Informatie wijk Heemskerk-Dorp:

Informatie wijk Heemskerk-Dorp:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Heemskerk-Dorp in de gemeente Heemskerk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Heemskerk-Dorp in de gemeente Heemskerk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote groei van 32% naar 1.940 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Heemskerk-Dorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Heemskerk-Dorp, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor het jaar 2013 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Heemskerk-Dorp is met 470 personen toegenomen van 1.470 in 2013 tot 1.940 in 2021 (dat is 32%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Heemskerk-Dorp
Kaart van de wijk Heemskerk-Dorp met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heemskerk-Dorp met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Centrum, 2: Zaalbergkwartier.

Over wijk Heemskerk-Dorp

Wijk Heemskerk-Dorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 30 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.827 adressen per km2. Er wonen 1.100 huishoudens in wijk Heemskerk-Dorp. Wijk Heemskerk-Dorp is een wijk in de gemeente Heemskerk.

De gegevens van de wijk Heemskerk-Dorp voor het jaar 2013 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.125 woningen in de wijk Heemskerk-Dorp
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heemskerk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.125 woningen & 1.466 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 36% naar €278.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Heemskerk-Dorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Heemskerk-Dorp, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Heemskerk-Dorp is met €73.634 gestegen van €204.365 in 2013 tot €278.000 in 2020 (dat is 36%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.466 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De wijk Heemskerk-Dorp telt in totaal 1.466 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Heemskerk-Dorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Heemskerk-Dorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.125 woningen & 1.466 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Heemskerk-Dorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Heemskerk-Dorp, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Heemskerk-Dorp is met 429 personen gestegen van 1.231 in 2013 tot 1.660 in 2021 (dat is 35%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Heemskerk-Dorp: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Heemskerk-Dorp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heemskerk: wijk Heemskerk-Dorp is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Heemskerk-Dorp is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.200. Wijk Heemskerk-Dorp telt 1.600 inkomensontvangers op 1.940 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in wijk Heemskerk-Dorp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heemskerk: wijk Heemskerk-Dorp is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Heemskerk-Dorp.

Wijk Heemskerk-Dorp telt in totaal 300 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Heemskerk-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heemskerk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Heemskerk-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Heemskerk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heemskerk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heemskerk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Unit hoek A.Verherentstraat / Maerelaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Unit hoek A.Verherentstraat / Maerelaan bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Unit hoek A.Verherentstraat / Maerelaan is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de wijk Heemskerk-Dorp. Stembureau Unit hoek A.Verherentstraat / Maerelaan is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Heemskerk-Dorp ligt. De gemeente Heemskerk telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heemskerk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heemskerk.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - wijk Heemskerk-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - wijk Heemskerk-Dorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Heemskerk-Dorp. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Heemskerk-Dorp, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Heemskerk-Dorp zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.774 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.774 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.755 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Heemskerk-Dorp 155 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Heemskerk-Dorp.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Heemskerk-Dorp voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Heemskerk-Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Heemskerk-Dorp.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Heemskerk-Dorp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Heemskerk-Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal300Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie25Aantal2020
G+I Handel en horeca130Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.940Aantal2021
Mannen875Aantal2021
Vrouwen1.065Aantal2021
0 tot 15 jaar135Aantal2021
15 tot 25 jaar135Aantal2021
25 tot 45 jaar370Aantal2021
45 tot 65 jaar480Aantal2021
65 jaar of ouder830Aantal2021
Ongehuwd670Aantal2021
Gehuwd770Aantal2021
Gescheiden225Aantal2021
Verweduwd290Aantal2021
Westers totaal155Aantal2021
Geboorte totaal15Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal50Aantal2020
Sterfte relatief27Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid6.435Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,80%Percentage2020
WMO cliënten290Aantal2020
WMO cliënten relatief156Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.170Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.450Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.520Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.500Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.560Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.790Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.000Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.100Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens550Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen395Aantal2021
Huishoudens met kinderen165Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.200Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen34,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen18,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,30%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen43,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen11,20%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,90%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€53x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW780Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.660Aantal2021
Niet-westers totaal125Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2021
Suriname15Aantal2021
Turkije15Aantal2021
Overig niet-westers75Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km27Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km47Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km107Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km43Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km60Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km16Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km28Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km74Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km74Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand15,70Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand14,20Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK039601Code2021
RegionaamHeemskerk-DorpNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode03960100Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners9Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal30Aantal hectaren2021
Oppervlakte land30Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage3%Percentage2013
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.827Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.451Aantal2021
Adressen totaal1.466Aantal2021
Panden405Aantal2021
Percelen335Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal965Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine860Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof110Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,90Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.201Aantal2020
Motorfietsen75Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.125Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€278.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning19%Percentage2020
Percentage meergezinswoning81%Percentage2020
Percentage bewoond94%Percentage2020
Percentage onbewoond6%Percentage2020
Koopwoningen43%Percentage2020
Huurwoningen totaal56%Percentage2020
In bezit woningcorporatie24%Percentage2020
In bezit overige verhuurders33%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200061%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200039%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heemskerk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Heemskerk-Dorp voor het jaar 2013 zijn berekend.

Wijk Heemskerk-Dorp is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Heemskerk bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.