Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Weesp

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Weesp. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Weesp. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 29 gebieden Weesp / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 15% naar 20.766 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Weesp. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Weesp, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Weesp is met 2.693 personen toegenomen van 18.073 in 1996 tot 20.766 in 2022 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Weesp
Kaart van de gemeente Weesp met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Weesp met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bloemendalerpolder, 2: Hogewey, 3: Noord, 4: Binnenstad, 5: Zuid, 6: Oostelijke Vechtoever, 7: Aetsveld, 8: Aetsveldsepolder.

Over de gemeente Weesp

De gemeente Weesp is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Weesp heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.416 hectare, waarvan 2.272 land en 144 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.799 adressen per km2. Er wonen 9.509 huishoudens in de gemeente Weesp en de gemeente telt 1 woonplaats, 8 wijken en 19 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2023 van de gemeente Weesp aan de gemeente Amsterdam.

De naam Weesp wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Weesp. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 9.526 woningen in de gemeente Weesp
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Weesp in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

9.526 woningen & 12.320 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 81% naar €372.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Weesp. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Weesp, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Weesp is met €166.000 gestegen van €206.000 in 2005 tot €372.000 in 2021 (dat is 81%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 12.320 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Weesp telt in totaal 12.320 adressen, met 12.148 verblijfsobjecten, 5 standplaatsen en 167 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Weesp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Weesp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

9.526 woningen & 12.320 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Weesp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Weesp bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Weesp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Weesp
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Weesp: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 8.636 personen uit de gemeente Weesp positief op Corona getest, er zijn 66 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 24 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 23 maart 2022, week 12 2022). Vanaf 24 maart 2022 worden de Coronacijfers voor de (voormalige) gemeente Weesp bij de cijfers van de gemeente Amsterdam meegenomen.

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Weesp
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Weesp.

Gemiddeld overleden 3,46 personen per week uit de gemeente Weesp (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 44 van 2022). Vanaf week 1 van 2022 worden de cijfers over het aantal sterftes van het CBS voor de gemeente Weesp alleen nog gecombineerd met de data voor de gemeente Amsterdam gepubliceerd, dit vanwege de herindeling per 24 maart 2022.

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.300) gemeente Weesp


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Weesp.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Aetsveldsepolder heeft met €42.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Weesp. En Schildersbuurt heeft met €22.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Weesp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Weesp is €31.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.800. Gemeente Weesp telt 15.600 inkomensontvangers op 20.766 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,00% procent van de huishoudens in gemeente Weesp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Weesp


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Weesp is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Weesp is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Weesp
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Weesp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Weesp vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Weesp voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Weesp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Weesp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Weesp: 2.491 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Weesp bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Weesp.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Weesp. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Weesp, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Weesp is met 14.648 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1996.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Weesp: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Weesp
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019), het waterschap (2019) en de gemeenteraad (2018) in de gemeente Weesp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019, de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Weesp:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD2.84123,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.55820,98%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV9287,61%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA8737,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks7956,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA7736,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP6385,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD6094,99%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK4143,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4073,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3933,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212642,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1811,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11050,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1010,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB760,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje380,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP370,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter280,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA250,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten220,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter190,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG170,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots150,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol120,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP70,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP60,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.59823,01%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.03014,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks98014,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA6949,99%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD6769,73%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D666309,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3284,72%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2834,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1862,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1812,61%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1351,94%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1331,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK600,86%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio140,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft80,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.34715,72%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.24414,52%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.12913,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6691010,62%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA8489,90%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA7318,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP5045,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV4645,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4485,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen3283,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2422,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1591,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje1151,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland730,85%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA240,28%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.41016,83%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.38216,50%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.37416,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.31915,75%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD95911,45%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6828,14%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen4825,75%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU3093,69%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW2943,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging1001,19%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER460,55%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP190,23%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Weesper Stads Partij (WSP)2.81730,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
CDA1.72718,40%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
GroenLinks1.45315,48%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
VVD1.23213,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
D669359,96%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
PvdA7658,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
Blanco lijst 72342,49%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018
Partij van de Ouderen (PVDO)2222,37%Gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Weesp. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Weesp: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Weesp.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Weesp het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Weesp van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (3.000 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Weesp (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Weesp zijn in totaal 3.000 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Weesp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Weesp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Weesp, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Weesp zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 8.301 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 8.301 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 8.180 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Weesp 706 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Weesp.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Weesp


