2654,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2564,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2504,44%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2243,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant2003,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1322,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant530,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP350,62%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant270,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje120,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK40,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.50346,58%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.19922,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD64311,97%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3406,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3015,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2464,58%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water1422,64%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.66645,52%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
Sint Anthonis NU2.31639,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
VVD87514,94%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Sint Anthonis. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Sint Anthonis: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1998-2021 voor de gemeente Sint Anthonis.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Sint Anthonis het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sint Anthonis van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1998 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 8 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.560 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Sint Anthonis (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Sint Anthonis zijn in totaal 1.560 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.560 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.555 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Sint Anthonis.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Sint Anthonis. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Sint Anthonis, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Sint Anthonis zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 2.766 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.766 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.693 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 3,69% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 2.766 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Sint Anthonis 285 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Sint Anthonis.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Sint Anthonis


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Sint Anthonis.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Sint Anthonis. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 29 wijken en buurten in gemeente Sint Anthonis. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Sint Anthonis als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Sint Anthonis als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Sint Anthonis: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Sint Anthonis voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.560Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij410Aantal2021
B-F Nijverheid en energie210Aantal2021
G+I Handel en horeca215Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed120Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening235Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg170Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.691Aantal2021
Mannen6.034Aantal2021
Vrouwen5.657Aantal2021
0 tot 15 jaar1.679Aantal2021
15 tot 25 jaar1.442Aantal2021
25 tot 45 jaar2.341Aantal2021
45 tot 65 jaar3.633Aantal2021
65 jaar of ouder2.596Aantal2021
Ongehuwd5.295Aantal2021
Gehuwd5.131Aantal2021
Gescheiden622Aantal2021
Verweduwd643Aantal2021
Westers totaal501Aantal2021
Geboorte totaal90Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal115Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid118Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag2.240Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar4.290Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.330Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura210Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,20%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.590Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.560Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.160Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.320Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.550Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.690Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam23%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk35%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.702Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.254Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.705Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.743Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2020
Percentage werknemers79%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers9.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.400Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen18,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar36,40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen29,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen26,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,30%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€253x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO570Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.300Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon10.863Aantal2021
Niet-westers totaal327Aantal2021
Marokko9Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba14Aantal2021
Suriname28Aantal2021
Turkije6Aantal2021
Overig niet-westers270Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand10,00Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand9,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand9,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand6,80Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,40Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand8,10Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand26,00Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand8,50Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand26,90Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand9,20Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand13,00Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand14,60Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand5,50Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1702Code2021
RegionaamSint AnthonisNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode17020000Code2021
Oppervlakte totaal9.976Aantal hectaren2021
Oppervlakte land9.927Aantal hectaren2021
Oppervlakte water49Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid274Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode5.586Aantal2021
Adressen totaal5.717Aantal2021
Panden5.185Aantal2021
Percelen4.690Aantal2021
Diefstal105Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven22Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting92Aantal2021
Verkeersovertredingen35Aantal2021
Vernieling13Aantal2021
Overige misdrijven13Aantal2021
Totaal misdrijven285Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.715Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.190Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.525Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte68Aantal2020
Motorfietsen710Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.882Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€312.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning89%Percentage2021
Percentage meergezinswoning11%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen76%Percentage2021
Huurwoningen totaal24%Percentage2021
In bezit woningcorporatie15%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200085%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sint Anthonis. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Sint Anthonis:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Sint Anthonis. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sint Anthonis. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!