Statistieken wijk Zaandam West

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Zaandam West in de gemeente Zaanstad. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Zaandam West in de gemeente Zaanstad. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 78 gebieden Zaanstad / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 13% naar 8.285 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Zaandam West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de wijk Zaandam West, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Zaandam West is met 966 personen toegenomen van 7.319 in 2013 tot 8.285 in 2022 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Zaandam West
Kaart van de wijk Zaandam West met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zaandam West met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schilders- en Waddenbuurt, 2: Oud West, 3: Spoorbuurt.

Over wijk Zaandam West

Wijk Zaandam West heeft afgerond een totale oppervlakte van 145 hectare, waarvan 132 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.253 adressen per km2. Er wonen 4.035 huishoudens in wijk Zaandam West. Wijk Zaandam West is een wijk in de gemeente Zaanstad.

De gegevens van de wijk Zaandam West voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 3.829 woningen in de wijk Zaandam West
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Zaanstad in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.829 woningen & 4.897 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 53% naar €275.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Zaandam West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Zaandam West, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Zaandam West is met €94.784 toegenomen van €180.215 in 2013 tot €275.000 in 2021 (dat is 53%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 4.897 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Zaandam West telt in totaal 4.897 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Zaandam West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Zaandam West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.829 woningen & 4.897 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Zaandam West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Zaandam West is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de wijk Zaandam West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Zaandam West.

De gemeente Zaanstad telde bij deze verkiezingen in totaal 74 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Zaanstad. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Zaandam West. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Zaandam West, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Zaandam West is met 249 personen gedaald van 5.634 in 2013 tot 5.385 in 2022 (dat is 4,43%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Zaandam West: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Zaandam West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Zaanstad (wijk Zaandam West is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Zaandam West is €28.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.300. Wijk Zaandam West telt 6.600 inkomensontvangers op 8.285 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,60% procent van de huishoudens in wijk Zaandam West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Zaanstad (wijk Zaandam West is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.290 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Zaandam West (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Zaandam West zijn in totaal 1.290 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Zaandam West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Zaanstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Zaandam West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Zaandam West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Zaandam West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Zaandam West


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Zaandam West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Zaandam West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Zaandam West, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de wijk Zaandam West zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 5.137 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.137 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.065 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Zaandam West 417 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Zaandam West.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Zaandam West voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Zaandam West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Zaandam West.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Zaandam West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Zaandam West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.290Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie190Aantal2021
G+I Handel en horeca160Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening340Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg215Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten185Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.285Aantal2022
Mannen4.230Aantal2022
Vrouwen4.055Aantal2022
0 tot 15 jaar1.150Aantal2022
15 tot 25 jaar925Aantal2022
25 tot 45 jaar2.365Aantal2022
45 tot 65 jaar2.300Aantal2022
65 jaar of ouder1.555Aantal2022
Ongehuwd4.380Aantal2022
Gehuwd2.695Aantal2022
Gescheiden805Aantal2022
Verweduwd400Aantal2022
Westers totaal1.400Aantal2022
Geboorte totaal80Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal85Aantal2020
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid6.278,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.470Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar2.500Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.310Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura205Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11,20%Percentage2020
WMO cliënten580Aantal2020
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.460Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.510Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.566Aantal2022
Energielabels Voorlopig1.618Aantal2022
Energielabels Onbepaald575Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++31Aantal2022
Energielabels A++6Aantal2022
Energielabels A+51Aantal2022
Energielabels A614Aantal2022
Energielabels B525Aantal2022
Energielabels C748Aantal2022
Energielabels D196Aantal2022
Energielabels E306Aantal2022
Energielabels F452Aantal2022
Energielabels G1.255Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk31%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam32%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.035Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.730Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.100Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.205Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers6.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.300Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.500Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen35,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen21,00%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen41,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen18,50%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,90%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,60%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€66x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand130Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO370Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.430Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.385Aantal2022
Niet-westers totaal1.500Aantal2022
Marokko175Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname255Aantal2022
Turkije345Aantal2022
Overig niet-westers670Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km55Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km82Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km30Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km54Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km77Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km15Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km57Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km80Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km7,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km480Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,76Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,84Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,27Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,84Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,84Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,84Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,26Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand9,16Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,81Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand8,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand18,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km69Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km60Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK047922Code2022
RegionaamZaandam WestNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode04792200Code2022
Oppervlakte totaal145Aantal hectaren2022
Oppervlakte land132Aantal hectaren2022
Oppervlakte water13Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.253Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode4.759Aantal2022
Adressen totaal4.897Aantal2022
Adressen met woonfunctie4.249Aantal2022
Panden2.585Aantal2022
Percelen2.445Aantal2022
Panden voor 170011Aantal2022
Panden 1700 tot 1900444Aantal2022
Panden 1900 tot 1925686Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.125Aantal2022
Panden 1950 tot 1970617Aantal2022
Panden 1970 tot 198065Aantal2022
Panden 1980 tot 1990415Aantal2022
Panden 1990 tot 2000678Aantal2022
Panden 2000 tot 2010239Aantal2022
Panden 2010 en later436Aantal2020
Panden 2010 tot 2020405Aantal2022
Panden 2020 en later34Aantal2022
Diefstal166Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven35Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting82Aantal2021
Verkeersovertredingen71Aantal2021
Vernieling43Aantal2021
Overige misdrijven13Aantal2021
Totaal misdrijven417Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.200Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.715Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof490Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.429Aantal2020
Motorfietsen370Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.829Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€275.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning54%Percentage2021
Percentage meergezinswoning46%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen62%Percentage2021
Huurwoningen totaal38%Percentage2021
In bezit woningcorporatie23%Percentage2021
In bezit overige verhuurders15%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200088%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Zaandam West voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Wijk Zaandam West is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Zaanstad bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.