Statistieken wijk Binnensingelgebied

Aantal inwoners per jaar
(toename van 13% naar 27.385 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Binnensingelgebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de wijk Binnensingelgebied is met 3.235 personen toegenomen van 24.150 in 2013 tot 27.385 in 2022 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over wijk Binnensingelgebied

Wijk Binnensingelgebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 427 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.769 adressen per km2. Er wonen 16.720 huishoudens in wijk Binnensingelgebied. Wijk Binnensingelgebied is een wijk in de gemeente Enschede.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Binnensingelgebied
Kaart van de wijk Binnensingelgebied met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnensingelgebied met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Laares, 2: Lasonder Zeggelt, 3: Boddenkamp, 4: City, 5: De Bothoven, 6: Horstlanden-Stadsweide, 7: Hogeland-Noord, 8: Getfert, 9: Veldkamp-Getfert-West.

Kenmerken van de 14.669 woningen in de wijk Binnensingelgebied
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Enschede in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

14.669 woningen & 18.086 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 50% naar €222.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Binnensingelgebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Binnensingelgebied, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Binnensingelgebied is met €74.000 gestegen van €148.000 in 2013 tot €222.000 in 2022 (dat is 50%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 18.086 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De wijk Binnensingelgebied telt in totaal 18.086 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Binnensingelgebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Binnensingelgebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

14.669 woningen & 18.086 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Binnensingelgebied

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Binnensingelgebied is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 11 stembureaus in de wijk Binnensingelgebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 11 stembureaus in de wijk Binnensingelgebied.

De gemeente Enschede telde bij deze verkiezingen in totaal 68 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Binnensingelgebied. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Binnensingelgebied, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Binnensingelgebied is met 670 personen gestegen van 16.905 in 2013 tot 17.575 in 2022 (dat is 3,96%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Binnensingelgebied: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Binnensingelgebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Enschede (wijk Binnensingelgebied is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Binnensingelgebied is €25.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.500. Wijk Binnensingelgebied telt 21.200 inkomensontvangers op 27.385 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in wijk Binnensingelgebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Enschede (wijk Binnensingelgebied is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (3.120 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Binnensingelgebied (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Binnensingelgebied zijn in totaal 3.120 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Binnensingelgebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Binnensingelgebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Enschede. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Binnensingelgebied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Binnensingelgebied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Binnensingelgebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Binnensingelgebied.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Binnensingelgebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Binnensingelgebied, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de wijk Binnensingelgebied zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 43.848 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 43.848 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 42.822 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de wijk Binnensingelgebied 3.803 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Binnensingelgebied.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Binnensingelgebied
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Binnensingelgebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Binnensingelgebied vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Binnensingelgebied voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Binnensingelgebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Binnensingelgebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Binnensingelgebied: 3.933 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Binnensingelgebied.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Binnensingelgebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Binnensingelgebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.120Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie195Aantal2021
G+I Handel en horeca825Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie220Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed245Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening660Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg570Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten405Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners27.385Aantal2022
Mannen14.450Aantal2022
Vrouwen12.935Aantal2022
0 tot 15 jaar2.915Aantal2022
15 tot 25 jaar5.885Aantal2022
25 tot 45 jaar8.600Aantal2022
45 tot 65 jaar5.405Aantal2022
65 jaar of ouder4.575Aantal2022
Ongehuwd17.375Aantal2022
Gehuwd6.485Aantal2022
Gescheiden2.295Aantal2022
Verweduwd1.235Aantal2022
Westers totaal4.560Aantal2022
Geboorte totaal225Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal295Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid6.408,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag5.360Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar8.900Aantal2020
Opleidingsniveau hoog7.520Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura440Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2020
WMO cliënten2.720Aantal2021
WMO cliënten relatief102Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.390Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.840Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.490Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.460Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning960Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2021
Energielabels Definitief11.318Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.704Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.542Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++35Aantal2023
Energielabels A+++163Aantal2023
Energielabels A++69Aantal2023
Energielabels A+167Aantal2023
Energielabels A3.933Aantal2023
Energielabels B2.450Aantal2023
Energielabels C3.126Aantal2023
Energielabels D1.346Aantal2023
Energielabels E1.627Aantal2023
Energielabels F954Aantal2023
Energielabels G2.152Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht52%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk67%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk56%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel Eenzaam37%percentage2020
Sociaal Eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16.720Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens10.495Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.560Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.670Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers21.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen65%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen8,7%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€5x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.240Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.550Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW290Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW4.280Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon17.575Aantal2022
Niet-westers totaal5.250Aantal2022
Marokko350Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba315Aantal2022
Suriname385Aantal2022
Turkije1.170Aantal2022
Overig niet-westers3.030Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.506Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven340Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting187Aantal2022
Verkeersovertredingen277Aantal2022
Vernieling222Aantal2022
Overige misdrijven148Aantal2022
Totaal misdrijven3.803Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km45Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km83Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km121Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km17Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km52Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km60Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km25Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km96Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km123Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km34Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km121Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km140Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,50Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km30Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km43Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK015300Code2022
RegionaamBinnensingelgebiedNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode01530000Code2022
Oppervlakte totaal427Aantal hectaren2022
Oppervlakte land427Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.769Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal18.086Aantal2023
Adressen met postcode17.564Aantal2023
Adressen met woonfunctie15.684Aantal2023
Panden7.439Aantal2023
Percelen5.770Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 1900457Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.422Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.256Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.161Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.073Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.050Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.910Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.211Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.315Aantal2023
Panden 2020 en later648Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade52Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade194Aantal2021
Verkeersongevallen totaal246Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.155Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine8.505Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.650Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.376Aantal2022
Motorfietsen665Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.669Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€222.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning37%Percentage2022
Percentage meergezinswoning63%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen33%Percentage2022
Huurwoningen totaal67%Percentage2022
In bezit woningcorporatie40%Percentage2022
In bezit overige verhuurders27%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200076%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enschede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!