Corona-statistieken gemeente Kerkrade

Informatie wijk Kerkrade-Oost:

Informatie wijk Kerkrade-Oost:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Kerkrade-Oost in de gemeente Kerkrade! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Kerkrade-Oost in de gemeente Kerkrade!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (daling van 4,66% naar 18.000 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Kerkrade-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Kerkrade-Oost, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de wijk Kerkrade-Oost is met 880 personen gedaald van 18.880 in 2013 tot 18.000 in 2021 (dat is 4,66%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Kerkrade-Oost
Kaart van de wijk Kerkrade-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kerkrade-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Erenstein, 2: Rolduckerveld, 3: Kerkrade-Centrum, 4: Holz, 5: Nulland, 6: Bleijerheide.

Over wijk Kerkrade-Oost

Wijk Kerkrade-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 560 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.245 adressen per km2. Er wonen 9.550 huishoudens in wijk Kerkrade-Oost. Wijk Kerkrade-Oost is een wijk in de gemeente Kerkrade.

Kenmerken van de 10.050 woningen in de wijk Kerkrade-Oost
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Kerkrade in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

10.050 woningen & 12.681 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 13% naar €145.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Kerkrade-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Kerkrade-Oost, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Kerkrade-Oost is met €17.000 toegenomen van €128.000 in 2013 tot €145.000 in 2020 (dat is 13%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 12.681 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Kerkrade-Oost telt in totaal 12.681 adressen, met 12.674 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor wijk Kerkrade-Oost.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

10.050 woningen & 12.681 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Kerkrade-Oost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Kerkrade-Oost, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Kerkrade-Oost is met 742 personen gedaald van 12.272 in 2013 tot 11.530 in 2021 (dat is 6%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Kerkrade-Oost: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Kerkrade-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Kerkrade: wijk Kerkrade-Oost is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Kerkrade-Oost is €22.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.700. Wijk Kerkrade-Oost telt 14.800 inkomensontvangers op 18.000 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10,80% procent van de huishoudens in wijk Kerkrade-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Kerkrade: wijk Kerkrade-Oost is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (960 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Kerkrade-Oost.

Wijk Kerkrade-Oost telt in totaal 960 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Kerkrade-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Kerkrade bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Kerkrade-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Kerkrade:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Kerkrade. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Kerkrade. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Hub, Theaterplein 30


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Hub, Theaterplein 30 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Hub, Theaterplein 30 is uitgebracht. Er liggen 11 stembureau's binnen de wijk Kerkrade-Oost. Stembureau Hub, Theaterplein 30 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Kerkrade-Oost ligt. De gemeente Kerkrade telde bij deze verkiezingen in totaal 26 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Kerkrade. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Kerkrade.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Kerkrade-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Kerkrade-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Kerkrade-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Kerkrade-Oost. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Kerkrade-Oost, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Kerkrade-Oost zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 11.028 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 11.028 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 10.835 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Kerkrade-Oost 1.107 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Kerkrade-Oost.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Kerkrade-Oost voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Kerkrade-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Kerkrade-Oost.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Kerkrade-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Kerkrade-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal960Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2020
B-F Nijverheid en energie150Aantal2020
G+I Handel en horeca265Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening225Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten180Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners18.000Aantal2021
Mannen8.940Aantal2021
Vrouwen9.055Aantal2021
0 tot 15 jaar2.160Aantal2021
15 tot 25 jaar1.615Aantal2021
25 tot 45 jaar3.950Aantal2021
45 tot 65 jaar5.260Aantal2021
65 jaar of ouder5.010Aantal2021
Ongehuwd7.400Aantal2021
Gehuwd6.955Aantal2021
Gescheiden2.160Aantal2021
Verweduwd1.485Aantal2021
Westers totaal4.915Aantal2021
Geboorte totaal125Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal325Aantal2020
Sterfte relatief18Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.215Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag5.430Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar5.880Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.300Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura360Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
WMO cliënten1.320Aantal2019
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.910Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.080Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.910Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.110Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.560Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.800Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.410Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.520Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker73%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht37%percentage2020
Overgewicht62%percentage2020
Ernstig overgewicht25%percentage2020
Roker26%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn36%percentage2020
Wekelijkse sporters34%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk18%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2020
Emotioneel Eenzaam34%percentage2020
Sociaal Eenzaam37%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven83%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen42%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid45%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt42%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking19%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen26%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.550Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens4.450Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen2.785Aantal2021
Huishoudens met kinderen2.325Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2019
Percentage werknemers89%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers14.800Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.700Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar24,80%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen57,00%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen8,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen12,40%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,80%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand830Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.490Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW260Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.450Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon11.530Aantal2021
Niet-westers totaal1.555Aantal2021
Marokko215Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2021
Suriname40Aantal2021
Turkije115Aantal2021
Overig niet-westers1.170Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand8,20Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km32Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km53Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km11Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km31Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km49Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km125Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand9,30Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand23,80Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,70Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK092801Code2021
RegionaamKerkrade-OostNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode09280100Code2021
Diefstal per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal560Aantal hectaren2021
Oppervlakte land560Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.245Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode12.371Aantal2021
Adressen totaal12.681Aantal2021
Panden7.419Aantal2021
Percelen5.211Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.815Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine8.060Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof750Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.574Aantal2020
Motorfietsen625Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.050Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€145.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning50%Percentage2020
Percentage meergezinswoning50%Percentage2020
Percentage bewoond94%Percentage2020
Percentage onbewoond6%Percentage2020
Koopwoningen44%Percentage2020
Huurwoningen totaal55%Percentage2020
In bezit woningcorporatie37%Percentage2020
In bezit overige verhuurders18%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200089%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Kerkrade. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!