Corona-statistieken gemeente Oosterhout

Informatie wijk Vrachelen:

Informatie wijk Vrachelen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Vrachelen in de gemeente Oosterhout! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Vrachelen in de gemeente Oosterhout!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote stijging van 30% naar 7.615 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Vrachelen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Vrachelen, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Vrachelen is met 1.774 personen toegenomen van 5.841 in 2013 tot 7.615 in 2021 (dat is 30%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Vrachelen
Kaart van de wijk Vrachelen met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vrachelen met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Vrachelen-Noord, 2: Vrachelen-Noordwest, 3: Vrachelen-Zuidwest, 4: Vrachelen-Zuidoost.

Over wijk Vrachelen

Wijk Vrachelen heeft afgerond een totale oppervlakte van 276 hectare, waarvan 255 land en 21 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 905 adressen per km2. Er wonen 3.075 huishoudens in wijk Vrachelen. Wijk Vrachelen is een wijk in de gemeente Oosterhout.

De gegevens van de wijk Vrachelen voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 2.930 woningen in de wijk Vrachelen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oosterhout in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.930 woningen & 3.386 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 9% naar €348.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Vrachelen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Vrachelen, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Vrachelen is met €29.411 toegenomen van €318.588 in 2013 tot €348.000 in 2020 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 3.386 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Vrachelen telt in totaal 3.386 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor wijk Vrachelen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.930 woningen & 3.386 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Vrachelen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Vrachelen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Vrachelen is met 1.340 personen toegenomen van 5.135 in 2013 tot 6.475 in 2021 (dat is 26%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Vrachelen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Vrachelen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oosterhout: wijk Vrachelen is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Vrachelen is €32.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.500. Wijk Vrachelen telt 5.500 inkomensontvangers op 7.615 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,70% procent van de huishoudens in wijk Vrachelen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Oosterhout: wijk Vrachelen is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (650 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Vrachelen.

Wijk Vrachelen telt in totaal 650 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Vrachelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oosterhout bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Vrachelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Oosterhout:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Oosterhout. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oosterhout. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sporthal Markkant


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sporthal Markkant bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sporthal Markkant is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de wijk Vrachelen. Stembureau Sporthal Markkant is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Vrachelen ligt. De gemeente Oosterhout telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oosterhout. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oosterhout.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Vrachelen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Vrachelen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Vrachelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Vrachelen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Vrachelen, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Vrachelen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.398 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.398 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.382 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Vrachelen 171 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Vrachelen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Vrachelen voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Vrachelen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Vrachelen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Vrachelen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Vrachelen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal650Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie105Aantal2020
G+I Handel en horeca110Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed115Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening205Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.615Aantal2021
Mannen3.775Aantal2021
Vrouwen3.840Aantal2021
0 tot 15 jaar1.410Aantal2021
15 tot 25 jaar890Aantal2021
25 tot 45 jaar1.750Aantal2021
45 tot 65 jaar2.370Aantal2021
65 jaar of ouder1.190Aantal2021
Ongehuwd3.540Aantal2021
Gehuwd3.285Aantal2021
Gescheiden540Aantal2021
Verweduwd250Aantal2021
Westers totaal650Aantal2021
Geboorte totaal95Aantal2020
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal35Aantal2020
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.985Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.310Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.370Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.870Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura165Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
WMO cliënten220Aantal2019
WMO cliënten relatief32Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.240Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.410Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.530Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.190Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters57%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam23%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.075Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens720Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.035Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.330Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers5.500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.500Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.200Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar37,70%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen20,50%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen34,20%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€139x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO210Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.080Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.475Aantal2021
Niet-westers totaal490Aantal2021
Marokko65Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname70Aantal2021
Turkije105Aantal2021
Overig niet-westers240Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km44Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km28Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,37Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,46Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,53Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,97Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,97Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,94Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,23Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,38Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,09Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,32Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,18Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,61Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand9,50Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand9,50Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand7,70Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,00Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,50Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,70Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK082607Code2021
RegionaamVrachelenNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode08260700Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal276Aantal hectaren2021
Oppervlakte land255Aantal hectaren2021
Oppervlakte water21Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2016
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid905Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode3.281Aantal2021
Adressen totaal3.386Aantal2021
Panden2.479Aantal2021
Percelen2.253Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.930Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.210Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof720Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.539Aantal2020
Motorfietsen225Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.930Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€348.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning75%Percentage2020
Percentage meergezinswoning25%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen76%Percentage2020
Huurwoningen totaal24%Percentage2020
In bezit woningcorporatie18%Percentage2020
In bezit overige verhuurders6%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200039%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200061%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oosterhout. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Vrachelen voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Wijk Vrachelen is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Oosterhout bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.