Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie wijk IJburg Oost:

Informatie wijk IJburg Oost:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk IJburg Oost in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk IJburg Oost in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote afname van 100% naar 0 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de wijk IJburg Oost. Gegevens voor de jaren 2014 tot en met 2020.

Inwoners in de wijk IJburg Oost, 2014 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2014 tot en met 2019 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk IJburg Oost is met 2 personen afgenomen van 2 in 2014 tot 0 in 2020 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk IJburg Oost
Kaart van de wijk IJburg Oost met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk IJburg Oost met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buiteneiland, 2: Middeneiland Zuidoost, 3: Middeneiland Zuidwest, 4: Strandeiland, 5: Centrumeiland.

Over wijk IJburg Oost

Wijk IJburg Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 40 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.123 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in wijk IJburg Oost. Wijk IJburg Oost is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de wijk IJburg Oost voor de jaren 2014 tot en met 2019 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de woningen in de wijk IJburg Oost
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk IJburg Oost:

0 woningen & 386 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 8% naar €293.000 in 2015)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk IJburg Oost. Gegevens voor de jaren 2014 tot en met 2015.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk IJburg Oost, 2014 tot en met 2015.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk IJburg Oost is met €21.000 gestegen van €272.000 in 2014 tot €293.000 in 2015 (dat is 8%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 386 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk IJburg Oost telt in totaal 386 adressen, met 385 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Wijk IJburg Oost.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

0 woningen & 386 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk IJburg Oost. Gegevens voor de jaren 2014 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk IJburg Oost, 2014 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk IJburg Oost is met 1 personen afgenomen van 1 in 2014 tot 0 in 2020 (dat is 100%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk IJburg Oost: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk IJburg Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk IJburg Oost is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk IJburg Oost is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.600. Wijk IJburg Oost telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10,80% procent van de huishoudens in wijk IJburg Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk IJburg Oost is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk IJburg Oost.

Wijk IJburg Oost telt in totaal 0 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk IJburg Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk IJburg Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau IJburg College


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau IJburg College bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau IJburg College is uitgebracht. Er ligt binnen wijk IJburg Oost geen stembureau. Stembureau IJburg College is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk IJburg Oost ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 361 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Vrouwen en mannen - wijk IJburg Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - wijk IJburg Oost

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk IJburg Oost, 2012 tot en met 2020.

In de wijk IJburg Oost zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 210 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 21 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 210 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 203 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 18% van alle wijken in heel Nederland zijn er in deze periode 210 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de wijk IJburg Oost 27 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk IJburg Oost.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk IJburg Oost voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk IJburg Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk IJburg Oost.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk IJburg Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk IJburg Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2015
B-F Nijverheid en energie0Aantal2015
G+I Handel en horeca0Aantal2015
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2015
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2015
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2015
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2015
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2020
Mannen0Aantal2020
Vrouwen0Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar0Aantal2020
25 tot 45 jaar0Aantal2020
45 tot 65 jaar0Aantal2020
65 jaar of ouder0Aantal2020
Ongehuwd0Aantal2020
Gehuwd0Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal0Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2015
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2015
Bevolkingsdichtheid7.815Aantal per km²2015
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.900Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.580Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.910Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.080Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.630Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning6.000Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.570Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld aardgasverbruik totaal0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning0Gemiddeld per m³2014
Percentage woningen met stadsverwarming96%Percentage2015
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinkergeen datapercentage2016
Zware drinkergeen datapercentage2016
Overmatige drinkergeen datapercentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2016
Overgewichtgeen datapercentage2016
Obesitasgeen datapercentage2016
Rokergeen datapercentage2016
Sportergeen datapercentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2016
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2016
Moeite met rondkomengeen datapercentage2016
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2016
Mantelzorgergeen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoeninggeen datapercentage2016
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2016
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2016
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2016
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2016
Minstens één beperkinggeen datapercentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2015
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.600Gemiddeld in Euro2015
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2015
20% personen met hoogste inkomen35%Percentage2015
Actieven 15-75 jaar67,90%Percentage2015
40% huishoudens met laagste inkomen34,50%Percentage2015
20% huishoudens met hoogste inkomen29,80%Percentage2015
Huishoudens met een laag inkomen13,60%Percentage2015
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,80%Percentage2015
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2015
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2015
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2015
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand8,00Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2015
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km36Gemiddeld aantal2015
Café afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km223Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km417Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km9Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand8,40Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand8,00Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km33Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand6,40Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km23Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand6,50Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand8,40Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036350Code2020
RegionaamIJburg OostNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode03635000Code2020
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal40Aantal hectaren2020
Oppervlakte land40Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2019
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.123Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode386Aantal2021
Adressen totaal406Aantal2021
Panden81Aantal2021
Percelen84Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2015
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€293.000Gemiddeld in Euro2015
Percentage eengezinswoning19%Percentage2015
Percentage meergezinswoning81%Percentage2015
Percentage bewoond96%Percentage2015
Percentage onbewoond4%Percentage2015
Koopwoningen41%Percentage2015
Huurwoningen totaal59%Percentage2015
In bezit woningcorporatie45%Percentage2015
In bezit overige verhuurders15%Percentage2015
Eigendom onbekend0%Percentage2015
Bouwjaar voor 20000%Percentage2015
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2015

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk IJburg Oost voor de jaren 2014 tot en met 2019 zijn berekend.

Wijk IJburg Oost is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.