Statistieken wijk Oosteindsche Polder

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Oosteindsche Polder in de gemeente Lansingerland. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Oosteindsche Polder in de gemeente Lansingerland. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 81 gebieden Lansingerland / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 4,66% naar 1.235 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Oosteindsche Polder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de wijk Oosteindsche Polder, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de wijk Oosteindsche Polder is met 55 personen toegenomen van 1.180 in 2013 tot 1.235 in 2022 (dat is 4,66%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Oosteindsche Polder
Kaart van de wijk Oosteindsche Polder met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oosteindsche Polder met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Warmoeziersweg, 2: Schreyracker, 3: Hoeksekade, 4: Weg en Land, 5: Bergse Nos.

Over wijk Oosteindsche Polder

Wijk Oosteindsche Polder heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.034 hectare, waarvan 949 land en 85 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 808 adressen per km2. Er wonen 490 huishoudens in wijk Oosteindsche Polder. Wijk Oosteindsche Polder is een wijk in de gemeente Lansingerland.

Kenmerken van de 512 woningen in de wijk Oosteindsche Polder
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lansingerland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

512 woningen & 1.351 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 26% naar €515.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Oosteindsche Polder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Oosteindsche Polder, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Oosteindsche Polder is met €106.000 gestegen van €409.000 in 2013 tot €515.000 in 2021 (dat is 26%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 1.351 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Oosteindsche Polder telt in totaal 1.351 adressen, met 1.346 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Oosteindsche Polder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Oosteindsche Polder. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

512 woningen & 1.351 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Sportkantine BVCB

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Sportkantine BVCB is uitgebracht. Sportkantine BVCB was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Oosteindsche Polder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Sportkantine BVCB bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de wijk Oosteindsche Polder stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Lansingerland telde bij deze verkiezingen in totaal 22 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lansingerland. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lansingerland.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Oosteindsche Polder. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Oosteindsche Polder, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Oosteindsche Polder is met 38 personen gestegen van 1.062 in 2013 tot 1.100 in 2022 (dat is 3,58%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Oosteindsche Polder: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Oosteindsche Polder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Lansingerland (wijk Oosteindsche Polder is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Oosteindsche Polder is €35.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.100. Wijk Oosteindsche Polder telt 1.000 inkomensontvangers op 1.235 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,30% procent van de huishoudens in wijk Oosteindsche Polder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Lansingerland (wijk Oosteindsche Polder is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (640 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Oosteindsche Polder (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Oosteindsche Polder zijn in totaal 640 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Oosteindsche Polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Lansingerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Oosteindsche Polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Lansingerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Lansingerland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lansingerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Oosteindsche Polder.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Oosteindsche Polder. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Oosteindsche Polder


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Oosteindsche Polder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Oosteindsche Polder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Oosteindsche Polder, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de wijk Oosteindsche Polder zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.121 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.121 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.090 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Oosteindsche Polder 119 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Oosteindsche Polder.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Oosteindsche Polder voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Oosteindsche Polder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Oosteindsche Polder.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Oosteindsche Polder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Oosteindsche Polder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal640Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2021
B-F Nijverheid en energie115Aantal2021
G+I Handel en horeca160Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.235Aantal2022
Mannen630Aantal2022
Vrouwen605Aantal2022
0 tot 15 jaar190Aantal2022
15 tot 25 jaar155Aantal2022
25 tot 45 jaar235Aantal2022
45 tot 65 jaar415Aantal2022
65 jaar of ouder235Aantal2022
Ongehuwd560Aantal2022
Gehuwd540Aantal2022
Gescheiden85Aantal2022
Verweduwd50Aantal2022
Westers totaal85Aantal2022
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid130,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag260Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar350Aantal2020
Opleidingsniveau hoog300Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,70%Percentage2020
WMO cliënten25Aantal2020
WMO cliënten relatief21Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.550Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.630Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.590Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.600Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.970Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.960Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.590Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2020
Energielabels Definitief287Aantal2022
Energielabels Voorlopig566Aantal2022
Energielabels Onbepaald413Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++2Aantal2022
Energielabels A++13Aantal2022
Energielabels A+36Aantal2022
Energielabels A361Aantal2022
Energielabels B76Aantal2022
Energielabels C67Aantal2022
Energielabels D43Aantal2022
Energielabels E32Aantal2022
Energielabels F108Aantal2022
Energielabels G115Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht52%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters57%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel Eenzaam21%percentage2020
Sociaal Eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal490Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens110Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen170Aantal2022
Huishoudens met kinderen215Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2020
Percentage werknemers66%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 34%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.100Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.500Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen35,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen29,80%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar56,70%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen15,50%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen43,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,90%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€319x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW220Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.100Aantal2022
Niet-westers totaal50Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand7,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2021
Café afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km46Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km119Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km45Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand8,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,90Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand7,60Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km23Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km64Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK162115Code2022
RegionaamOosteindsche PolderNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode16211500Code2022
Oppervlakte totaal1.034Aantal hectaren2022
Oppervlakte land949Aantal hectaren2022
Oppervlakte water85Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid808Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.266Aantal2022
Adressen totaal1.351Aantal2022
Adressen met woonfunctie534Aantal2022
Panden1.039Aantal2022
Percelen798Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 190018Aantal2022
Panden 1900 tot 192554Aantal2022
Panden 1925 tot 1950149Aantal2022
Panden 1950 tot 1970121Aantal2022
Panden 1970 tot 198040Aantal2022
Panden 1980 tot 199074Aantal2022
Panden 1990 tot 2000199Aantal2022
Panden 2000 tot 2010178Aantal2022
Panden 2010 en later404Aantal2020
Panden 2010 tot 2020361Aantal2022
Panden 2020 en later65Aantal2022
Diefstal66Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting8Aantal2021
Verkeersovertredingen23Aantal2021
Vernieling9Aantal2021
Overige misdrijven3Aantal2021
Totaal misdrijven119Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.130Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine845Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof285Aantal2020
Personenauto's per huishouden2,40Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte119Aantal2020
Motorfietsen90Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad512Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€515.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning95%Percentage2021
Percentage meergezinswoning5%Percentage2021
Percentage bewoond87%Percentage2021
Percentage onbewoond13%Percentage2021
Koopwoningen86%Percentage2021
Huurwoningen totaal14%Percentage2021
In bezit woningcorporatie0%Percentage2021
In bezit overige verhuurders14%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200082%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lansingerland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!