Corona-statistieken gemeente Rhenen

Informatie wijk Achterberg:

Informatie wijk Achterberg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Achterberg in de gemeente Rhenen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Achterberg in de gemeente Rhenen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 6% naar 1.695 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de wijk Achterberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Aantal inwoners in de wijk Achterberg, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de wijk Achterberg is met 95 personen toegenomen van 1.600 in 2013 tot 1.695 in 2020 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Achterberg
Kaart van de wijk Achterberg met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Achterberg met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Achterberg, 2: Achterberg West, 3: De Horst.

Over wijk Achterberg

Wijk Achterberg heeft afgerond een totale oppervlakte van 38 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 261 adressen per km2. Er wonen 560 huishoudens in wijk Achterberg. Wijk Achterberg is een wijk in de gemeente Rhenen.

De naam Achterberg wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de buurt Achterberg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 562 woningen in de wijk Achterberg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Achterberg:

562 woningen & 586 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine stijging van 3,66% naar €340.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Achterberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Achterberg, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Achterberg is met €12.000 gestegen van €328.000 in 2013 tot €340.000 in 2019 (dat is 3,66%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 586 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Achterberg telt in totaal 586 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Achterberg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

562 woningen & 586 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Achterberg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Achterberg, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Achterberg is met 68 personen toegenomen van 1.552 in 2013 tot 1.620 in 2020 (dat is 4,38%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Achterberg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Achterberg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rhenen: wijk Achterberg is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Achterberg is €22.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.000. Wijk Achterberg telt 1.200 inkomensontvangers op 1.695 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,10% procent van de huishoudens in wijk Achterberg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rhenen: wijk Achterberg is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (140 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Achterberg.

Wijk Achterberg telt in totaal 140 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Achterberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Rhenen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Achterberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Rhenen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Rhenen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rhenen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Het Dorpshuis - Grote zaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Het Dorpshuis - Grote zaal bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Het Dorpshuis - Grote zaal is uitgebracht. Stembureau Het Dorpshuis - Grote zaal is het enige stembureau binnen de wijk Achterberg. De gemeente Rhenen telde bij deze verkiezingen in totaal 9 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rhenen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rhenen.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Achterberg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Achterberg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Achterberg


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Achterberg. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Achterberg, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Achterberg zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 215 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 215 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 211 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 18% van alle wijken in heel Nederland zijn er in deze periode 215 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de wijk Achterberg 29 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Achterberg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Achterberg voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Achterberg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Achterberg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Achterberg: kenmerken met het grootste verschil met Nederland wijk Achterberg
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Achterberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal140Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2019
B-F Nijverheid en energie40Aantal2019
G+I Handel en horeca25Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.695Aantal2020
Mannen830Aantal2020
Vrouwen865Aantal2020
0 tot 15 jaar395Aantal2020
15 tot 25 jaar265Aantal2020
25 tot 45 jaar375Aantal2020
45 tot 65 jaar400Aantal2020
65 jaar of ouder270Aantal2020
Ongehuwd770Aantal2020
Gehuwd815Aantal2020
Gescheiden45Aantal2020
Verweduwd75Aantal2020
Westers totaal55Aantal2020
Geboorte totaal30Aantal2019
Geboorte relatief17Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.503Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag420Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar590Aantal2019
Opleidingsniveau hoog190Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten60Aantal2019
Wmo-cliënten relatief36%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.510Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.140Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.600Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.520Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker7%percentage2016
Overmatige drinker5%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2016
Overgewicht49%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter44%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam33%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2016
Moeite met rondkomen11%percentage2016
Vrijwilligerswerk41%percentage2016
Mantelzorger16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening26%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking3%percentage2016
Mobiliteitsbeperking7%percentage2016
Minstens één beperking11%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam5%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal560Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens105Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen165Aantal2020
Huishoudens met kinderen285Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte3,00Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers79%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.200Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.000Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.300Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,90%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen19,40%Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen35,30%Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen1,30%Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,10%Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW240Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.620Aantal2020
Niet-westers totaal20Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers10Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,50Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,50Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,60Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand6,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand10,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,70Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,20Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand2,10Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand23,70Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,30Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,40Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand33,50Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,70Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,30Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand6,70Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,80Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK034007Code2020
RegionaamAchterbergNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode03400700Code2020
Oppervlakte totaal38Aantal hectaren2020
Oppervlakte land38Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid261Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal795Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine665Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof130Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.112Aantal2020
Motorfietsen50Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad562Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€340.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning93%Percentage2019
Percentage meergezinswoning7%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen85%Percentage2019
Huurwoningen totaal15%Percentage2019
In bezit woningcorporatie9%Percentage2019
In bezit overige verhuurders6%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200056%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200044%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rhenen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!