Informatie woonplaats 's-Hertogenbosch:

Informatie woonplaats 's-Hertogenbosch:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats 's-Hertogenbosch in de gemeente Den Bosch! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats 's-Hertogenbosch in de gemeente Den Bosch!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)






Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!







Aantal inwoners 's-Hertogenbosch, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in woonplaats 's-Hertogenbosch is tussen 2013 en 2018 met 3.290 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 107.034 in 2013 tot 110.324 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats 's-Hertogenbosch






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats 's-Hertogenbosch

Woonplaats 's-Hertogenbosch heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.102 hectare, waarvan 5.419 land en 686 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats 's-Hertogenbosch telt 62.028 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.088 adressen per km2. Er wonen 54.520 huishoudens en er zijn in totaal 53.526 woningen. De woonplaats telt 50.449 auto's en 12.169 bedrijfsvestigingen. Woonplaats 's-Hertogenbosch ligt in de gemeente Den Bosch.

De brondata voor woonplaats 's-Hertogenbosch is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats 's-Hertogenbosch zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats 's-Hertogenbosch valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 75 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats 's-Hertogenbosch zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats 's-Hertogenbosch zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Kenmerken van de 53.526 woningen in 's-Hertogenbosch
Informatie over de woningen in deze buurt op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken 's-Hertogenbosch:

53.526 woningen & 62.028 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats 's-Hertogenbosch.






Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!







Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde 's-Hertogenbosch:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 62.028 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status september 2019. Woonplaats 's-Hertogenbosch telt in totaal 62.028 adressen, met 61.968 verblijfsobjecten, 9 standplaatsen en 51 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats 's-Hertogenbosch.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

53.526 woningen & 62.028 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.586)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats 's-Hertogenbosch.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats 's-Hertogenbosch was in 2017 €28.586.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Bedrijven (12.169 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats 's-Hertogenbosch.

Woonplaats 's-Hertogenbosch telt in totaal 12.169 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Definities
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor woonplaats 's-Hertogenbosch voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:






Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!











Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens voor woonplaatsen zijn gebaseerd op de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Bosch. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!