Corona-statistieken gemeente Heiloo

Informatie wijk Heiloo Zuid West:

Informatie wijk Heiloo Zuid West:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Heiloo Zuid West in de gemeente Heiloo! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Heiloo Zuid West in de gemeente Heiloo!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 7% naar 470 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de wijk Heiloo Zuid West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Aantal inwoners in de wijk Heiloo Zuid West, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de wijk Heiloo Zuid West is met 30 personen toegenomen van 440 in 2013 tot 470 in 2020 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Heiloo Zuid West
Kaart van de wijk Heiloo Zuid West met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heiloo Zuid West met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Volkstuinen, 2: Kapelbuurt.

Over wijk Heiloo Zuid West

Wijk Heiloo Zuid West heeft afgerond een totale oppervlakte van 207 hectare, waarvan 206 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 525 adressen per km2. Er wonen 205 huishoudens in wijk Heiloo Zuid West. Wijk Heiloo Zuid West is een wijk in de gemeente Heiloo.

Kenmerken van de 215 woningen in de wijk Heiloo Zuid West
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Heiloo Zuid West:

215 woningen & 257 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine krimp van 2,04% naar €432.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Heiloo Zuid West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Heiloo Zuid West, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Heiloo Zuid West is met €9.000 gedaald van €441.000 in 2013 tot €432.000 in 2019 (dat is 2,04%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 257 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Heiloo Zuid West telt in totaal 257 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Heiloo Zuid West.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

215 woningen & 257 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Heiloo Zuid West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Heiloo Zuid West, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Heiloo Zuid West is met 400 personen in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Heiloo Zuid West: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Heiloo Zuid West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heiloo: wijk Heiloo Zuid West is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Heiloo Zuid West is €30.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.800. Wijk Heiloo Zuid West telt 400 inkomensontvangers op 470 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,50% procent van de huishoudens in wijk Heiloo Zuid West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heiloo: wijk Heiloo Zuid West is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Heiloo Zuid West.

Wijk Heiloo Zuid West telt in totaal 85 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Heiloo Zuid West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heiloo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Heiloo Zuid West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Heiloo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heiloo. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heiloo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sporthal Het Vennewater


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sporthal Het Vennewater bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sporthal Het Vennewater is uitgebracht. Er ligt binnen wijk Heiloo Zuid West geen stembureau. Stembureau Sporthal Het Vennewater is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Heiloo Zuid West ligt. De gemeente Heiloo telde bij deze verkiezingen in totaal 8 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heiloo. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heiloo.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - wijk Heiloo Zuid West


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - wijk Heiloo Zuid West


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Heiloo Zuid West. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Heiloo Zuid West, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Heiloo Zuid West zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 178 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. Voor 15% van alle wijken in heel Nederland zijn er in deze periode 178 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de wijk Heiloo Zuid West 9 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de wijk Heiloo Zuid West.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Heiloo Zuid West voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Heiloo Zuid West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Heiloo Zuid West.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Heiloo Zuid West: kenmerken met het grootste verschil met Nederland wijk Heiloo Zuid West
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Heiloo Zuid West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2019
B-F Nijverheid en energie10Aantal2019
G+I Handel en horeca10Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners470Aantal2020
Mannen245Aantal2020
Vrouwen220Aantal2020
0 tot 15 jaar50Aantal2020
15 tot 25 jaar65Aantal2020
25 tot 45 jaar80Aantal2020
45 tot 65 jaar150Aantal2020
65 jaar of ouder125Aantal2020
Ongehuwd220Aantal2020
Gehuwd200Aantal2020
Gescheiden30Aantal2020
Verweduwd25Aantal2020
Westers totaal50Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid229Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten10Aantal2019
Wmo-cliënten relatief21%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.550Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.530Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.770Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.860Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.300Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.320Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.790Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker89%percentage2016
Zware drinker12%percentage2016
Overmatige drinker9%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2016
Overgewicht42%percentage2016
Obesitas9%percentage2016
Roker15%percentage2016
Sporter59%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam37%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2016
Moeite met rondkomen13%percentage2016
Vrijwilligerswerk35%percentage2016
Mantelzorger15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening30%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking6%percentage2016
Minstens één beperking10%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie31%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal205Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens80Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen60Aantal2020
Huishoudens met kinderen75Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers70%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 30%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  400Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.800Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.700Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar55,80 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen32,40 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,40 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,00 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,50 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW110Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon400Aantal2020
Niet-westers totaal20Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers15Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,60Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,60Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand9,00Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand6,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,90Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km70Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,60Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,80Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand7,20Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,80Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand5,40Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand6,90Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand6,70Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,10Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,80Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,70Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK039908Code2020
RegionaamHeiloo Zuid WestNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode03990800Code2020
Oppervlakte totaal207Aantal hectaren2020
Oppervlakte land206Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid525Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal265Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine225Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof45Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte130Aantal2020
Motorfietsen25Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad215Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€432.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning71%Percentage2019
Percentage meergezinswoning29%Percentage2019
Percentage bewoond90%Percentage2019
Percentage onbewoond10%Percentage2019
Koopwoningen68%Percentage2019
Huurwoningen totaal31%Percentage2019
In bezit woningcorporatie0%Percentage2019
In bezit overige verhuurders31%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200065%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200035%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heiloo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!