Corona-statistieken gemeente Nederweert

Informatie wijk Nederweert:

Informatie wijk Nederweert:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nederweert in de gemeente Nederweert! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nederweert in de gemeente Nederweert!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners wijk Nederweert, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor het jaar 2013 berekend.

Het aantal inwoners in wijk Nederweert is met 120 inwoners toegenomen (afgerond is dat 1%): van 8.370 in 2013 tot 8.490 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Nederweert
Kaart van de wijk Nederweert met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nederweert met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bosserstraat Lage Kuilen, 2: Boeket Hoogbosweg, 3: Nederweert, 4: Schoor Mildert.

Over wijk Nederweert

Wijk Nederweert heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.621 hectare, waarvan 3.540 land en 81 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 935 adressen per km2. Er wonen 3.715 huishoudens in wijk Nederweert. Wijk Nederweert is een wijk in de gemeente Nederweert.

De naam Nederweert wordt 4 keer gebruikt: voor deze wijk, voor de woonplaats Nederweert, voor de buurt Nederweert en voor de gemeente Nederweert. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de wijk Nederweert voor het jaar 2013 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 3.829 woningen in wijk Nederweert
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Nederweert:

3.829 woningen & 4.349 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in wijk Nederweert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor het jaar 2013 berekend.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 4.349 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Wijk Nederweert telt in totaal 4.349 adressen, met 4.340 verblijfsobjecten en 9 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Nederweert.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.829 woningen & 4.349 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Nederweert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nederweert: wijk Nederweert is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Nederweert is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.200. Wijk Nederweert telt 6.900 inkomensontvangers op 8.490 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,00 % procent van de huishoudens in wijk Nederweert heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nederweert: wijk Nederweert is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (870 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Nederweert.

Wijk Nederweert telt in totaal 870 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in wijk Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - wijk Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - wijk Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - wijk Nederweert


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Nederweert. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in wijk Nederweert naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in wijk Nederweert: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Nederweert voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Nederweert ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Nederweert.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Nederweert: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Nederweert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal870aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij90aantal2019
B-F Nijverheid en energie180aantal2019
G+I Handel en horeca230aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie35aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed80aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening150aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten100aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners8.490aantal2020
Mannen4.205aantal2020
Vrouwen4.285aantal2020
0 tot 15 jaar1.130aantal2020
15 tot 25 jaar905aantal2020
25 tot 45 jaar1.700aantal2020
45 tot 65 jaar2.565aantal2020
65 jaar of ouder2.190aantal2020
Ongehuwd3.420aantal2020
Gehuwd3.890aantal2020
Gescheiden560aantal2020
Verweduwd620aantal2020
Geboorte totaal65aantal2019
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal85aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.260gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.120gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.140gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.290gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.490gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.690gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.410gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.260gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.000gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.080gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.590gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker84%percentage2016
Zware drinker11%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2016
Overgewicht49%percentage2016
Obesitas13%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter49%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2016
Moeite met rondkomen14%percentage2016
Vrijwilligerswerk29%percentage2016
Mantelzorger17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening34%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.715aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.140aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.370aantal2020
Huishoudens met kinderen1.210aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  6.900aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.200Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.200Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,80 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen36,40 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen21,10 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,60 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,00 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand110aantal2019
Personen per soort uitkering; AO410aantal2019
Personen per soort uitkering; WW100aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW1.990aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon7.655aantal2020
Westers totaal540aantal2020
Niet-westers totaal295aantal2020
Marokko20aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba10aantal2020
Suriname15aantal2020
Turkije10aantal2020
Overig niet-westers250aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,90gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,90gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km4,00gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK094601Code2020
RegionaamNederweertNaam2020
Soort regioWijkType2020
Bevolkingsdichtheid240aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte133gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal3.621hectaren2020
Oppervlakte land3.540hectaren2020
Oppervlakte water81hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid935gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.695aantal2019
Personenautos brandstof benzine3.965aantal2019
Personenautos overige brandstof730aantal2019
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2019
Motorfietsen405aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.829aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€256.000Euro2019
Percentage eengezinswoning83%percentage2019
Percentage meergezinswoning17%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen63%percentage2019
Huurwoningen totaal36%percentage2019
In bezit woningcorporatie27%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200077%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200023%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nederweert. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Nederweert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nederweert. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nederweert. Met verschillende handige overzichten voor alle 20 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
De gegevens van de wijk Nederweert voor het jaar 2013 zijn berekend.

De naam van wijk WK094601 veranderde van Wijk 01 Budschop in 2013 naar Wijk 01 Nederweert in 2014.

Voor wijk Nederweert is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. De wijk is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Nederweert bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.