Statistieken wijk Bedrijventerrein

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bedrijventerrein in de gemeente Heerhugowaard. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Bedrijventerrein in de gemeente Heerhugowaard. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 62 gebieden Heerhugowaard / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote groei van 39% naar 1.240 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Bedrijventerrein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Bedrijventerrein, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor het jaar 2013 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Bedrijventerrein is met 347 personen toegenomen van 893 in 2013 tot 1.240 in 2021 (dat is 39%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Bedrijventerrein
Kaart van de wijk Bedrijventerrein met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bedrijventerrein met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zandhorst 3, 2: Zandhorst 2, 3: De Vaandel, 4: Zandhorst 1, 5: De Frans, 6: Beveland, 7: Overtoom.

Over wijk Bedrijventerrein

Wijk Bedrijventerrein heeft afgerond een totale oppervlakte van 550 hectare, waarvan 534 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 812 adressen per km2. Er wonen 340 huishoudens in wijk Bedrijventerrein. Wijk Bedrijventerrein is een wijk in de gemeente Heerhugowaard.

De naam van deze wijk veranderde van Industrieterrein Zandhorst in 2013 naar Bedrijventerrein in 2014. De gegevens van de wijk Bedrijventerrein voor het jaar 2013 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 357 woningen in de wijk Bedrijventerrein
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerhugowaard in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

357 woningen & 1.759 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 6% naar €236.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Bedrijventerrein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Bedrijventerrein, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Bedrijventerrein is met €14.282 toegenomen van €221.717 in 2013 tot €236.000 in 2021 (dat is 6%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 1.759 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Bedrijventerrein telt in totaal 1.759 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Bedrijventerrein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Bedrijventerrein. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

357 woningen & 1.759 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureau Sporthal Johannes Boscoschool

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Sporthal Johannes Boscoschool is uitgebracht. Sporthal Johannes Boscoschool was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Bedrijventerrein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Sporthal Johannes Boscoschool bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 29 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in de wijk Bedrijventerrein stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Heerhugowaard telde bij deze verkiezingen in totaal 10 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerhugowaard. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerhugowaard.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Bedrijventerrein. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Bedrijventerrein, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Bedrijventerrein is met 610 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Bedrijventerrein: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Bedrijventerrein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heerhugowaard: wijk Bedrijventerrein is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Bedrijventerrein is €26.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.900. Wijk Bedrijventerrein telt 500 inkomensontvangers op 1.240 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,30% procent van de huishoudens in wijk Bedrijventerrein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heerhugowaard: wijk Bedrijventerrein is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.080 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Bedrijventerrein (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Bedrijventerrein zijn in totaal 1.080 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heerhugowaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Heerhugowaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heerhugowaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerhugowaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Bedrijventerrein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Bedrijventerrein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Bedrijventerrein


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Bedrijventerrein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Bedrijventerrein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Bedrijventerrein, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Bedrijventerrein zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 3.646 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.646 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.588 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Bedrijventerrein 253 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Bedrijventerrein.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Bedrijventerrein voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Bedrijventerrein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Bedrijventerrein.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Bedrijventerrein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Bedrijventerrein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.080Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2021
B-F Nijverheid en energie230Aantal2021
G+I Handel en horeca330Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening205Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg100Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.240Aantal2021
Mannen695Aantal2021
Vrouwen545Aantal2021
0 tot 15 jaar140Aantal2021
15 tot 25 jaar205Aantal2021
25 tot 45 jaar445Aantal2021
45 tot 65 jaar255Aantal2021
65 jaar of ouder200Aantal2021
Ongehuwd735Aantal2021
Gehuwd355Aantal2021
Gescheiden85Aantal2021
Verweduwd75Aantal2021
Westers totaal100Aantal2021
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal35Aantal2020
Sterfte relatief28Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid233Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag400Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar470Aantal2020
Opleidingsniveau hoog140Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg18,60%Percentage2020
WMO cliënten20Aantal2020
WMO cliënten relatief15Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.390Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.650Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.910Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.610Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement430Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning2.100Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.490Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning550Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.710Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming22%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker12%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn55%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)23%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)20%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal340Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens195Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen100Aantal2021
Huishoudens met kinderen55Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers78%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.900Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.200Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen38,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen12,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,10%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen53,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,50%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen8,90%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW180Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon610Aantal2021
Niet-westers totaal530Aantal2021
Marokko30Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2021
Suriname50Aantal2021
Turkije30Aantal2021
Overig niet-westers385Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand7,90Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand10,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km61Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand10,00Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand12,20Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK039812Code2021
RegionaamBedrijventerreinNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode03981200Code2021
Oppervlakte totaal550Aantal hectaren2021
Oppervlakte land534Aantal hectaren2021
Oppervlakte water16Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2013
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid812Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.592Aantal2021
Adressen totaal1.597Aantal2021
Panden844Aantal2021
Percelen836Aantal2021
Diefstal99Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven30Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting20Aantal2021
Verkeersovertredingen69Aantal2021
Vernieling23Aantal2021
Overige misdrijven6Aantal2021
Totaal misdrijven253Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.195Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine765Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof425Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,82Aantal2013
Personenauto's naar oppervlakte223Aantal2020
Motorfietsen75Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad357Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€236.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning33%Percentage2021
Percentage meergezinswoning67%Percentage2021
Percentage bewoond89%Percentage2021
Percentage onbewoond11%Percentage2021
Koopwoningen30%Percentage2021
Huurwoningen totaal70%Percentage2021
In bezit woningcorporatie19%Percentage2021
In bezit overige verhuurders51%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200049%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200051%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerhugowaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Bedrijventerrein voor het jaar 2013 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Industrieterrein Zandhorst in 2013 naar Bedrijventerrein in 2014.

Wijk Bedrijventerrein is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Heerhugowaard bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.