Corona-statistieken gemeente Utrecht

Informatie wijk Noordoost:

Informatie wijk Noordoost:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Noordoost in de gemeente Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Noordoost in de gemeente Utrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 6% naar 39.510 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Noordoost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Noordoost, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de wijk Noordoost is met 2.290 personen gestegen van 37.220 in 2013 tot 39.510 in 2021 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Noordoost
Kaart van de wijk Noordoost met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noordoost met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tuindorp en Van Lieflandlaan-West, 2: Tuindorp-Oost, 3: Voordorp en Voorveldsepolder, 4: Staatsliedenbuurt, 5: Tuinwijk-West ...Toon meer... Kaart van de wijk Noordoost met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tuindorp en Van Lieflandlaan-West, 2: Tuindorp-Oost, 3: Voordorp en Voorveldsepolder, 4: Staatsliedenbuurt, 5: Tuinwijk-West, 6: Lauwerecht, 7: Tuinwijk-Oost, 8: Huizingalaan K. Doormanlaan en omgeving, 9: Zeeheldenbuurt Hengeveldstraat en omgeving, 10: Vogelenbuurt, 11: Wittevrouwen ...Toon minder...

Over wijk Noordoost

Wijk Noordoost heeft afgerond een totale oppervlakte van 507 hectare, waarvan 498 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.540 adressen per km2. Er wonen 21.165 huishoudens in wijk Noordoost. Wijk Noordoost is een wijk in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 17.414 woningen in de wijk Noordoost
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

17.414 woningen & 19.777 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 42% naar €416.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Noordoost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Noordoost, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Noordoost is met €124.000 gestegen van €292.000 in 2013 tot €416.000 in 2020 (dat is 42%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 19.777 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Noordoost telt in totaal 19.777 adressen, met 19.764 verblijfsobjecten, 11 standplaatsen en 2 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor wijk Noordoost.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

17.414 woningen & 19.777 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Noordoost. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Noordoost, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Noordoost is met 991 personen toegenomen van 29.404 in 2013 tot 30.395 in 2021 (dat is 3,37%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Noordoost: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Noordoost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Utrecht (wijk Noordoost is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Noordoost is €34.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.400. Wijk Noordoost telt 31.200 inkomensontvangers op 39.510 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,00% procent van de huishoudens in wijk Noordoost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Utrecht (wijk Noordoost is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (4.645 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Noordoost.

Wijk Noordoost telt in totaal 4.645 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Noordoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Noordoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Troosterlaan 65


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Troosterlaan 65 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Troosterlaan 65 is uitgebracht. Er liggen 14 stembureau's binnen de wijk Noordoost. Stembureau Troosterlaan 65 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Noordoost ligt. De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 144 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Noordoost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Noordoost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Noordoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Noordoost. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Noordoost, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Noordoost zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 21.223 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 21.223 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 20.979 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Noordoost 2.130 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Noordoost.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Noordoost voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Noordoost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Noordoost.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Noordoost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Noordoost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.645Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie250Aantal2020
G+I Handel en horeca395Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie585Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed390Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening2.180Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten840Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners39.510Aantal2021
Mannen18.790Aantal2021
Vrouwen20.715Aantal2021
0 tot 15 jaar6.175Aantal2021
15 tot 25 jaar6.440Aantal2021
25 tot 45 jaar13.350Aantal2021
45 tot 65 jaar9.125Aantal2021
65 jaar of ouder4.430Aantal2021
Ongehuwd27.360Aantal2021
Gehuwd9.145Aantal2021
Gescheiden2.100Aantal2021
Verweduwd910Aantal2021
Westers totaal5.230Aantal2021
Geboorte totaal485Aantal2020
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal175Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid7.932Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag3.040Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar7.340Aantal2019
Opleidingsniveau hoog21.470Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura775Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
WMO cliënten1.240Aantal2019
WMO cliënten relatief32Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.660Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.600Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.560Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.290Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.180Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2020
Drinker88%percentage2020
Zware drinker12%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht66%percentage2020
Overgewicht31%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn64%percentage2020
Wekelijkse sporters68%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk58%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid22%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.165Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens11.435Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen4.685Aantal2021
Huishoudens met kinderen5.035Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers31.200Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.400Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.400Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar32,00%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen44,80%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen26,10%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,20%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,00%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€49x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand430Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO960Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW570Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.840Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon30.395Aantal2021
Niet-westers totaal3.885Aantal2021
Marokko755Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2021
Suriname475Aantal2021
Turkije415Aantal2021
Overig niet-westers2.160Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km21Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km43Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,10Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km34Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km67Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km15Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km168Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km293Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km32Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km75Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km106Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km17Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km185Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km286Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km31Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km314Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km443Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km25,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km35Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km75Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km75Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km142Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km45Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km98Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km30Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km62Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km33Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand4,60Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,90Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK034404Code2021
RegionaamNoordoostNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode03440400Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal507Aantal hectaren2021
Oppervlakte land498Aantal hectaren2021
Oppervlakte water9Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid4.540Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode19.637Aantal2021
Adressen totaal19.777Aantal2021
Panden10.930Aantal2021
Percelen9.925Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.310Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine9.050Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.260Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.271Aantal2020
Motorfietsen830Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.414Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€416.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning46%Percentage2020
Percentage meergezinswoning54%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen58%Percentage2020
Huurwoningen totaal42%Percentage2020
In bezit woningcorporatie18%Percentage2020
In bezit overige verhuurders24%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200089%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!