Corona-statistieken gemeente Cuijk

Informatie wijk Katwijk:

Informatie wijk Katwijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Katwijk in de gemeente Cuijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Katwijk in de gemeente Cuijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine daling van 1,95% naar 415 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Katwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Katwijk, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Katwijk is met 8 personen gedaald van 423 in 2013 tot 415 in 2021 (dat is 1,95%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Katwijk
Kaart van de Katwijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Katwijk met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Katwijk havengebied, 2: Katwijk kern, 3: Katwijk buitengebied.

Over wijk Katwijk

Wijk Katwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 342 hectare, waarvan 270 land en 72 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 485 adressen per km2. Er wonen 165 huishoudens in wijk Katwijk. Wijk Katwijk is een wijk in de gemeente Cuijk.

De naam Katwijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de woonplaats Katwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden. De naam van deze wijk veranderde van Sint Agatha in 2017 naar Katwijk in 2018. De gegevens van de wijk Katwijk voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 171 woningen in de wijk Katwijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Cuijk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

171 woningen & 286 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 10% naar €328.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Katwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Katwijk, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Katwijk is met €29.749 gestegen van €298.250 in 2013 tot €328.000 in 2020 (dat is 10%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 286 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Katwijk telt in totaal 286 adressen, met 276 verblijfsobjecten, 7 standplaatsen en 3 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor wijk Katwijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

171 woningen & 286 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Katwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Katwijk, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Katwijk is met 18 personen toegenomen van 352 in 2013 tot 370 in 2021 (dat is 5%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Katwijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Katwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Cuijk: wijk Katwijk is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Katwijk is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.600. Wijk Katwijk telt 300 inkomensontvangers op 415 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,40% procent van de huishoudens in wijk Katwijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Cuijk: wijk Katwijk is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Katwijk.

Wijk Katwijk telt in totaal 85 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Katwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Cuijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Katwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Cuijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Cuijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Cuijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Café van Kempen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Café van Kempen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Café van Kempen is uitgebracht. Stembureau Café van Kempen is het enige stembureau binnen de Katwijk. De gemeente Cuijk telde bij deze verkiezingen in totaal 13 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Cuijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Cuijk.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Katwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Katwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Katwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Katwijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Katwijk, 2012 tot en met 2020.

In de Katwijk zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 302 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 302 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 299 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Katwijk 28 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Katwijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Katwijk voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Katwijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Katwijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Katwijk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Katwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2020
B-F Nijverheid en energie20Aantal2020
G+I Handel en horeca20Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners415Aantal2021
Mannen205Aantal2021
Vrouwen210Aantal2021
0 tot 15 jaar45Aantal2021
15 tot 25 jaar55Aantal2021
25 tot 45 jaar60Aantal2021
45 tot 65 jaar115Aantal2021
65 jaar of ouder125Aantal2021
Ongehuwd160Aantal2021
Gehuwd210Aantal2021
Gescheiden20Aantal2021
Verweduwd20Aantal2021
Westers totaal40Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid153Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag90Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2020
Opleidingsniveau hoog90Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten15Aantal2020
WMO cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.382Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.280Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.370Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.580Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.920Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement764Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.600Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.230Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.420Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.960Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker11%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel Eenzaam21%percentage2020
Sociaal Eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk33%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal165Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens35Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen80Aantal2021
Huishoudens met kinderen60Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers82%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers300Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.600Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar34,90%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen22,40%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen26,50%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen1,80%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,40%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€261x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW110Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon370Aantal2021
Niet-westers totaal5Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers5Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand12,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand12,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand12,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km45Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,05Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,64Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,67Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,27Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,27Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,13Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,97Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,45Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,77Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,36Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand16,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand15,70Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand8,40Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK168402Code2021
RegionaamKatwijkNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode16840200Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal342Aantal hectaren2021
Oppervlakte land270Aantal hectaren2021
Oppervlakte water72Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2017
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid485Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode273Aantal2021
Adressen totaal286Aantal2021
Panden263Aantal2021
Percelen253Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal275Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine205Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof70Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte101Aantal2020
Motorfietsen25Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad171Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€328.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning98%Percentage2020
Percentage meergezinswoning2%Percentage2020
Percentage bewoond94%Percentage2020
Percentage onbewoond6%Percentage2020
Koopwoningen85%Percentage2020
Huurwoningen totaal15%Percentage2020
In bezit woningcorporatie5%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200096%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Cuijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Katwijk voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Sint Agatha in 2017 naar Katwijk in 2018.

Wijk Katwijk is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Cuijk bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.