Corona-statistieken gemeente Noardeast Fryslân

Informatie woonplaats Wetsens:

Informatie woonplaats Wetsens:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wetsens in de gemeente Noardeast Fryslân! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wetsens in de gemeente Noardeast Fryslân!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (20% daling!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Wetsens, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Wetsens is tussen 2013 en 2020 met 13 personen afgenomen (afgerond is dat 20%): van 63 in 2013 tot 50 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Wetsens


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Wetsens wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Wetsens. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Wetsens

Woonplaats Wetsens heeft afgerond een totale oppervlakte van 265 hectare, waarvan 260 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wetsens telt 25 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 10 adressen per km2. Er wonen 25 huishoudens en er zijn in totaal 23 woningen. De woonplaats telt 25 auto's en 5 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wetsens ligt in de gemeente Noardeast Fryslân.

De brondata voor woonplaats Wetsens is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wetsens zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wetsens valt precies samen met de buurt Wetsens, de cijfers voor woonplaats Wetsens en buurt Wetsens zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wetsens zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noardeast Fryslân. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 23 woningen in Wetsens
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Wetsens:

23 woningen & 24 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Noardeast Fryslân (voor de woonplaats Wetsens zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Noardeast Fryslân:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 24 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Wetsens telt in totaal 24 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Wetsens.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

23 woningen & 24 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wetsens voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserijgeen dataaantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataaantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataaantalgeen data
H+J Vervoer informatie en communicatiegeen dataaantalgeen data
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataaantalgeen data
R-U Cultuur recreatie, overige dienstengeen dataaantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners50aantal2020
Mannen25aantal2020
Vrouwen30aantal2020
0 tot 15 jaar10aantal2020
15 tot 25 jaar5aantal2020
25 tot 45 jaar10aantal2020
45 tot 65 jaar20aantal2020
65 jaar of ouder10aantal2020
Ongehuwd25aantal2020
Gehuwd20aantal2020
Gescheiden0aantal2020
Verweduwd0aantal2020
Geboorte totaalgeen dataaantalgeen data
Geboorte relatief0aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaalgeen dataaantalgeen data
Sterfte relatief0aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.600gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.600gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.610gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.280gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.100gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal25aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5aantal2020
Huishoudens zonder kinderen10aantal2020
Huishoudens met kinderen5aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  geen dataaantalgeen data
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger geen dataEurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner geen dataEurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen datapercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen datapercentagegeen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOW10aantal2018
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon50aantal2020
Westers totaal0aantal2020
Niet-westers totaalgeen dataaantalgeen data
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westersgeen dataaantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,30gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt3,50gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf3,00gemiddeld km2019
Afstand tot school3,10gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km0,30gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3413CodeWP3413
RegionaamWetsensNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid19aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte9gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal265hectaren2020
Oppervlakte land260hectaren2020
Oppervlakte water6hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid10gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal25aantal2019
Personenautos brandstof benzine15aantal2019
Personenautos overige brandstof10aantal2019
Personenautos per huishoudengeen datagemiddeldgeen data
Motorfietsen0aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad23aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataEurogeen data
Percentage eengezinswoning100%percentage2019
Percentage meergezinswoninggeen datapercentagegeen data
Percentage bewoond91%percentage2019
Percentage onbewoond9%percentage2019
Koopwoningen83%percentage2019
Huurwoningen totaal13%percentage2019
In bezit woningcorporatiegeen datapercentagegeen data
In bezit overige verhuurders13%percentage2019
Eigendom onbekend4%percentage2019
Bouwjaar voor 200091%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20009%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Noardeast Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Noardeast Fryslân. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noardeast Fryslân. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!