Corona-statistieken gemeente Den Haag

Informatie wijk Regentessekwartier:

Informatie wijk Regentessekwartier:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Regentessekwartier in de gemeente Den Haag! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Regentessekwartier in de gemeente Den Haag!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners wijk Regentessekwartier, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in wijk Regentessekwartier is met 510 inwoners toegenomen (afgerond is dat 3%): van 13.355 in 2013 tot 13.865 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Regentessekwartier
Kaart van de wijk Regentessekwartier met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Regentessekwartier met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Koningsplein en omgeving, 2: Rond de Energiecentrale.

Over wijk Regentessekwartier

Wijk Regentessekwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 94 hectare, waarvan 91 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 8.493 adressen per km2. Er wonen 7.750 huishoudens in wijk Regentessekwartier. Wijk Regentessekwartier is een wijk in de gemeente Den Haag.

Kenmerken van de 7.362 woningen in de wijk Regentessekwartier
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Regentessekwartier:

7.362 woningen & 8.336 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Regentessekwartier (€220.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Regentessekwartier voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 8.336 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Regentessekwartier telt in totaal 8.336 adressen, met 8.335 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Regentessekwartier.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.362 woningen & 8.336 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Regentessekwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Den Haag (wijk Regentessekwartier is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Regentessekwartier is €27.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.600. Wijk Regentessekwartier telt 10.600 inkomensontvangers op 13.865 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12,30 % procent van de huishoudens in wijk Regentessekwartier heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Den Haag (wijk Regentessekwartier is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.785 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsgegevens worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Regentessekwartier.

Wijk Regentessekwartier telt in totaal 1.785 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in wijk Regentessekwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - wijk Regentessekwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sporthal Gaslaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Sporthal Gaslaan.

De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sporthal Gaslaan is uitgebracht. Er liggen 7 stembureau's binnen wijk Regentessekwartier. Stembureau Sporthal Gaslaan is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Regentessekwartier ligt. De gemeente Den Haag telde bij deze verkiezingen in totaal 158 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Regentessekwartier.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Regentessekwartier. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Regentessekwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Regentessekwartier. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in wijk Regentessekwartier naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Regentessekwartier: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Regentessekwartier voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Regentessekwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Regentessekwartier.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Regentessekwartier: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Regentessekwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.785Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2019
B-F Nijverheid en energie265Aantal2019
G+I Handel en horeca275Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie150Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening575Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten405Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners13.865Aantal2020
Mannen6.945Aantal2020
Vrouwen6.920Aantal2020
0 tot 15 jaar1.920Aantal2020
15 tot 25 jaar1.500Aantal2020
25 tot 45 jaar5.770Aantal2020
45 tot 65 jaar3.205Aantal2020
65 jaar of ouder1.475Aantal2020
Ongehuwd9.325Aantal2020
Gehuwd3.120Aantal2020
Gescheiden1.140Aantal2020
Verweduwd285Aantal2020
Westers totaal3.275Aantal2020
Geboorte totaal170Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal80Aantal2019
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag2.160Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.090Aantal2019
Opleidingsniveau hoog6.170Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura280Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten885Aantal2019
Wmo-cliënten relatief64%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.140Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.550Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.040Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker77%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker8%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2016
Overgewicht42%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker29%percentage2016
Sporter54%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2016
Moeite met rondkomen31%percentage2016
Vrijwilligerswerk21%percentage2016
Mantelzorger10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening37%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking11%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.750Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.350Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.675Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.730Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid15.160Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  10.600Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.600Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.400Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar64,80 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen53,70 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,30 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen13,40 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12,30 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand560Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO510Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW270Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.310Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.660Aantal2020
Niet-westers totaal3.930Aantal2020
Marokko460Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba335Aantal2020
Suriname1.385Aantal2020
Turkije425Aantal2020
Overig niet-westers1.320Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,30Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,20Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,40Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km58Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km14Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km69Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km119Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km56Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km110Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km76Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km464Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km773Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,20Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km50Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km302Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km401Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km36Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km328Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km574Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,10Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km64Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km481Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km740Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km54,50Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km86Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km134Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km26Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km156Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km278Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km87Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km172Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km58Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km107Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km36Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km63Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km25Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km49Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand10,20Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,80Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,40Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,20Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand6,20Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km27Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km46Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,70Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,10Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK051821Code2020
RegionaamRegentessekwartierNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode05182100Code2020
Oppervlakte totaal94Aantal hectaren2020
Oppervlakte land91Aantal hectaren2020
Oppervlakte water3Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid8.493Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.675Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.055Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof625Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.019Aantal2020
Motorfietsen260Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.362Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€220.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning12%Percentage2019
Percentage meergezinswoning88%Percentage2019
Percentage bewoond91%Percentage2019
Percentage onbewoond9%Percentage2019
Koopwoningen33%Percentage2019
Huurwoningen totaal66%Percentage2019
In bezit woningcorporatie18%Percentage2019
In bezit overige verhuurders48%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200089%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!