Corona-statistieken gemeente Asten

Informatie wijk Asten Zuid:

Informatie wijk Asten Zuid:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Asten Zuid in de gemeente Asten! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Asten Zuid in de gemeente Asten!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)

Het aantal inwoners in wijk Asten Zuid is met 155 inwoners toegenomen (afgerond is dat 4%): van 3.495 in 2013 tot 3.650 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Asten Zuid
Kaart van de wijk Asten Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Asten Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Bergen, 2: Hemelberg, 3: Centrum Zuid, 4: Hulterman.

Over wijk Asten Zuid

Wijk Asten Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 97 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.220 adressen per km2. Er wonen 1.480 huishoudens in wijk Asten Zuid. Wijk Asten Zuid is een wijk in de gemeente Asten.

De gegevens van de wijk Asten Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.514 woningen in de wijk Asten Zuid
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Asten Zuid:

1.514 woningen & 1.646 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Asten Zuid (€265.392 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Asten Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.646 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Asten Zuid telt in totaal 1.646 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Asten Zuid.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.514 woningen & 1.646 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.699)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Asten Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Asten: wijk Asten Zuid is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Asten Zuid is €24.699. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.699. Wijk Asten Zuid telt 2.741 inkomensontvangers op 3.650 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,95 % procent van de huishoudens in wijk Asten Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Asten: wijk Asten Zuid is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Asten Zuid.

Wijk Asten Zuid telt in totaal 295 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Asten Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Asten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Asten Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Asten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Asten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Asten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Verenigingsgebouw Polderhonk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Verenigingsgebouw Polderhonk.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Verenigingsgebouw Polderhonk is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen wijk Asten Zuid. Stembureau Verenigingsgebouw Polderhonk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Asten Zuid ligt. De gemeente Asten telde bij deze verkiezingen in totaal 39 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Asten. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Asten.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Asten Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Asten Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Asten Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Asten Zuid. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Asten Zuid, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Asten Zuid zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 593 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 23 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 593 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 567 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Asten Zuid 53 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Asten Zuid.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in wijk Asten Zuid naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Asten Zuid: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Asten Zuid voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Asten Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Asten Zuid.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Asten Zuid: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Asten Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij9Aantal2019
B-F Nijverheid en energie54Aantal2019
G+I Handel en horeca67Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie18Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed46Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening61Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten41Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners3.650Aantal2020
Mannen1.845Aantal2020
Vrouwen1.800Aantal2020
0 tot 15 jaar490Aantal2020
15 tot 25 jaar425Aantal2020
25 tot 45 jaar700Aantal2020
45 tot 65 jaar1.155Aantal2020
65 jaar of ouder885Aantal2020
Ongehuwd1.510Aantal2020
Gehuwd1.690Aantal2020
Gescheiden205Aantal2020
Verweduwd245Aantal2020
Westers totaal190Aantal2020
Geboorte totaal29Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal36Aantal2019
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid3.753Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag798Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.103Aantal2019
Opleidingsniveau hoog632Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten277Aantal2019
Wmo-cliënten relatief81%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.166Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.051Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.490Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.297Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.364Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.567Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.372Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement744Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.162Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.385Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.569Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.149Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.007Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.563Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker84%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas13%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter50%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2016
Moeite met rondkomen14%percentage2016
Vrijwilligerswerk32%percentage2016
Mantelzorger17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening33%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking17%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.480Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens420Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen535Aantal2020
Huishoudens met kinderen535Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  2.741Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.699Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.699Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,14 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen35,18 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,99 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,89 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,95 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO150Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW820Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.365Aantal2020
Niet-westers totaal95Aantal2020
Marokko10Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname10Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers65Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,67Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,51Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,67Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand9,15Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,93Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand0,93Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand12,84Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km31Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,98Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,69Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,65Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,83Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,51Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,86Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,86Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,86Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,43Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,84Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,86Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,16Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,45Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,16Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,63Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,94Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,86Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,25Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand7,85Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand21,93Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand22,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,57Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand12,60Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand12,00Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,24Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK074305Code2020
RegionaamAsten ZuidNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode07430500Code2020
Oppervlakte totaal97Aantal hectaren2020
Oppervlakte land97Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2019
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.220Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.970Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.680Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof290Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.027Aantal2020
Motorfietsen165Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.514Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€265.392Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning81%Percentage2019
Percentage meergezinswoning19%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen67%Percentage2019
Huurwoningen totaal33%Percentage2019
In bezit woningcorporatie27%Percentage2019
In bezit overige verhuurders6%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200084%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Asten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Asten Zuid voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Wijk Asten Zuid is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Asten bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.