Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Oosterwolde Gld:

Informatie woonplaats Oosterwolde Gld:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oosterwolde Gld in de gemeente Oldebroek! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oosterwolde Gld in de gemeente Oldebroek!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 6% naar 2.193 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Oosterwolde Gld. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Oosterwolde Gld, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Oosterwolde Gld is met 130 personen toegenomen van 2.063 in 2013 tot 2.193 in 2020 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Oosterwolde Gld
Kaart van de woonplaats oosterwolde-gld. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oosterwolde Gld binnen de gemeente Oldebroek.

Over woonplaats Oosterwolde Gld

Woonplaats Oosterwolde Gld heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.473 hectare, waarvan 2.459 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oosterwolde Gld telt 792 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 49 adressen per km2. Er wonen 715 huishoudens en er zijn in totaal 726 woningen. De woonplaats telt 1.033 auto's en 288 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oosterwolde Gld ligt in de gemeente Oldebroek.

De brondata voor woonplaats Oosterwolde Gld is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oosterwolde Gld zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oosterwolde Gld valt samen met deze 5 buurten: Verspreide Huizen Polder Oldebroek, Oosterwolde, Eekt, Verspreide Huizen Oosterwolde, Verspreide Huizen Oosterwolde. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oosterwolde Gld zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oldebroek. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 726 woningen in de woonplaats Oosterwolde Gld
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Oosterwolde Gld:

726 woningen & 792 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine toename van 2,58% naar €305.118 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Oosterwolde Gld. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oosterwolde Gld, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oosterwolde Gld is met €7.673 toegenomen van €297.445 in 2013 tot €305.118 in 2019 (dat is 2,58%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 792 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Woonplaats Oosterwolde Gld telt in totaal 792 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Oosterwolde Gld.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

726 woningen & 792 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Oosterwolde Gld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oldebroek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Oosterwolde Gld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Oosterwolde Gld. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Oosterwolde Gld, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Oosterwolde Gld is met 115 personen gestegen van 2.022 in 2013 tot 2.137 in 2020 (dat is 6%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Oosterwolde Gld: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Oosterwolde Gld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oosterwolde Gld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Heerdt


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Heerdt bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Heerdt is uitgebracht. Stembureau De Heerdt is het enige stembureau binnen de woonplaats Oosterwolde Gld. De gemeente Oldebroek telde bij deze verkiezingen in totaal 15 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldebroek. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oldebroek.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.606)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Oosterwolde Gld.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oosterwolde Gld was in 2018 €21.606.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (288 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Oosterwolde Gld.

Woonplaats Oosterwolde Gld telt in totaal 288 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oosterwolde Gld, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Oosterwolde Gld zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 195 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 195 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 187 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Oosterwolde Gld 25 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Oosterwolde Gld.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oosterwolde Gld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal288Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2020
B-F Nijverheid en energie70Aantal2020
G+I Handel en horeca40Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.193Aantal2020
Mannen1.123Aantal2020
Vrouwen1.076Aantal2020
0 tot 15 jaar558Aantal2020
15 tot 25 jaar270Aantal2020
25 tot 45 jaar508Aantal2020
45 tot 65 jaar550Aantal2020
65 jaar of ouder363Aantal2020
Ongehuwd956Aantal2020
Gehuwd1.121Aantal2020
Gescheiden35Aantal2020
Verweduwd55Aantal2020
Westers totaal37Aantal2020
Geboorte totaal35Aantal2019
Geboorte relatief19Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid89Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag650Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar579Aantal2019
Opleidingsniveau hoog269Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
WMO cliënten75Aantal2019
WMO cliënten relatief40Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.875Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.764Gemiddeld in kWh2015
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.630Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.937Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.077Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.393Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.954Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.682Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.863Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.610Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.900Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.570Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.717Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal715Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens105Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen235Aantal2020
Huishoudens met kinderen351Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte3,03Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2019
Percentage werknemers73%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 27%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers1.497Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.522Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.606Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,24%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen23,67%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen28,97%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen3,05%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,06%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€255x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW320Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.137Aantal2020
Niet-westers totaal20Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers15Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,49Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand19,40Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand11,83Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand19,88Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,28Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,95Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,76Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Café afstand3,42Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,61Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand3,47Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,18Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,99Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,76Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,76Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand2,01Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,64Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,14Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,87Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,15Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,87Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,97Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,61Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,44Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,79Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,32Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand8,14Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand17,10Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,60Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand9,17Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand17,41Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,04Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand12,73Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand12,73Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,87Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km25Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3072Code2021
RegionaamOosterwolde GldNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal2.473Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.459Aantal hectaren2020
Oppervlakte water14Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid49Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode792Aantal2021
Adressen totaal792Aantal2021
Panden721Aantal2021
Percelen705Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.033Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine766Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof261Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen107Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad726Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€305.118Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning83%Percentage2020
Percentage meergezinswoning17%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen81%Percentage2020
Huurwoningen totaal19%Percentage2020
In bezit woningcorporatie8%Percentage2020
In bezit overige verhuurders11%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200078%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Oldebroek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oldebroek. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldebroek. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!