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Weesp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Weesp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 29 wijken en buurten in gemeente Weesp. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Weesp als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Weesp als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Weesp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Weesp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.000Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij50Aantal2021
B-F Nijverheid en energie380Aantal2021
G+I Handel en horeca485Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie290Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed245Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening785Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg430Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten335Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners20.766Aantal2022
Mannen10.109Aantal2022
Vrouwen10.657Aantal2022
0 tot 15 jaar3.718Aantal2022
15 tot 25 jaar1.953Aantal2022
25 tot 45 jaar5.434Aantal2022
45 tot 65 jaar5.592Aantal2022
65 jaar of ouder4.069Aantal2022
Ongehuwd10.474Aantal2022
Gehuwd7.679Aantal2022
Gescheiden1.607Aantal2022
Verweduwd1.006Aantal2022
Westers totaal2.572Aantal2022
Geboorte totaal267Aantal2021
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal240Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid914,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.630Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.290Aantal2020
Opleidingsniveau hoog6.130Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura350Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,20%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.390Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.280Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.950Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement870Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.060Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.150Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief7.003Aantal2022
Energielabels Voorlopig2.764Aantal2022
Energielabels Onbepaald2.445Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++7Aantal2022
Energielabels A+++123Aantal2022
Energielabels A++66Aantal2022
Energielabels A+70Aantal2022
Energielabels A2.226Aantal2022
Energielabels B1.457Aantal2022
Energielabels C2.491Aantal2022
Energielabels D841Aantal2022
Energielabels E1.127Aantal2022
Energielabels F683Aantal2022
Energielabels G676Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.509Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.639Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.654Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.216Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers82%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers15.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.800Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,30%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen25,70%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,50%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen36,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€117x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand410Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO680Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW300Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.630Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon14.648Aantal2022
Niet-westers totaal3.546Aantal2022
Marokko1.111Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba139Aantal2022
Suriname383Aantal2022
Turkije408Aantal2022
Overig niet-westers1.505Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal305Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven42Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting137Aantal2021
Verkeersovertredingen119Aantal2021
Vernieling91Aantal2021
Overige misdrijven7Aantal2021
Totaal misdrijven706Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand9,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km459Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand15,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand11,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km59Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand9,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand8,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0457Code2022
RegionaamWeespNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode04570000Code2022
Oppervlakte totaal2.416Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.272Aantal hectaren2022
Oppervlakte water144Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.799Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode12.212Aantal2022
Adressen totaal12.320Aantal2022
Adressen met woonfunctie10.567Aantal2022
Panden7.144Aantal2022
Percelen5.991Aantal2022
Panden voor 170090Aantal2022
Panden 1700 tot 1900682Aantal2022
Panden 1900 tot 1925642Aantal2022
Panden 1925 tot 1950510Aantal2022
Panden 1950 tot 19703.551Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.347Aantal2022
Panden 1980 tot 19901.627Aantal2022
Panden 1990 tot 2000699Aantal2022
Panden 2000 tot 2010547Aantal2022
Panden 2010 en later1.561Aantal2020
Panden 2010 tot 20201.323Aantal2022
Panden 2020 en later854Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade45Aantal2021
Verkeersongevallen totaal52Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.280Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.785Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.495Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte363Aantal2020
Motorfietsen640Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.526Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning53%Percentage2021
Percentage meergezinswoning47%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen56%Percentage2021
Huurwoningen totaal44%Percentage2021
In bezit woningcorporatie32%Percentage2021
In bezit overige verhuurders12%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200086%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Weesp. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Weesp:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Weesp. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Weesp. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!