Statistieken wijk Stationsbuurt

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 32% naar 12.850 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de wijk Stationsbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de wijk Stationsbuurt is met 3.125 personen toegenomen van 9.725 in 2013 tot 12.850 in 2023 (dat is 32%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Stationsbuurt

Wijk Stationsbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 94 hectare, waarvan 91 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.173 adressen per km2. De wijk Stationsbuurt ligt in de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Stationsbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Stationsbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Rivierenbuurt-Noord, 2: Rivierenbuurt-Zuid, 3: Huygenspark.

Woningkenmerken
Er zijn 7.178 woningen in de wijk Stationsbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 66% naar €218.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Stationsbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Stationsbuurt, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Stationsbuurt is met €87.000 gestegen van €131.000 in 2013 tot €218.000 in 2022 (dat is 66%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Haag.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Stationsbuurt is €218.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 9% en er zijn 7.178 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Den Haag (geel) en 42 wijken (oranje). De wijk Stationsbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Stationsbuurt: er zijn 6.977 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Stationsbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 8.460 totaal in de wijk Stationsbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De wijk Stationsbuurt telt in totaal 8.460 adressen, met 8.455 verblijfsobjecten en 5 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in wijk Stationsbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Haag
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Stationsbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Stationsbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de wijk Stationsbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Stationsbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Stationsbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Stationsbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Stationsbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Stationsbuurt, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Stationsbuurt is met 3.285 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Haag naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Stationsbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Stationsbuurt in 2022 zijn Westers (2.835 inwoners) en Overig (2.520 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Stationsbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de wijk Stationsbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Stationsbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Stationsbuurt zijn A (3.011 adressen) en C (1.625 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Stationsbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Stationsbuurt: 3.011 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Stationsbuurt
Er waren 175 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Stationsbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Stationsbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Stationsbuurt.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Stationsbuurt voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Stationsbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Stationsbuurt

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Stationsbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de wijk Stationsbuurt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Stationsbuurt.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 554 stembureaus in de gemeente Den Haag en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Stationsbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Den Haag (wijk Stationsbuurt is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Stationsbuurt is €24.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.200. Wijk Stationsbuurt telt 9.500 inkomensontvangers op 12.850 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
17% procent van de huishoudens in wijk Stationsbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Den Haag (wijk Stationsbuurt is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.995 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Stationsbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Stationsbuurt zijn in totaal 1.995 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Stationsbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Stationsbuurt
Er zijn 887 elektrische auto’s in november 2023 in de wijk Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Stationsbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 887 elektrische auto’s in de wijk Stationsbuurt. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Stationsbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.083 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Stationsbuurt in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Stationsbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.827 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Stationsbuurt (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.944 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Stationsbuurt in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Stationsbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Stationsbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.780 misdrijven in de wijk Stationsbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Stationsbuurt, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Stationsbuurt zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 22.372 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de wijk Stationsbuurt 1.780 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Stationsbuurt in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (330 delicten) en Overige vermogensdelicten (210 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Stationsbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 168 misdrijven in de wijk Stationsbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Stationsbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Stationsbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 72,45 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Stationsbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Stationsbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Stationsbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Stationsbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Stationsbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Stationsbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Stationsbuurt. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Stationsbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Stationsbuurt heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Stationsbuurt gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Stationsbuurt heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
42% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Stationsbuurt heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Stationsbuurt heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
64% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Stationsbuurt voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Stationsbuurt heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
19% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Stationsbuurt doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Stationsbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Stationsbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Stationsbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.995Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2022
B-F Nijverheid en energie280Aantal2022
G+I Handel en horeca320Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie175Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening455Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg285Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten365Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.850Aantal2023
Mannen6.580Aantal2023
Vrouwen6.275Aantal2023
0 tot 15 jaar1.445Aantal2023
15 tot 25 jaar3.115Aantal2023
25 tot 45 jaar4.695Aantal2023
45 tot 65 jaar2.405Aantal2023
65 jaar of ouder1.185Aantal2023
Ongehuwd9.555Aantal2023
Gehuwd2.035Aantal2023
Gescheiden1.040Aantal2023
Verweduwd220Aantal2023
Geboorte totaal115Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid14.166Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.790Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar4.070Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.790Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura230Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg6,7%Percentage2021
WMO cliënten725Aantal2021
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.800Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.580Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal800Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning920Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming12%Percentage2021
Energielabels Definitief6.282Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.703Aantal2023
Energielabels Onbepaald455Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++4Aantal2023
Energielabels A++15Aantal2023
Energielabels A+34Aantal2023
Energielabels A3.011Aantal2023
Energielabels B1.281Aantal2023
Energielabels C1.625Aantal2023
Energielabels D511Aantal2023
Energielabels E305Aantal2023
Energielabels F279Aantal2023
Energielabels G919Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker70%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht4%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk44%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam63%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam20%percentage2020
Emotioneel eenzaam46%percentage2020
Sociaal eenzaam39%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen30%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie61%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken30%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.395Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.020Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.155Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.215Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers9.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen54%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar23%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen71%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen8%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen18%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum17%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum23%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand750Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO480Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.040Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.160Aantal2023
Herkomst Europa2.605Aantal2023
Herkomst buiten Europa7.085Aantal2023
Geboren in Nederland3.160Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa355Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.380Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.705Aantal2023
Autochtoon3.285Aantal2022
Westers totaal2.835Aantal2022
Niet-westers totaal6.400Aantal2022
Marokko1.000Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.295Aantal2022
Suriname935Aantal2022
Turkije645Aantal2022
Overig niet-westers2.520Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal931Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven175Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting113Aantal2022
Verkeersovertredingen260Aantal2022
Vernieling138Aantal2022
Overige misdrijven162Aantal2022
Totaal misdrijven1.780Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km58Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km110Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km377Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km690Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km201Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km312Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km328Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km511Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km49Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km508Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km775Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km46,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km104Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km150Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km101Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km239Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km138Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km46Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km103Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km69Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km48Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK051827Code2023
RegionaamStationsbuurtNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode05182700Code2023
Oppervlakte totaal94Aantal hectaren2023
Oppervlakte land91Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid7.173Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.460Aantal2023
Adressen met postcode8.440Aantal2023
Adressen met woonfunctie7.667Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom8.460Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.667Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.201Aantal2023
Panden1.598Aantal2023
Adressen met panden8.428Aantal2023
Panden voor 17003Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.241Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.320Aantal2023
Panden 1925 tot 1950563Aantal2023
Panden 1950 tot 197083Aantal2023
Panden 1970 tot 1980752Aantal2023
Panden 1980 tot 1990705Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.519Aantal2023
Panden 2000 tot 2010670Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.557Aantal2023
Panden 2020 en later15Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade88Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade87Aantal2022
Verkeersongevallen totaal175Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.525Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine2.260Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.265Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte3.886Aantal2022
Motorfietsen195Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.178Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€218.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning9%Percentage2022
Percentage meergezinswoning91%Percentage2022
Percentage bewoond93%Percentage2022
Percentage onbewoond7%Percentage2022
Koopwoningen13%Percentage2022
Huurwoningen totaal87%Percentage2022
In bezit woningcorporatie53%Percentage2022
In bezit overige verhuurders34%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200073%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200027%Percentage2022
Appartement6.977Aantal2023
Tussen of geschakelde woning592Aantal2023
Hoekwoning89Aantal2023
Tweeonder1kap5Aantal2023
Vrijstaande woning4Aantal2023
Ligplaats5Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend13Aantal2023
Woningtype n.v.t.788Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Stationsbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!