Corona-statistieken gemeente Rhenen

Informatie woonplaats Elst Ut:

Informatie woonplaats Elst Ut:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Elst Ut in de gemeente Rhenen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Elst Ut in de gemeente Rhenen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Elst Ut, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Elst Ut is tussen 2013 en 2020 met 195 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 4.435 in 2013 tot 4.630 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Elst Ut
Kaart van de woonplaats elst-ut. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Elst Ut binnen de gemeente Rhenen.

Over woonplaats Elst Ut

Woonplaats Elst Ut heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.013 hectare, waarvan 973 land en 41 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Elst Ut telt 2.043 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 328 adressen per km2. Er wonen 1.825 huishoudens en er zijn in totaal 1.800 woningen. De woonplaats telt 2.570 auto's en 450 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Elst Ut ligt in de gemeente Rhenen.

De brondata voor woonplaats Elst Ut is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Elst Ut zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Elst Ut valt samen met deze 3 wijken: wijk Heuvelrug Elst, wijk Uiterwaarden Elst, wijk Elst. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Elst Ut zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rhenen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.800 woningen in de woonplaats Elst Ut
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Elst Ut:

1.800 woningen & 1.935 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Elst Ut (€305.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Elst Ut voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.935 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Elst Ut telt in totaal 1.935 adressen, met 1.934 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Elst Ut.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.800 woningen & 1.935 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Elst Ut


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Rhenen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Elst Ut


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Elst Ut.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Elst Ut was in 2018 €25.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (450 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Elst Ut.

Woonplaats Elst Ut telt in totaal 450 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Elst Ut, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Elst Ut zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 845 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 845 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 830 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Elst Ut 103 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Elst Ut.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Elst Ut voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal450Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2019
B-F Nijverheid en energie125Aantal2019
G+I Handel en horeca85Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners4.630Aantal2020
Mannen2.365Aantal2020
Vrouwen2.265Aantal2020
0 tot 15 jaar840Aantal2020
15 tot 25 jaar595Aantal2020
25 tot 45 jaar990Aantal2020
45 tot 65 jaar1.360Aantal2020
65 jaar of ouder890Aantal2020
Ongehuwd1.950Aantal2020
Gehuwd2.230Aantal2020
Gescheiden270Aantal2020
Verweduwd210Aantal2020
Westers totaal225Aantal2020
Geboorte totaal45Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal25Aantal2019
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid477Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag1.110Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.580Aantal2019
Opleidingsniveau hoog690Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten215Aantal2019
Wmo-cliënten relatief48%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.277Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.310Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.016Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.380Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.639Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.509Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.962Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.280Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.601Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.825Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens450Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen620Aantal2020
Huishoudens met kinderen735Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers80%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  3.500Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.299Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.100Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,60 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen27,90 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen26,30 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,40 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO140Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW790Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.205Aantal2020
Niet-westers totaal200Aantal2020
Marokko15Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2020
Suriname10Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers155Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,72Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,43Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,40Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,62Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,72Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand14,59Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,72Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand14,59Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,43Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,27Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,49Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,92Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,83Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km34Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,09Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,09Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,10Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,99Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,19Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,59Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand4,10Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,71Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,61Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand6,09Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand24,91Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,53Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand5,99Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand35,87Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand3,81Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,50Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,13Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,59Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1400CodeWP1400
RegionaamElst UtNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.013Aantal hectaren2020
Oppervlakte land973Aantal hectaren2020
Oppervlakte water41Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid328Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.570Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.120Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof445Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen270Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.800Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€305.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning96%Percentage2019
Percentage meergezinswoning4%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen71%Percentage2019
Huurwoningen totaal29%Percentage2019
In bezit woningcorporatie24%Percentage2019
In bezit overige verhuurders4%Percentage2019
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 200081%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Rhenen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rhenen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rhenen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!