Corona-statistieken gemeente Delfzijl

Informatie woonplaats Spijk (Delfzijl):

Informatie woonplaats Spijk (Delfzijl):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijk (Delfzijl) in de gemeente Delfzijl! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijk (Delfzijl) in de gemeente Delfzijl!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Spijk (Delfzijl), jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Spijk (Delfzijl) is tussen 2013 en 2020 met 85 personen afgenomen (afgerond is dat 5%): van 1.431 in 2013 tot 1.346 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Spijk (Delfzijl)
Kaart van de woonplaats spijk-delfzijl. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Spijk (Delfzijl) binnen de gemeente Delfzijl.

De naam Spijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Spijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Spijk (Delfzijl)

Woonplaats Spijk (Delfzijl) heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.988 hectare, waarvan 1.976 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spijk (Delfzijl) telt 674 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 60 adressen per km2. Er wonen 576 huishoudens en er zijn in totaal 619 woningen. De woonplaats telt 801 auto's en 119 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spijk (Delfzijl) ligt in de gemeente Delfzijl.

De brondata voor woonplaats Spijk (Delfzijl) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spijk (Delfzijl) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spijk (Delfzijl) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Spijk (Delfzijl) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spijk (Delfzijl) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Delfzijl. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 619 woningen in de woonplaats Spijk (Delfzijl)
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Spijk (Delfzijl):

619 woningen & 654 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Spijk (Delfzijl) (€138.043 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Spijk (Delfzijl) voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 654 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Spijk (Delfzijl) telt in totaal 654 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Spijk (Delfzijl).


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

619 woningen & 654 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Spijk (Delfzijl)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Delfzijl bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Spijk (Delfzijl)


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Spijk (Delfzijl).

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Spijk (Delfzijl). Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Voormalig OBS Fiepko Coolman


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Voormalig OBS Fiepko Coolman.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Voormalig OBS Fiepko Coolman is uitgebracht. Stembureau Voormalig OBS Fiepko Coolman is het enige stembureau binnen woonplaats Spijk (Delfzijl). De gemeente Delfzijl telde bij deze verkiezingen in totaal 19 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Delfzijl. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Delfzijl.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.005)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Spijk (Delfzijl).


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spijk (Delfzijl) was in 2017 €21.005.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (119 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Spijk (Delfzijl).

Woonplaats Spijk (Delfzijl) telt in totaal 119 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Spijk (Delfzijl), 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Spijk (Delfzijl) zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 183 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 20 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 183 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 171 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Spijk (Delfzijl) 27 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Spijk (Delfzijl).

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Spijk (Delfzijl) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal119Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij27Aantal2019
B-F Nijverheid en energie18Aantal2019
G+I Handel en horeca19Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening22Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten12Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners1.346Aantal2020
Mannen693Aantal2020
Vrouwen652Aantal2020
0 tot 15 jaar217Aantal2020
15 tot 25 jaar150Aantal2020
25 tot 45 jaar277Aantal2020
45 tot 65 jaar416Aantal2020
65 jaar of ouder279Aantal2020
Ongehuwd575Aantal2020
Gehuwd621Aantal2020
Gescheiden88Aantal2020
Verweduwd56Aantal2020
Westers totaal61Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid69Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag308Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar562Aantal2019
Opleidingsniveau hoog156Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura39Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.814Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.440Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.420Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.073Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.364Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.919Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.698Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.550Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.851Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.534Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.744Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal576Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens172Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen192Aantal2020
Huishoudens met kinderen214Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,34Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers82%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.050Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.043Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.005Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,68 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen33,80 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,48 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,95 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,74 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO44Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW14Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW250Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.260Aantal2020
Niet-westers totaal24Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba7Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers10Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,79Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,45Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,69Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,79Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand9,73Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,79Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand10,54Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand28,95Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,45Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,90Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand9,68Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,79Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,65Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand2,41Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,53Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand4,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,69Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,10Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,11Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand10,33Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,74Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,33Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,00Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,33Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,13Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,67Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,68Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand8,15Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand7,10Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand32,18Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,80Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand10,43Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand29,40Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand9,77Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,73Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand31Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand31,15Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand28Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand30Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand24,21Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km8Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3241CodeWP3241
RegionaamSpijk (Delfzijl)Naam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.988Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.976Aantal hectaren2020
Oppervlakte water12Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage6%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid60Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal801Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine620Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof180Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen85Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad619Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€138.043Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning99%Percentage2019
Percentage meergezinswoning1%Percentage2019
Percentage bewoond93%Percentage2019
Percentage onbewoond7%Percentage2019
Koopwoningen79%Percentage2019
Huurwoningen totaal20%Percentage2019
In bezit woningcorporatie14%Percentage2019
In bezit overige verhuurders7%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200097%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Delfzijl:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Delfzijl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Delfzijl. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!