Corona-statistieken gemeente Groningen

Informatie woonplaats Haren Gn:

Informatie woonplaats Haren Gn:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Haren Gn in de gemeente Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Haren Gn in de gemeente Groningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (9% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Haren Gn, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Haren Gn is tussen 2013 en 2019 met 1.564 personen toegenomen (afgerond is dat 9%): van 16.038 in 2013 tot 17.602 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Haren Gn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Haren Gn

Woonplaats Haren Gn heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.370 hectare, waarvan 1.996 land en 374 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Haren Gn telt 9.458 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 501 adressen per km2. Er wonen 7.849 huishoudens en er zijn in totaal 8.030 woningen. De woonplaats telt 8.298 auto's en 1.484 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Haren Gn ligt in de gemeente Groningen.

De brondata voor woonplaats Haren Gn is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Haren Gn zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Haren Gn valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 10 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Haren Gn zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Haren Gn zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 8.030 woningen in Haren Gn
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Haren Gn:

8.030 woningen & 9.458 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Haren Gn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Haren Gn:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 9.458 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Haren Gn telt in totaal 9.458 adressen, met 9.449 verblijfsobjecten, 4 standplaatsen en 5 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Haren Gn.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

8.030 woningen & 9.458 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.619)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Haren Gn.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Haren Gn was in 2018 €30.619.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (1.484 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Haren Gn.

Woonplaats Haren Gn telt in totaal 1.484 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.484aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij12aantal2019
B-F Nijverheid en energie118aantal2019
G+I Handel en horeca233aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie97aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed195aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening504aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten255aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners17.602aantal2019
Mannen8.380aantal2019
Vrouwen9.201aantal2019
0 tot 15 jaar3.139aantal2019
15 tot 25 jaar1.662aantal2019
25 tot 45 jaar3.457aantal2019
45 tot 65 jaar4.643aantal2019
65 jaar of ouder4.658aantal2019
Ongehuwd8.003aantal2019
Gehuwd7.028aantal2019
Gescheiden1.320aantal2019
Verweduwd1.214aantal2019
Geboorte totaal145aantal2018
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal230aantal2018
Sterfte relatief14aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.803gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.776gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.614gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.689gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.183gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.067gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.033gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.178gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.800gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.045gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.568gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.720gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.070gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.898gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.356gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.031gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.849aantal2019
Eenpersoonshuishoudens2.901aantal2019
Huishoudens zonder kinderen2.333aantal2019
Huishoudens met kinderen2.606aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  13.251aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €38.244Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.619Euro2018
40% personen met laagste inkomen33%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen30%percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,97 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen31,53 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen29,42 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,55 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,10 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand240aantal2019
Personen per soort uitkering; AO479aantal2019
Personen per soort uitkering; WW206aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW4.368aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon15.371aantal2019
Westers totaal1.433aantal2019
Niet-westers totaal798aantal2019
Marokko30aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba65aantal2019
Suriname70aantal2019
Turkije40aantal2019
Overig niet-westers588aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,72gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,87gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,67gemiddeld km2019
Afstand tot school0,71gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km7,03gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1266CodeWP1266
RegionaamHaren GnNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid883aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.370hectaren2019
Oppervlakte land1.996hectaren2019
Oppervlakte water374hectaren2019
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid501gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal8.298aantal2019
Personenautos brandstof benzine6.480aantal2019
Personenautos overige brandstof1.823aantal2019
Personenautos per huishouden1,06gemiddeld2019
Motorfietsen478aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.030aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€279.112Euro2018
Percentage eengezinswoning73%percentage2019
Percentage meergezinswoning27%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen70%percentage2019
Huurwoningen totaal29%percentage2019
In bezit woningcorporatie14%percentage2019
In bezit overige verhuurders15%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200087%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!