Corona-statistieken gemeente Oude IJsselstreek

Informatie wijk Ulft-Etten:

Informatie wijk Ulft-Etten:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Ulft-Etten in de gemeente Oude IJsselstreek! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Ulft-Etten in de gemeente Oude IJsselstreek!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (gelijk gebleven: 13.390 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Ulft-Etten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Ulft-Etten, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de wijk Ulft-Etten is met 13.390 personen in 2021 gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Ulft-Etten
Kaart van de wijk Ulft-Etten met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ulft-Etten met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Etten, 2: Verspreide huizen Etten, 3: Verspreide huizen Ulft, 4: Ulft-Noord, 5: Ulft-Centrum en Ulft-Oost, 6: Ulft-West, 7: Varsselder en Veldhunten, 8: Verspreide huizen Varsselder.

Over wijk Ulft-Etten

Wijk Ulft-Etten heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.126 hectare, waarvan 2.089 land en 36 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 888 adressen per km2. Er wonen 5.770 huishoudens in wijk Ulft-Etten. Wijk Ulft-Etten is een wijk in de gemeente Oude IJsselstreek.

Kenmerken van de 5.784 woningen in de wijk Ulft-Etten
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

5.784 woningen & 6.614 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 5% naar €214.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Ulft-Etten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Ulft-Etten, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Ulft-Etten is met €11.000 toegenomen van €203.000 in 2013 tot €214.000 in 2020 (dat is 5%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 6.614 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Ulft-Etten telt in totaal 6.614 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor wijk Ulft-Etten.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.784 woningen & 6.614 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Ulft-Etten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Ulft-Etten, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Ulft-Etten is met 120 personen afgenomen van 11.515 in 2013 tot 11.395 in 2021 (dat is 1,05%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Ulft-Etten: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Ulft-Etten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oude IJsselstreek: wijk Ulft-Etten is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Ulft-Etten is €23.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.300. Wijk Ulft-Etten telt 11.000 inkomensontvangers op 13.390 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,20% procent van de huishoudens in wijk Ulft-Etten heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oude IJsselstreek: wijk Ulft-Etten is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.085 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Ulft-Etten.

Wijk Ulft-Etten telt in totaal 1.085 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Ulft-Etten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Ulft-Etten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Oude IJsselstreek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Oude IJsselstreek. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Zaal Koster Etten


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Zaal Koster Etten bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Zaal Koster Etten is uitgebracht. Er liggen 8 stembureau's binnen de wijk Ulft-Etten. Stembureau Zaal Koster Etten is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Ulft-Etten ligt. De gemeente Oude IJsselstreek telde bij deze verkiezingen in totaal 23 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oude IJsselstreek. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Ulft-Etten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Ulft-Etten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Ulft-Etten


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Ulft-Etten. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Ulft-Etten, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Ulft-Etten zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 3.203 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.203 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.133 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Ulft-Etten 317 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Ulft-Etten.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Ulft-Etten voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Ulft-Etten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Ulft-Etten.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Ulft-Etten: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Ulft-Etten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.085Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij55Aantal2020
B-F Nijverheid en energie225Aantal2020
G+I Handel en horeca255Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed140Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening205Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten150Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.390Aantal2021
Mannen6.715Aantal2021
Vrouwen6.675Aantal2021
0 tot 15 jaar1.915Aantal2021
15 tot 25 jaar1.595Aantal2021
25 tot 45 jaar2.765Aantal2021
45 tot 65 jaar4.090Aantal2021
65 jaar of ouder3.020Aantal2021
Ongehuwd5.710Aantal2021
Gehuwd5.945Aantal2021
Gescheiden870Aantal2021
Verweduwd865Aantal2021
Westers totaal1.015Aantal2021
Geboorte totaal130Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal160Aantal2020
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid641Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag3.150Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.340Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.790Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura320Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten940Aantal2020
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.770Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.780Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.915Aantal2021
Huishoudens met kinderen2.075Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers11.000Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.300Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.500Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar28,60%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen38,10%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen17,10%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,90%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,20%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€63x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand230Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO660Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW170Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.680Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon11.395Aantal2021
Niet-westers totaal980Aantal2021
Marokko20Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2021
Suriname20Aantal2021
Turkije595Aantal2021
Overig niet-westers305Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand12,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand9,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand12,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand34,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand49,10Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand38Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand11,10Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand10,90Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK150900Code2021
RegionaamUlft-EttenNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode15090000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal2.126Aantal hectaren2021
Oppervlakte land2.089Aantal hectaren2021
Oppervlakte water36Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid888Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode6.614Aantal2021
Adressen totaal6.614Aantal2021
Panden5.597Aantal2021
Percelen4.639Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.020Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.075Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof945Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte336Aantal2020
Motorfietsen635Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.784Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€214.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning86%Percentage2020
Percentage meergezinswoning14%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen65%Percentage2020
Huurwoningen totaal35%Percentage2020
In bezit woningcorporatie27%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200088%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oude IJsselstreek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!